Kiiminki

Kun­ta­lii­tos ei lisää kun­nan hou­kut­te­le­vuut­ta – Asia on huo­mat­tu myös Ran­ta­poh­jan alu­eel­la

Tut­ki­muk­sen mukaan kun­tien yhdis­ty­mis­ten elin­kei­no­vai­ku­tuk­set ovat päin­vas­tai­sia tavoit­tei­siin näh­den. Tämä on huo­mat­tu myös Hau­ki­pu­taan, Kii­min­gin, Yli-Iin ja Yli­kii­min­gin Yrit­tä­jäyh­dis­tyk­sis­sä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Ehdol­la edus­kun­taan: Mii­ka Suti­nen

7. Käy­tät­kö jul­ki­sia vai yksi­tyi­siä ter­veys­pal­ve­lu­ja? Ylei­ses­ti ottaen käy­tän ter­veys­pal­ve­lui­ta todel­la vähän, mut­ta sil­loin kun käy­tän, niin käy­tän molem­pia. Jos oikeas­ti hoi­toon on pääs­tä­vä, niin jul­ki­nen ei ole vaih­toeh­to. Jonot ovat käsit­tä­mät­tö­män pit­kät! Tähän saa­tai­siin hel­pos­ti kor­jaus otta­mal­la asia­kas­se­te­lit käyt­töön.8. Mikä on vaa­li­bud­jet­ti­si? Pal­jon­ko käy­tät rahaa vaa­li­työ­hön ja kam­pan­join­tiin? 15 000 -20 000 euroa.9. Jos edus­ta­ma­si puo­lue on hal­li­tus­puo­lue, mikä tai mit­kä puo­lu­eet sopi­si­vat sinul­le par­hai­ten hal­li­tus­kump­pa­nik­si? Kes­kus­ta.10. Jos ensi vaa­li­kau­del­la pitää teh­dä mil­jar­di­leik­kauk­sia val­tion menoi­hin, niin mis­tä mie­les­tä­si pitäi­si lei­ka­ta tai miten raha muu­toin ote­taan? Yri­tys­tuis­ta, kehi­ty­sa­vus­ta, val­tion työn­te­ki­jä­mää­rää leik­kaa­mal­la. Tur­haa byro­kra­ti­aa kar­si­mal­la saa­daan vapau­tet­tua työ­voi­maa kym­me­niä tuhan­sia val­tiol­ta työ­voi­ma­pu­las­sa kär­vis­te­le­väl­le yksi­tyi­sel­le sek­to­ril­le, jol­loin menot muut­tui­si­vat tuloik­si. Yri­tys­ten vero­tus­ta tuli­si myös uudis­taa tulok­sen tekoon kan­nus­ta­vak­si, jol­la saa­tai­siin sit­ten yri­tyk­set inves­toi­maan ja palk­kaa­maan uusia työn­te­ki­jöi­tä. Työl­li­syy­sas­teen nos­to on keks­kei­nen tavoi­te Suo­men talou­den pelas­ta­mi­ses­sa. Yhden pro­sen­tin lisäys työl­li­syy­sas­tee­seen kas­vat­taa val­tion tulo­ja mil­jar­dil­la. 
Kou­lu­jen ruo­ka­lis­ta vii­kol­la 14

Hau­ki­pu­das, Yli­kii­min­ki Ma: liha­stro­ga­noff, kei­te­tyt peru­nat, kaa­­li-papri­­ka-per­­sil­­ja­­sa­­laat­­ti, kas­­vis-soi­­ja­­stro­­ga­­noff. Ti: broi­le­ri­pyö­ry­kät, cur­ry­kas­ti­ke, rii­si, jää­­vuo­­ri-tomaat­­ti­­sa­­laat­­ti, mus­ta­he­ruk­ka­hil­lo, kas­vis­pyö­ryk­kä. Ke: kah­den kalan keit­to, tuo­re­pa­la,.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Mak­sut­to­mia InBo­dy-mit­tauk­sia Kii­min­gis­sä

Oulun kau­pun­gin lii­kun­ta­pal­ve­lut jär­jes­tää mak­sut­to­mia InBo­­dy-mit­­tauk­­sia Kii­min­gis­sä maa­nan­tai­na 1. huh­ti­kuu­ta klo 15–18. Paik­ka­na on Senio­ri­ta­lon aula osoit­tees­sa Ter­veys­tie 3. InBo­­dy-mit­­tauk­­set.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus