Kiiminki

Yli­ky­län kuu­des­luok­ka­lai­set palaa­vat takai­sin omal­le kou­lul­le

Yli­ky­län kou­lun lak­kaut­ta­mis­pu­heet huvit­ta­vat ja rai­vos­tut­ta­vat kyläl­lä, mut­ta posi­tii­vi­sia­kin uuti­sia kuu­luu. Reh­to­ri Lea Asi­kai­nen ker­too, että ensi syk­sy­nä kuu­des­luok­ka­lai­set palaa­vat.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Lii­kun­nan tasa-arvo­pal­kin­to Kii­min­gin Kiek­ko­po­jat ry:n Special Hoc­keyl­le

Lii­kun­ta­pal­ve­lut myön­tää vuo­sit­tain tun­nus­tus­pal­kin­non Oulun kau­pun­gis­sa toi­mi­val­le urhei­luseu­ral­le, yhdis­tyk­sel­le tai muul­le sel­lai­sel­le yhtei­söl­le, tahol­le tai toi­mi­jal­le, joka edis­tää ja toteut­taa.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausVäli­maan alu­eel­le uusia suun­ni­tel­mia

Oulun kau­pun­ki on alka­nut kehit­tää Kii­min­gin Väli­maan aluet­ta kier­to­ta­lous­a­lu­eek­si, jos­sa voi­tai­siin käsi­tel­lä muun muas­sa teol­li­suu­den ja yri­tys­toi­min­nan sivu­vir­to­ja ja maa­mas­so­ja. Alue sijait­see Kii­min­gin ja Yli-Iin väli­sen Kii­min­gin­tien var­rel­la van­han sul­je­tun kaa­to­pai­kan lähei­syy­des­sä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kii­min­gin Syke-talo kiin­ni aina­kin vuo­dek­si

Kii­min­gin kes­kus­tan alu­een tyh­jät tilat kar­toi­te­taan jäl­leen ker­ran Oulun kau­pun­gin toi­mes­ta. Tähän saak­ka on etsit­ty tilo­ja oppi­lail­le Joki­ran­nan kou­lun sisäil­maon­gel­mien vuok­si. Nyt etsi­tään tilo­ja, kos­ka vuon­na 1989 val­mis­tu­nut Syke-talo on tek­ni­sil­tä omi­nai­suuk­sil­taan tul­lut tien­sä pää­hän. Perus­re­mont­ti kar­kot­taa kir­jas­ton, nuo­ri­so­ti­lat ja gal­le­rian väis­tö­ti­loi­hin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausKii­Ril­lä vää­rät voi­teet, Vaa­sa suk­si voit­toon

Ei aut­ta­nut edes Iivo Nis­ka­sen kul­ta­mi­ta­li Kii­Riä kau­den vii­mei­ses­sä kotiot­te­lus­sa Vaa­san Sala­mia vas­taan. Korik­sen poh­joi­sia pele­jä yleen­sä hal­lin­nut Kii­Ri sai tun­nus­taa tap­pion­sa luvuin 63–82 (35–36). Mut­ta men­tä­köön selos­tuk­ses­sa Nis­ka­sen kul­ta­mi­ta­lin huu­mas­sa suk­si­ter­mein maa­liin saak­ka.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Lukioi­den lak­kaut­ta­mi­nen tie­täi­si jouk­ko­lii­ken­ne­kus­tan­nus­ten ja mat­kus­tusai­ko­jen kas­vua

Oulun jouk­ko­lii­ken­ne­jaos­ton kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­le pal­ve­lu­verk­ko­sel­vi­tys­tä var­ten luon­nos­te­le­mas­sa lausun­nos­sa ker­ro­taan, että ehdo­tet­tu­jen lukio­ver­kon muu­tos­ten takia jouk­ko­lii­ken­tee­seen tul­laan tar­vit­se­maan lisä­ka­pa­si­teet­tia. Kii­min­gin lukion kes­kit­tä­mi­sen…


Kii­min­ki­puis­ton idea­kil­pai­lun voit­to rat­ke­si

– Kii­min­ki­puis­to liit­tyy laa­jem­paan koko­nai­suu­teen, johon kuu­luu myös kou­lu- ja lii­kun­ta­pal­ve­lui­ta. Koko­nai­suu­den jat­ko­suun­nit­te­lua ei ole vie­lä pää­tet­ty. Yksi iso teki­jä jon­ka pitää rat­ke­ta ensin on mah­dol­li­nen kou­lun sijoit­tu­mi­nen alu­eel­le tai sen tun­tu­maan. Tämän jäl­keen kan­nat­taa jat­kaa alu­een koko­nai­suu­den suun­nit­te­lua, ja sii­hen liit­tyy myös leik­ki- ja lii­kun­ta­pai­kat, ker­too mai­se­ma-ark­ki­teh­ti Vee­ra Sanak­se­na­ho.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus