Sadat jää­li­läi­set viet­ti­vät venet­sia­lai­sia

Taikuri Roope Ylitalo taikoi ja sai lapset ulvomaan naurusta.

Jää­lin­ma­jal­la vie­tet­tiin jo nel­jän­nen ker­ran tun­nel­mal­li­sia venet­sia­lai­sia. Kaik­ki­aan kävi­jöi­tä oli jopa 350 ja tun­nel­maa riit­ti koko illak­si.

Tapah­tu­mas­sa oli ensi ker­taa pai­kal­la sekä DJ Roo­pe Halo­nen että elä­vää musiik­kia, jos­ta vas­ta­si Tor­nion syn­ty­mät­tö­mät minis­te­rit -yhtye. Tai­ku­ri Roo­pe Yli­ta­lo puo­les­taan viih­dyt­ti väkeä heti venet­sia­lais­ten alku­puo­lel­la. Illan aika­na saat­toi myös pomp­pia pomp­pu­lin­nas­sa, heit­tää ket­tin­kiä, ottaa kas­vo­maa­lauk­sen, tutus­tua paloau­toi­hin ja her­ku­tel­la monen­lai­sil­la her­kuil­la.

Jän­nit­tä­vä paik­ka. Aatos Rus­a­sen odo­tuk­set täyt­tyi­vät, kun hän pää­si Jää­lin venet­sia­lais­ten aluk­si istu­maan ihan oikean paloau­ton kyy­tiin.

Ensim­mäis­tä ker­taa venet­sia­lai­sis­sa Jää­lin­jär­ven ran­nas­sa muka­na oli suh­teel­li­sen uusi jää­li­läi­nen Mar­jo­kai­sa Rusa­nen poi­kan­sa Aatok­sen kans­sa.

– Olem­me asu­neet Jää­lis­sä noin vuo­den ja nyt tutus­tum­me näi­hin pai­kal­li­siin jut­tui­hin ahke­ras­ti. Jää­li vai­kut­taa oikein muka­val­ta asui­na­lu­eel­ta. Tääl­lä on sopi­van väl­jää ja pal­jon lap­si­per­hei­tä. Hyvin olem­me viih­ty­neet, Rusa­nen tuu­maa.

DJ:nä oli Roo­pe Halo­nen.

Jää­lin venet­sia­lais­ten isä­nä voi­daan pitää Mark­ku Vuol­tee­na­hoa, joka halusi joten­kin nos­taa esil­le Jää­lin­jär­veä ja sen kes­kei­syyt­tä jää­li­läis­ten vir­kis­ty­sa­lu­ee­na.

– Niin syn­tyi aja­tus venet­sia­lai­sis­ta, joka kokoai­si ihmi­set tän­ne veden äärel­le. Myös yhdis­tys­ten yhteis­työ tapah­tu­man hyväk­si on tär­keä­tä.

Venet­sia­lai­sis­sa Kii­min­gin-Jää­lin Vesien­hoi­to­yh­dis­tys esit­te­li jär­ven kun­nos­tus­han­ket­ta sekä Koi­te­li-reit­tiä.

– Reit­ti on val­mis jo tuon­ne Kok­ko­jär­ven­nii­tyl­le saak­ka, ker­too Bir­ger Yli­sauk­ko-oja.

Täl­le syk­syl­le ovat val­mis­tu­neet myös Kala­mäen laa­vu ja puusuo­ja sekä lin­tu­tor­ni. Jat­kos­sa teh­dään vie­lä näkö­ala­ta­san­ne van­han talon rau­nioi­den pääl­le Kala­mä­keen sekä uudet pit­kok­set ran­ta­rei­til­le Kala­mäes­tä LC Jää­lin kun­nos­ta­mal­le Saa­ri­se­no­jan laa­vul­le. Kok­ko­kan­kaal­la ovat val­mii­na jo laa­vu, puusuo­ja ja käy­mä­lä ja Kok­ko­jär­ven­nii­tyl­le tulee näkö­ala­nurk­ka.

Venet­sia­lai­set ovat Jää­lin asu­ka­syh­dis­tyk­sen, LC Jää­lin, Kii­min­gin-Jää­lin vesien­hoi­to­yh­dis­tyk­sen Jää­lin­ma­jan ja Huvian yhteis­pon­nis­tus.

Nyt jär­jes­te­tyn tapah­tu­man hyvän osa­not­ta­ja­mää­rän innos­ta­ma­na asu­ka­syh­dis­tyk­sen Jari Larul­la on toi­ve: Hän haluai­si jos­kus näh­dä, että noin 5 000 jää­li­läi­ses­tä tuhat kokoon­tui­si ker­ral­la venet­sia­lai­siin tai johon­kin muu­hun yhtei­seen tapah­tu­maan.

Jari Laru juon­si venet­sia­lai­sia.