Kiiminki

Myö­tä­tuul­ta pur­jei­siin

Kii­min­gin lukios­ta val­mis­tui tänä kevää­nä 50 uut­ta yli­op­pi­las­ta. Kaik­ki­aan lukios­ta on nyt val­mis­tu­nut 2 585 yli­op­pi­las­ta. Kii­min­ki on ollut edel­lä­kä­vi­jä­nä.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Koh­ti uut­ta

Kan­san­edus­ta­ja Pek­ka Ait­ta­kum­pu kuu­lee Kii­min­ki­joen Koi­te­lin­kos­kien kohi­nan omaan koti­pi­haan­sa Kii­min­gin Yli­ky­läs­sä. Hänen per­heen­sä koti sijait­see samal­la kyläl­lä kuin noin sata…

Lue lisää

Maa­il­man­mes­ta­rei­ta ja mil­joo­na­pot­ti

Ran­ta­poh­jas­ta 10.5.1979:$>Oli ker­ran Hau­ta Sipo nimi­nen kala­mies. Kun hän sit­ten ker­ran tuli kotiin iso kala­kont­ti seläs­sä ja istah­ti pir­tin pen­kil­le ja kova hiki kun oli, niin se puk­ka­si niin kovan huu­run tai usvan, että ovi­kin len­si seläl­leen. Kun Sipo sit­ten ker­toi tätä naa­pu­ril­leen, niin emän­tä sanoi että elä valeh­te­le. Sipo vas­ta­si sii­he, että oo se sinä hil­jaa, minä se tii­jän joka oon höyrynny.K.E. Ala­vuot­to

Lue lisää

Joke­ris­sa kak­si mil­joo­naa Kii­min­kiin

Veik­kauk­sen Lau­an­­tai-Joke­­ris­­ta löy­tyi yksi täy­so­su­ma, jol­la voit­taa kak­si mil­joo­na euroa. Tuplaa­mal­la pelat­tu onnen­ku­pon­ki oli jätet­ty Kii­min­gin Gril­­li-Kios­­kil­­le. Pää­voi­ton Kii­min­gis­sä kui­tan­nut…


Kevät­sii­vous luon­non hyväk­si

Koko Kii­min­ki on haas­tet­tu tänään tiis­tai­na mukaan ympä­ris­tön kevät­sii­vouk­seen, kun Kii­min­gin Lions Club jär­jes­tää jo perin­teek­si muo­dos­tu­neet sii­vous­tal­koot. Lions Clu­bin I-pii­rin jäsen­joh­ta­ja Eija Tuo­maa­la ker­too, että sii­vous­tal­koot jär­jes­te­tään haas­ta­mis­pe­ri­aat­teel­la tänä vuon­na kol­mat­ta ker­taa. Hut­tu­ky­län kou­lu antoi oman panok­sen­sa tal­koi­siin jo vii­me per­jan­tai­na, kun koko kou­lu yhteis­voi­min sii­vo­si kou­lun ympä­ris­töä. Kuu­des­luok­ka­lai­nen Joo­sua Taka­rau­tio ker­toi kerän­neen­sä kave­rei­den­sa kans­sa jo täy­den pus­sil­li­sen ros­kia ensim­mäi­sel­lä sii­vous­kier­rok­sel­la.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Nuo­ret oppi­vat yrit­tä­jyys­kas­va­tuk­ses­ta työ­elä­mä­tai­to­ja

Joki­ran­nan kou­lun kah­dek­sas- ja yhdek­säs­luok­ka­lai­sia on voi­nut kevään ajan bon­ga­ta Kii­min­gin K-Super­mar­ke­tin aulas­ta myy­mäs­sä itse­teh­ty­jä lei­von­nai­sia. Myyn­ti­päi­vät ovat osa yrit­tä­jyys­kas­va­tus­ta, jota opis­kel­laan pit­kä­nä valin­nai­sai­nee­na ylä­kou­lun kak­si vii­meis­tä vuot­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus50 vuot­ta: Susan­ne Pui­ra­va pitää Kii­min­gin puol­ta

Susan­ne Pui­ra­va muut­ti Oulus­ta Kii­min­kiin olles­saan 13-vuo­tias. Hän muis­taa ensim­mäi­sen päi­vän­sä uudes­sa ylä­kou­lus­sa yhä elä­väs­ti — nii­teil­lä ja haka­neu­loil­la vaat­teen­sa tuu­nan­nut punk­ka­ri­tyt­tö jän­nit­ti kovas­ti, että otta­vat­ko pie­nen kylän nuo­ret hän­tä mukaan poruk­kaan. Lap­se­na Susan­ne haa­vei­li fysio­te­ra­peu­tin, lii­kun­nan­opet­ta­jan ja las­ten­lää­kä­rin amma­teis­ta, ja perus­kou­lun jäl­keen lii­kun­nal­li­sen nuo­ren tie oli­si ollut auki urhei­lu­lu­kioon. Susan­ne valit­si kui­ten­kin toi­sin. Susan­nen puhe­liai­suus ja roh­keus tart­tua haas­ta­viin­kin aihei­siin ovat avan­neet ovia myös yhdis­tys­toi­min­taan, ja hän on toi­mi­nut useam­man vuo­den Poh­jois-Kii­min­gin Oma­ko­tiyh­dis­tyk­sen puheen­joh­ta­ja­na.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus