Toi­mit­ta­jal­ta: Tul­va­ra­joi­tuk­set uhkaa­vat raken­ta­mis­ta

Ran­ta­poh­jan alu­eel­la jär­jes­te­tyis­sä kylien osay­leis­kaa­vo­ja kos­ke­vis­sa tilai­suuk­sis­sa asuk­kaat ovat olleet ihmeis­sään ELY-kes­kuk­sen tul­va­ris­kien kar­toi­tuk­sen perus­teel­la mää­ri­tel­ty­jen raken­ta­mis­ra­joi­tus­ten edes­sä. Kii­min­gin Ala­ky­län Hon­ka­sen­pe­rän ja Hau­ki­pu­taan Joki­ky­län Onka­mon­tien asuk­kaat tun­te­vat jou­tu­van­sa vää­rin koh­del­luik­si.

Las­ken­nal­li­ses­ti ker­ran sadas­sa vuo­des­sa uhkaa­van tul­van mah­dol­li­suus on joh­ta­mas­sa sii­hen, että kiin­teis­tö­jä ei voi­si raken­taa tie­tyil­le alueil­le, kos­ka kat­so­taan, että tul­va tuol­loin kat­kai­si­si alu­een tie­yh­tey­det. Joki­ky­läl­lä asuk­kaat ovat tor­ju­neet tul­van jo vuo­si­kym­me­niä sit­ten raken­ne­tul­la tul­va­pa­dol­la. Hon­ka­sen­pe­rän asuk­kaat ovat esit­tä­neet uut­ta tie­lin­jaus­ta tai sil­taa, jot­ta alu­eel­le saa­tai­siin raken­taa. Ran­ta-asuk­kaat eivät tah­do uskoa, että ennus­teen kal­tais­ta tul­vaa edes oli­si tulos­sa.

Oulun kau­pun­ki jär­jes­tää loka­kuun 31. päi­vä­nä tie­do­tus- ja kes­kus­te­lu­ti­lai­suu­den, jos­sa eri viran­omai­set ja asian­tun­ti­jat yrit­tä­vät saa­da ihmi­set vakuut­tu­maan tämän tul­van mah­dol­li­suu­des­ta. Tul­van, joka sai­si noin 900 asu­kas­ta Kii­min­ki­joen ran­noil­la saar­rok­siin. Nyt Kii­min­ki­joen var­ren kylien asuk­kaat ihmet­te­le­vät, mik­si tilai­suus jär­jes­te­tään Oulun kau­pun­gin kes­kus­tas­sa, Ympä­ris­tö­ta­lon kah­vi­las­sa, kun asia kos­kee juu­ri hei­tä. Oli­si­ko tilai­suu­den voi­nut jär­jes­tää Joki­ky­läs­sä tai Ala­ky­läs­sä?