Kiiminki

Ris­tey­sa­lue ja ympä­ris­tö­vai­ku­tuk­set huo­le­na Kii­min­gis­sä

Poh­­jois-Kii­­min­­gin oma­ko­tiyh­dis­tys ja Kii­min­gin suur­alu­een yhteis­työ­ryh­mä antoi­vat huh­ti­kuun alus­sa lausun­ton­sa Las­si­la & Tika­no­ja Oyj:n Väli­maan kier­to­ta­lous­a­lu­een mate­ri­aa­li­te­hok­kuus­kes­kuk­sen ympä­ris­tö­vai­ku­tus­ten arvioin­tioh­jel­mas­ta ELY-kes­­kuk­­sel­­le.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Jään­sa­haus­ten ajoi­tus onnis­tui

Ihan näi­nä päi­vi­nä lumi alkaa sää­en­nus­tei­den mukaan sulaa toden teol­la. Se tie­tää sitä, että kevät­tul­vat­kin kol­kut­te­le­vat oven taka­na. Poh­­jois-Poh­­jan­­maan ELY-kes­­kuk­­sen.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausEeme­li Kui­ri täh­tää olym­pia­voit­ta­jak­si

Kii­min­ki­läi­nen ampu­ma­hiih­tä­jä Eeme­li Kui­ri  jat­koi hie­no­ja suo­ri­tuk­si­aan vii­me vii­kon­lop­pu­na ampu­ma­hiih­dos­sa. Hän voit­ti ampu­ma­hiih­don pika­mat­kan SM-kul­taa M13-sar­jas­sa Kon­tio­lah­del­la sun­nun­tai­na. Kui­ri ikä­luok­kan­sa Suo­men kär­keä. Alku­tal­ves­ta Eeme­li nap­pa­si SM-kul­taa M13-sar­jan yhteis­läh­tö­ki­sas­sa ja SM-hope­aa nor­maa­li­mat­kal­la nuor­ten ampu­ma­hiih­don Suo­men mes­ta­ruus­kil­pai­luis­sa Lah­des­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Moni­puo­li­nen tal­vi­rie­ha kai­ken­lai­sil­le per­heil­le

Kii­min­ki­joen kou­lun van­hem­pai­nyh­dis­tys jär­jes­ti Tal­vi­rie­ha Kii­min­ki­joen kou­lun piha-alu­eel­la pal­musun­nun­tai­na. Kai­kil­le eri­lai­sil­le per­heil­le tar­koi­tet­tu hyvän­tuu­li­nen tal­vi­ta­pah­tu­ma tar­jo­si todel­la pal­jon ilmais­ta teke­mis­tä lap­sil­le ja koko per­heel­le.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Miran­das täyt­tää 30 vuot­ta

Kii­min­ki­läi­nen Rai­ja Neu­vo­nen perus­ti oman kau­neus­hoi­to­lan 30 vuot­ta sit­ten Kii­min­kiin. Ensim­mäi­set tilat oli­vat Sil­ta­tiel­lä, jon­ka jäl­keen muu­ta­man muun osoit­teen kaut­ta Neu­vo­nen muut­ti Kii­min­gin kes­kus­tan lii­ke­ta­loon. Ensin hän oli siel­lä vuo­kra­ti­lois­sa, kun­nes vuon­na 2001 osti omat tilat Lasi­to­rin puo­lel­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Koti­sai­raa­la tuo sai­raan­hoi­ta­jan kotiin

Koti­sai­raa­la­toi­min­ta vakiin­tui vuo­den mit­tai­sen kokei­lun jäl­keen pysy­väk­si toi­min­nak­si Hau­ki­pu­taal­la, Kii­min­gis­sä, Yli-Iis­sä ja Yli­kii­min­gis­sä tämän vuo­den alus­ta. Pal­ve­lu­pääl­lik­kö Sirk­ku Kal­ta­ka­ri ker­too, että koti­sai­raa­la­pal­ve­lul­la tar­koi­te­taan sai­raa­la­ta­sois­ta hoi­toa koto­na, jol­le on aina vaih­toeh­to­na hoi­to sai­raa­las­sa. Tyy­pil­li­sim­piä poti­las­ryh­miä ovat suo­nen­si­säis­tä anti­biot­tia tar­vit­se­vat poti­laat, eri­tyis­haa­van­hoi­toa vaa­ti­vat poti­laat sekä saat­to­hoi­to­po­ti­laat.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausMate­ri­aa­li­te­hok­kuus­kes­kuk­sen suun­ni­tel­mat esil­lä Kii­min­gis­sä

Lassila&Tikanoja Oyj suun­nit­te­lee Kii­min­kiin Väli­maan alu­eel­le mate­ri­aa­li­te­hok­kuus­kes­kus­ta. L&T:n han­ke-alue sijoit­tuu kaa­va­mer­kin­nöil­tään jät­tei­den­kä­sit­te­ly­alu­eek­si tar­koi­te­tul­le alu­eel­le, johon Oulun kau­pun­ki puo­les­taan suun­nit­te­lee isoa kier­to­ta­lou­den kes­kus­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus