Kiiminki

Päät­tä­jäl­tä: Voim­me olla tyy­ty­väi­siä

Suo­mi on monil­la mit­ta­reil­la mitat­tu­na maa­il­man paras maa. Meil­lä on vakaa yhteis­kun­ta, jos­sa kan­sa­lai­nen voi luot­taa polii­siin, puo­lus­tus­voi­miin ja oikeus­lai­tok­seen. Sanan­va­paus, uskon­non­va­paus ja kokoon­tu­mis­va­paus eivät meil­lä ole pelk­kiä sano­ja, vaan ne toteu­tu­vat käy­tän­nös­sä. Suo­ma­lais­ta tasa-arvoa, kou­lu­lai­tos­ta ja ter­vey­den­hoi­toa ihail­laan muu­al­la maa­il­mal­la. 

Lue lisää

Tule­via eka­luok­ka­lai­sia siu­na­taan

Elo­kuun alus­sa kou­lu­tien­sä aloit­ta­vil­la lap­sil­la alkaa uusi elä­män­vai­he, jos­sa seu­ra­kun­ta halu­aa olla muka­na tuke­mas­sa ja roh­kai­se­mas­sa las­ta ja hänen per­het­tään. Kou­lu­jen alkaes­sa ev.lut. seu­ra­kun­nat kut­su­vat tule­vat eka­luok­ka­lai­set läheis­ten­sä kans­sa kirk­koon siu­nat­ta­vik­si.

Lue lisää

Kou­lu­jen luku­vuo­si 2019 — 2020

OULU JA II

Syys­lu­ku­kausi 8.8.–20.12.2019

• syys­lo­ma 21.10.–27.10.2019 (vko 43)

• itse­näi­syys­päi­vä 6.12.2019

• jou­lu­lo­ma 21.12.2019–6.1.2020

Kevät­lu­ku­kausi 7.1.–30.5.2020

• tal­vi­lo­ma 2.3.–8.3.2020 (vko 10)

• pää­siäi­nen 10.4.–13.4.2020

• vapun­päi­vä 1.5.2020

• hela­tors­tai 21.5.2020

Lue lisää

Vau­vo­ja

Teu­vo Kaik­ko­nen ja Tei­ja Piri­nen Iis­tä sai­vat 2.7. tytön. Mitat 3060 g ja 48 cm. Mint­tu ja Hugo sai­vat pik­kusis­kon.


Työ­pörs­sis­sä tar­jol­la työ­ko­kei­lu­paik­ko­ja

Työ­pörs­sin työ­ko­kei­lu­pai­kat ovat kesä­tauon jäl­keen taas haet­ta­vis­sa. Tar­jol­la on moni­puo­li­sia työ­ko­kei­lu­paik­ko­ja eri aloil­la. Oulun kau­pun­gin työ­ko­kei­lu­mah­dol­li­suuk­siin voi tutus­tua Työ­pörs­sis­sä, joka on Busi­nes­sOu­lun työl­li­syys­pal­ve­lui­den verk­ko­pal­ve­lu osoit­tees­sa www.ouka.fi/tyoporssi.


Ahve­nai­nen juh­lis­ti Hut­tu­ky­län nuo­ri­so­seu­raa

Ran­ta­poh­jas­ta 16.8.1979Anni ja Mat­ti poik­ke­si­vat ravin­to­laan syö­mään. Tilat­tu­aan pih­vit Mat­ti pyy­si tar­joi­li­jaa tuo­maan kuk­kia pöy­tään. Tar­joi­li­ja oli ute­lias ja kysyi, että onko Teil­lä joku merk­ki­päi­vä, kun kuk­kia piti olla. ”On, tämä pih­vi on aina­kin vii­kon van­haa”, vas­ta­si Mat­ti.


Yli­no­peut­ta ja rat­ti­juo­pu­mus

Polii­si­par­tio mit­ta­si hen­ki­lö­au­tol­le kovan yli­no­peu­den Kuusa­mon­tiel­lä tiis­tai­na aamul­la kel­lo 07.40. Mit­taus osoit­ti Oulus­sa asu­van 35-vuo­ti­aan mie­hen aja­neen 171 km/h nopeu­del­la pai­kas­sa, jos­sa on 80 km/h rajoi­tus.


70 vuot­ta: Pir­jo Sei­te­ri on jär­jes­tö­työn moni­toi­mi­nai­nen

Pir­jo Sei­te­ri muis­taa edel­leen elä­väs­ti ensim­mäi­set tun­nel­man­sa Kii­min­gis­sä. Oli 80-luvun alku­puo­li, ja hän puk­ka­si pien­tä Lee­na-tytär­tään las­ten­rat­tais­sa pit­kin koi­te­lin­kos­ken­tien reu­naa poh­tien, että tulee­ko­han elä­mäs­tä itsel­le vie­raas­sa kun­nas­sa yhtään mitään.