Tai­ko­ja, kika­tus­ta ja sir­kus­ta – Koi­te­li elää lap­sil­le -tapah­tu­ma tar­jo­si luon­toe­lä­myk­siä ja haus­kuut­ta ehkä vii­meis­tä ker­taa

koiteli elää lapsille -tapahtuma kokosi Koiteliin noin 1500 lasta ja aikuista. Tällä hetkellä järjestäjät pohtivat tapahtuman jatkoa.

Koko per­heen tapah­tu­ma Koi­te­li elää lap­sil­le sai per­heet suun­taa­maan kul­kun­sa Kii­min­ki­joen Koi­te­lin kos­kien äärel­le. Kal­liot tar­jo­si­vat iha­nia oles­ke­lu­paik­ko­ja ohjel­man lomas­sa, ja nuo­tio­pai­kat täyt­tyi­vät eväi­den nau­tis­ke­li­jois­ta.

– Mei­dät toi tän­ne Pik­ku Kak­ko­sen Kikat­ta­va Kak­kiai­nen sekä tämä Koi­te­lin iha­na luon­to, ker­toi oulu­lai­nen Nora Lei­no.

Hän ker­toi käy­neen­sä ker­ran aiem­min samas­sa tapah­tu­mas­sa.

– Jos­kus oli­si muka­va tul­la myös aikuis­ten Koi­te­li elää -tapah­tu­maan, Lei­no ker­too.

Hänen kans­saan samoil­la tulil­la istus­ke­li myös Ilo­na Kan­gas­kor­te, joka ker­toi, että odot­taa Kikat­ta­van Kak­kiai­sen näke­mis­tä eni­ten.

Nora Lei­no, Päi­vi Holap­pa ja Ilo­na Kan­gas­kor­te nau­tis­ke­li­vat Koi­te­lis­sa eväi­tä ennen Kikat­ta­van Kak­kiai­sen esiin­ty­mis­tä.

Koi­te­lis­sa lau­an­tai­na olleil­la fes­ta­reil­la MLL:n Kii­min­gin osas­ton kas­vo­jen­maa­lauk­seen oli kai­ken aikaa pit­kä jono, ja LC Kii­min­gin pis­teel­lä esi­tel­tiin puh­taan veden ja ros­kaa­mat­to­muu­den tär­keyt­tä. Vesis­hot­te­ja tar­joi­li haus­ka toh­to­ri. Val­veen sana­tai­de­pa­jas­sa pää­si kuun­te­le­maan satu­ja ja seik­kai­le­maan met­sään. Kir­jas­toau­to oli muka­na tapah­tu­mas­sa, samoin kuin paloau­tot. Laval­la näh­tiin Kikat­ta­van Kak­kiai­sen lisäk­si tai­ku­ri Elias Kvist ja man­te­reen puo­lel­la esiin­tyi nyky­sir­kus Blind Gut Com­pa­ny.

– Tapah­tu­ma oli jäl­leen super­suo­sit­tu, vaik­ka samaan aikaan oli usei­ta muu­ta­kin per­he­ta­pah­tu­mia ympä­ri Oulua. Väki­mää­räk­si arvioim­me noin 1500. Sää oli aurin­koi­nen ja per­heet muka­na iloi­sel­la mie­lel­lä, tapah­tu­man tuot­ta­ja Min­na Tiri ker­too.

Hän sanoo, että pää­tös­tä tapah­tu­man jat­kos­ta ei ole vie­lä teh­ty, mut­ta näyt­tää sil­tä, että täl­lä haa­vaa vie­tet­tiin tois­tai­sek­si vii­meis­tä Koi­te­li elää lap­sil­le -tapah­tu­maa.

Tai­ku­ri Elias Kvist.