Kiiminki

Joki­ran­nan tule­vat kuu­des­luok­ka­lai­set käy­vät kou­lu­aan Hiuk­ka­vaa­ras­sa

Kau­pun­gin­hal­li­tus hyväk­syi maa­nan­tai­ses­sa kokouk­ses­saan Joki­ran­nan kou­lun han­ke­sel­vi­tyk­sen ja vah­vis­ti tule­van kou­lu­ra­ken­nuk­sen tavoi­te­kus­tan­nusar­viok­si noin 20 mil­joo­naa euroa. Joki­ran­nan kou­lun sijoi­tus­pai­kak­si on ollut esil­lä kak­si vaih­toeh­toa. Kau­pun­gin­joh­ta­ja esit­ti, että kou­lu raken­net­tai­siin nykyi­sel­le pai­kal­leen, mut­ta kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen kokouk­ses­sa Jar­mo Hus­so esit­ti, että uudis­ra­ken­nus toteu­tet­tai­siin Kii­min­gin lukion yhtey­teen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Koti­kum­pu sai muis­to­laa­tan Kii­min­ki-Seu­ral­ta

Kii­min­gin kan­sa­kou­lun pit­kä­ai­kai­nen opet­ta­ja Jaak­ko Rau­ta­mä­ki raken­si Tuo­hi­maan­tien var­teen koti­ta­lon­sa 1910-luvun lop­pu­puo­lel­la. Mar­­ja-Kai­­sa ja Mik­ko Käl­kä­jä osti­vat talon kuusi vuot­ta.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Vuo­den esi­mies ja työ­ryh­mä löy­ty­vät Kii­min­gis­tä

Poh­jois­suo­ma­lai­nen Osuus­kaup­pa Ari­na pal­kit­si vuo­den 2017 työ­ryh­mät ja esi­mie­het. S-mar­ket Kii­min­ki pal­kit­tiin vuo­den työ­ryh­mä­nä ja vuo­den esi­mie­he­nä S-mar­ket Kii­min­gin mar­ket­pääl­lik­kö Ari Pyky noin 200 esi­mie­hen jou­kos­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lii­kun­nan tasa-arvo­pal­kin­to Kii­min­gin Kiek­ko­po­jat ry:n Special Hoc­keyl­le

Lii­kun­ta­pal­ve­lut myön­tää vuo­sit­tain tun­nus­tus­pal­kin­non Oulun kau­pun­gis­sa toi­mi­val­le urhei­luseu­ral­le, yhdis­tyk­sel­le tai muul­le sel­lai­sel­le yhtei­söl­le, tahol­le tai toi­mi­jal­le, joka edis­tää ja toteut­taa.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausVäli­maan alu­eel­le uusia suun­ni­tel­mia

Oulun kau­pun­ki on alka­nut kehit­tää Kii­min­gin Väli­maan aluet­ta kier­to­ta­lous­a­lu­eek­si, jos­sa voi­tai­siin käsi­tel­lä muun muas­sa teol­li­suu­den ja yri­tys­toi­min­nan sivu­vir­to­ja ja maa­mas­so­ja. Alue sijait­see Kii­min­gin ja Yli-Iin väli­sen Kii­min­gin­tien var­rel­la van­han sul­je­tun kaa­to­pai­kan lähei­syy­des­sä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus