Kiiminki

Kon­tion erä­vei­kot ry 40 vuot­ta. Met­säs­tys on säi­lyt­tä­nyt enti­set arvon­sa vuo­si­kym­me­nien aika­na

Tyy­ty­mät­tö­myys hir­ven­kaa­to­lu­pien jakoon Kii­min­gin alu­eel­la aiheut­ti sen, että 6.12.1978 kaik­ki­aan 52 Ala­ky­län, Tirin­ky­län ja Hai­pus­ky­län mies­tä kokoon­tui Ala­ky­län Toi­vo­laan oman met­säs­tys­seu­ran perus­ta­vaan kokouk­seen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kii­Rin yli­voi­maa Lai­va­kan­kaal­la

Kii­min­gin Rien­non val­men­ta­ja­vel­hoa Lau­ri Val­ka­maa ei voi kehua aina­kaan hyväk­si ennus­ta­jak­si. Toi­nen ker­taa perä­jäl­keen, kun ennus­tuk­set tiu­kas­ta pelis­tä heit­ti­vät muk­ke­lia. Sun­nun­tai­na Lai­va­kan­kaal­la vie­rail­lut LP Bas­ket Kok­ko­la oli vas­taan­tu­li­ja, kun Kii­Ri mät­ti tau­lul­le luvut 108–44 (53–16).

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Sodan tapah­tu­mat pysy­vät vete­raa­nin muis­ti­lo­ke­rois­sa

Kii­min­ki­läi­nen Alpo Lep­pä­lä osal­lis­tui kut­sun­toi­hin 18-vuo­ti­aa­na syys­kuus­sa 1942. Kuu­kaut­ta myö­hem­min hän ilmoit­tau­tui ohjeen mukai­ses­ti Oulun kasar­mil­la.– Sama­na yönä mei­dät vie­tiin Limin­gan emän­tä­kou­lul­le kah­den kuu­kau­den kou­lu­tuk­seen. Siel­tä mei­dät kul­je­tet­tiin Hyryn­sal­men kaut­ta suo­raan rin­ta­ma­lin­joil­le Uhtuan suun­nal­le.


Oulun nuo­ri­so­val­tuus­to on valit­tu

Oulun nuo­ri­so­vaa­leis­sa annet­tiin ääniä kaik­ki­aan 4490. Nuo­ri­so­vaa­leis­sa valit­tiin Oulun nuo­ri­so­val­tuus­to ONE seu­raa­val­le kak­si­vuo­tis­kau­del­le 2019–2020. Uuteen Oulun nuo­ri­so­val­tuus­toon vuo­del­le 2019–2020 valit­tiin…


Kat­ja Körk­kö on edel­leen Suo­men paras

Iin ja Kii­min­gin Koti­pizzo­jen yrit­tä­jä, iiläi­nen Kat­ja Körk­kö on Suo­men paras pit­san­lei­po­ja nel­jät­tä vuot­ta peräk­käin. Körk­kö on eri­tyi­sen iloi­nen sii­tä,.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus