Kiiminki

Kii­min­gin Syke-talo kiin­ni aina­kin vuo­dek­si

Kii­min­gin kes­kus­tan alu­een tyh­jät tilat kar­toi­te­taan jäl­leen ker­ran Oulun kau­pun­gin toi­mes­ta. Tähän saak­ka on etsit­ty tilo­ja oppi­lail­le Joki­ran­nan kou­lun sisäil­maon­gel­mien vuok­si. Nyt etsi­tään tilo­ja, kos­ka vuon­na 1989 val­mis­tu­nut Syke-talo on tek­ni­sil­tä omi­nai­suuk­sil­taan tul­lut tien­sä pää­hän. Perus­re­mont­ti kar­kot­taa kir­jas­ton, nuo­ri­so­ti­lat ja gal­le­rian väis­tö­ti­loi­hin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kii­Ril­lä vää­rät voi­teet, Vaa­sa suk­si voit­toon

Ei aut­ta­nut edes Iivo Nis­ka­sen kul­ta­mi­ta­li Kii­Riä kau­den vii­mei­ses­sä kotiot­te­lus­sa Vaa­san Sala­mia vas­taan. Korik­sen poh­joi­sia pele­jä yleen­sä hal­lin­nut Kii­Ri sai tun­nus­taa tap­pion­sa luvuin 63–82 (35–36). Mut­ta men­tä­köön selos­tuk­ses­sa Nis­ka­sen kul­ta­mi­ta­lin huu­mas­sa suk­si­ter­mein maa­liin saak­ka.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Lukioi­den lak­kaut­ta­mi­nen tie­täi­si jouk­ko­lii­ken­ne­kus­tan­nus­ten ja mat­kus­tusai­ko­jen kas­vua

Oulun jouk­ko­lii­ken­ne­jaos­ton kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­le pal­ve­lu­verk­ko­sel­vi­tys­tä var­ten luon­nos­te­le­mas­sa lausun­nos­sa ker­ro­taan, että ehdo­tet­tu­jen lukio­ver­kon muu­tos­ten takia jouk­ko­lii­ken­tee­seen tul­laan tar­vit­se­maan lisä­ka­pa­si­teet­tia. Kii­min­gin lukion kes­kit­tä­mi­sen…


Kii­min­ki­puis­ton idea­kil­pai­lun voit­to rat­ke­si

– Kii­min­ki­puis­to liit­tyy laa­jem­paan koko­nai­suu­teen, johon kuu­luu myös kou­lu- ja lii­kun­ta­pal­ve­lui­ta. Koko­nai­suu­den jat­ko­suun­nit­te­lua ei ole vie­lä pää­tet­ty. Yksi iso teki­jä jon­ka pitää rat­ke­ta ensin on mah­dol­li­nen kou­lun sijoit­tu­mi­nen alu­eel­le tai sen tun­tu­maan. Tämän jäl­keen kan­nat­taa jat­kaa alu­een koko­nai­suu­den suun­nit­te­lua, ja sii­hen liit­tyy myös leik­ki- ja lii­kun­ta­pai­kat, ker­too mai­se­ma-ark­ki­teh­ti Vee­ra Sanak­se­na­ho.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Poh­jo­la-ral­lin tuplae­ri­kois­koe Put­ko­sel­la

Suo­men kol­man­nek­si van­hin ral­li, Poh­­jo­­la-ral­­li, aje­taan 53. ker­ran lau­an­tai­na 24.2. Täl­lä ker­taa eri­kois­ko­keet alka­vat kel­lo 11 perin­tei­sel­tä Put­ko­sel­ta, jon­ne ylei­söä.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausSeu­ra­kun­ta­lii­tok­ses­sa puhut­ta­vat eni­ten viras­to, juma­lan­pal­ve­luk­set ja lap­si­työ

Kii­min­gin kirk­ko­her­ra Pau­li Nie­me­lä esit­ti seu­ra­kun­ta­lais­ten kuu­le­mis­ti­lai­suuk­sis­sa kol­mea eri­lais­ta vaih­toeh­toa juma­lan­pal­ve­luk­sien jär­jes­tä­mi­sek­si sit­ten, kun Yli-Iin ja Yli­kii­min­gin seu­ra­kun­ta­pii­rit Oulu­joel­ta vuo­den 2019 alus­ta liit­ty­vät osak­si Kii­min­gin seu­ra­kun­taa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tirin­ky­läl­lä ei hyväk­sy­tä perus­teet­to­mia sääs­tö­tal­koi­ta

Tirin­ky­län kou­lu­mat­ka­kä­ve­lyl­lä halut­tiin herä­tel­lä päät­tä­jiä ja vir­ka­mie­hiä sii­hen, ettei Tirin­ky­län kou­lun lak­kaut­ta­mi­nen tuo kau­pun­gil­le lain­kaan sääs­tö­jä. Tirin­ky­lä­läi­nen Ensio Siep­pi on.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kim­mok­keel­la lii­ku­taan viih­tyen

Pir­jo Holap­pa Kii­min­gin Urhei­li­joi­den toi­mi­ta­lo Kim­mo­ke valit­tiin Vuo­den lii­kut­ta­jak­si Poh­­jois-Poh­­jan­­maan Urhei­lu­gaa­las­sa, jos­sa pal­kit­tiin vuo­den 2017 urhei­lus­sa ja lii­kun­nas­sa ansioi­tu­nei­ta hen­ki­löi­tä.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus