Kou­lu, koi­ra-aitaus ja asu­kas­ti­lat esil­lä Kii­min­gis­sä

Susanne Puirava, Eija Tuomaala ja Pirjo Huttula olivat mukana keskustelemassa Kiimimingin asioista kaupunginjohtaja Päivi Laajalan ja monien virkamisten kanssa. Naisten yhteisiä huolenaiheita olivat tilojen saaminen asukkaiden ja yhdistysten käyttöön sekä kiiminkiläisten vähäinen aktiivisuus omien asioiden esiin tuomisessa.

Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja Päi­vi Laa­ja­la ja suu­ri jouk­ko kau­pun­gin vir­ka­mie­hiä oli­vat esit­te­le­mäs­sä kii­min­ki­läi­sil­le ajan­koh­tai­sia asioi­ta ja vas­tai­le­mas­sa asuk­kai­den kysy­myk­siin. Esil­lä oli­vat eri­tyi­ses­ti asuk­kai­den kokoon­tu­mis­ti­loi­hin liit­ty­vät asiat, Syke-talon tule­vai­suu­den käyt­tö­mah­dol­li­suu­det, uuden kou­lun tilan­ne sekä leik­ki­puis­tot ja koi­ra-aitauk­sen mah­dol­li­nen raken­ta­mi­nen.

Kau­pun­gin­joh­ta­ja Päi­vi Laa­ja­la on kah­vit­ta­nut kun­ta­lai­sia jo 18 eri tilai­suu­des­sa.

Joki­ran­nan kou­lun reh­to­ri Han­nu Haa­ta­ja ker­toi, että jos kaik­ki menee niin kuin pitää, uusi kou­lu lukion kupees­sa on val­mis puo­len­tois­ta vuo­den kulut­tua.

– Suu­rin haas­te on se, miten val­mis­tau­dum­me toi­min­nan jat­ku­mi­seen uusis­sa tilois­sa kun pää­sem­me toi­vot­ta­vas­ti muut­ta­maan sin­ne tam­mi­kuus­sa 2021. On ollut hie­noa huo­ma­ta, että käyt­tä­jän edus­ta­jat ovat saa­neet olla muka­na suun­nit­te­lus­sa ja uskon, että hyväl­lä yhteis­työl­lä saam­me oman kou­lun peda­go­gi­sen suun­ni­tel­man toi­mi­maan hyvin uusis­sa tilois­sa.

Joki­ran­nan kou­lun uusiin tiloi­hin mah­tuu noin 650 oppi­las­ta. Sin­ne sijoit­tu­vat 6.–9.-luokat.

– Kou­lu on kak­si­ker­rok­si­nen. Ensim­mäi­ses­sä ker­rok­ses­sa on tai­tei­den sii­pi, hal­lin­to sekä musiik­ki- ja lii­kun­ta­ti­lat. Toi­ses­sa ker­rok­ses­sa sijait­se­vat kult­tuu­ri­sii­pi sekä tie­tei­den ja tai­to­jen sii­pi, Haa­ta­ja ker­too.

Joki­ran­nan kou­lun reh­to­ri Han­nu Haa­ta­ja seu­raa tyy­ty­väi­se­nä uuden kou­lun raken­tu­mis­ta Syke-talon ja lukion vie­reen.

Tilat asuk­kail­le hakuses­sa

Kii­min­ki­läi­nen asu­ka­sak­tii­vi Eija Tuo­maa­la halusi tie­tää, tulee­ko uuteen kou­luun asuk­kail­le olo­huo­ne tai asu­ka­tu­van tilat. Haa­ta­ja ker­toi, että näin ei ole, mut­ta kou­lun tilat ovat var­sin­kin ilta-aikaan myös asuk­kai­den käy­tös­sä. Nuo­ri­so­pal­ve­lui­den Nina Gra­nath puo­les­taan sanoi, että lop­pusyk­sys­tä avat­ta­vaan uuteen Syke-taloon tulee run­saas­ti eri­lai­sia tilo­ja, jot­ka ovat asuk­kai­den käy­tös­sä. Nuo­ri­so­ti­lat ovat esi­mer­kik­si aamui­sin täy­sin vapaat eri käyt­tö­tar­koi­tuk­siin.

– Haluai­sin edel­leen sel­vyy­den sii­hen, tulee­ko Kii­min­kiin mak­sut­to­mia tilo­ja esi­mer­kik­si yhdis­tys­ten käyt­töön, kuten lähes joka muul­la alu­eel­la Oulus­sa on, Tuo­maa­la kysyi, mut­ta ei saa­nut sel­vää vas­taus­ta.

Tämä mak­sut­to­mien kokoon­tu­mis­ti­lo­jen puu­te on vai­van­nut kii­min­ki­läi­siä jo vuo­sia, mut­ta nyt hei­tä roh­kais­tiin Syke-talon avau­tues­sa sekä kou­lun val­mis­tues­sa ole­maan yhtey­des­sä ja neu­vot­te­le­maan asiois­ta kau­pun­gin kans­sa.

Oulun yhtei­sö­toi­min­nan Pasi Lauk­ka näkee, että Syke-talon, lukion ja tule­van Joki­ran­nan kou­lun muo­dos­ta­ma Pui­ra­van kol­miok­si­kin nimet­ty alue on mah­ta­va koko­nai­suus, jos­ta luu­li­si tilaa löy­ty­vät kaik­kien kii­min­ki­läis­ten tar­pei­siin.

Arto Kou­ri toi­voi, että sel­key­den vuok­si kii­min­ki­läi­sil­le esi­tet­täi­siin yksi­se­lit­tei­ses­ti tila, joka oli­si asuk­kai­den käy­tös­sä mak­sut­ta.

Mart­ti Vää­nä­nen puo­les­taan tote­si, että nyt on kii­min­ki­läis­ten vuo­ro hypä­tä pie­nen tauon jäl­keen kehi­tyk­sen kelk­kaan.

– Kii­min­ki ei ole kehit­ty­nyt yhte­näi­ses­ti muun Oulun kans­sa. Jää­li on saa­nut hyvil­lä aja­tuk­sil­la vie­tyä aluet­taan eteen­päin. Nyt on Kii­min­gin vuo­ro.

Kii­min­gin suur­alu­een asu­ka­sil­to­jen puheen­joh­ta­ja Susan­ne Pui­ra­va toi­voi, että kii­min­ki­läi­set läh­ti­si­vät laa­jem­min mukaan yhteis­työl­lä aja­maan itsel­le tär­kei­tä asioi­ta, sil­lä poru­kal­la saa­daan aikaan hel­pom­min tulos­ta.

Koi­ra-aitaus ja leik­ki­puis­to etsi­vät paik­kaa

Kau­pun­gin puu­tar­hu­ri Heik­ki Pulk­ki­nen oli kah­vi­ti­lai­suu­des­sa ker­to­mas­sa leik­ki­puis­to­jen ja koi­ra-aitaus­ten tilan­tees­ta Kii­min­gin alu­eel­la. Aiem­min Hie­ta-ahon alu­eel­le kaa­voi­tet­tu koi­ra-aitaus etsii nyt uut­ta paik­kaa Hie­ta-ahon kaa­va-asioi­den val­mis­tu­mi­sen pit­kit­tyes­sä.

– Uut­ta paik­kaa hae­taan ja toi­veis­sa on, että 2021 saa­tai­siin aitaus raken­net­tua. Kii­min­gin kes­kus­leik­ki­puis­ton raken­ta­mi­nen Pui­ra­van kol­mion alu­eel­le vii­väs­tyi uuden kou­lun raken­nus­hank­keen vuok­si ja nyt puis­ton sijoi­tus­paik­kaa mie­ti­tään uudel­leen.

Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja Päi­vi Laa­ja­la on parin vii­me vuo­den aika­na kier­tä­nyt kaik­ki­aan 18 eri alu­eel­la Oulus­sa pitä­mäs­sä kah­vi­ti­lai­suuk­sia. Kii­min­gis­sä Laa­ja­la roh­kai­si asuk­kai­ta kokoa­maan voi­man­sa ja otta­maan yhteyk­siä vir­ka­mie­hiin ja päät­tä­jiin esil­lä ole­vis­ta asiois­ta.