Kiiminki

Kii­min­gin tome­rat mar­tat jakoi­vat kah­via kirp­pis­ta­pah­tu­mas­saan

Kii­min­gin ABC:n pihal­la oli tiis­tai­na vili­nää, kun pai­kal­li­set mar­tat oli­vat pis­tä­neet pihal­le pys­tyyn kirp­pis­ta­pah­tu­man. Tänä vuon­na vie­te­tään koko Mart­ta­jär­jes­tön 120-vuo­tis­juh­laa. Pie­nem­pien pai­kal­lis­ten tapah­tu­mien ohes­sa vuo­si hui­pen­tuu Hel­sin­gin Senaa­tin­to­ril­la jär­jes­tet­tä­vään isoon Mart­ta­to­riin syys­kuus­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Rak­kaus­lau­lu koti­seu­dul­le

Hut­tu­ky­läs­sä syn­ty­nyt ja kas­va­nut, nykyi­sin mar­tin­nie­me­läi­nen Paa­vo Kok­ko kir­joit­ti Koi­te­lin kal­lio­saa­ret -lau­lun rak­kau­des­ta Koi­te­liin ja Kii­min­ki­jo­keen. Lau­lun sanat ja sävel syn­tyi­vät jo 1990-luvul­la, mut­ta nyt se pää­tyi levyl­le Sar­mas-yhtyeen oma­na tuo­tan­to­na. Sink­ku ja sii­hen liit­ty­vä musiik­ki­vi­deo jul­kais­tiin vii­me vii­kol­la. Ääni­tyk­sen ja mik­sauk­sen on teh­nyt Tero Vilp­po­la.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kuusa­mon­tien kehit­tä­mis­suun­ni­tel­mat saa­vat kii­tos­ta ja kri­tiik­kiä

Kuusa­mon­tien kehit­tä­mis­tä nykyi­sel­le pai­kal­leen Kor­ven­ky­län ja Kii­min­gin Puron­tien liit­ty­män välil­lä on tut­kit­tu alus­ta­vas­ti vii­me tal­ven ja kevään aika­na. ELY-kes­kus, Oulun kau­pun­ki ja Poh­jois-Poh­jan­maan liit­to ovat teh­neet tilan­tar­ve­suun­nit­te­lua, jos­sa on sel­vi­tet­ty sitä, miten kes­ki­kai­teel­li­nen 2+2 -kais­tai­nen tie sopi­si nykyi­sel­le pai­kal­leen. Alus­ta­vas­ti näyt­tää sil­tä, että kehit­tä­mi­nen oli­si mah­dol­lis­ta jopa ilman, että yhtä­kään tien­var­ren taloa täy­tyi­si pur­kaa alta pois.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kar­hu­met­säl­le kurs­sin kaut­ta

Kii­min­gis­sä Hut­tu­ky­län nuo­ri­so­seu­ral­la jär­jes­tet­tiin kar­hun­pyyn­ti­kurs­si Poh­jan Kar­hu­koi­rayh­dis­tyk­sen toi­mes­ta. Yhdis­tyk­sen puheen­joh­ta­ja Kale­vi Grön­strand odot­ti kurs­sil­le enem­män osa­not­ta­jia, mut­ta ker­too kar­hun­pyyn­nin suo­sion ole­van sil­ti oman koke­muk­sen­sa mukaan nousus­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausUnel­mien lii­kun­ta­päi­vä tar­jo­aa liik­ku­mi­sen iloa Ran­ta­poh­jan alu­eel­la

Unel­mien lii­kun­ta­päi­vää vie­te­tään per­jan­tai­na myös Kii­min­gis­sä ja Hau­ki­pu­taal­la per­jan­tai­na 10. tou­ko­kuu­ta. Päi­vä tar­jo­aa lukui­sia mah­dol­li­suuk­sia viet­tää päi­vää lii­kun­nan mer­keis­sä. Koko.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kou­lu­jen ruo­ka­lis­ta vii­kol­la 19

Hau­ki­pu­das Ma: bolog­ne­se­kas­ti­ke, peru­nat, viher­­sa­­laat­­ti-papri­­ka-per­­sil­­ja­­sa­­laat­­ti, här­­kä­­pa­­pa­­pu-bolog­­ne­­se­­kas­­ti­­ke. Ti: sie­men­lei­vi­tet­ty sei, peru­na­so­se, kaa­­li-pur­­jo-puna­­juu­­ri­­sa­­laat­­ti, kas­vis­pyö­ry­kät. Ke: broi­le­ri­keit­to, leik­ke­le, tuo­re­pa­la, kas­vis­keit­to. To: Euroop­­pa-päi­­vä: mous­sa­ka,.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus