Met­säs­tys on myös lii­kun­taa

Hannu Paso opastaa Antton Siuruaa ampumaan ilmakiväärillä.

Met­säs­tys on yksi tapa liik­kua luon­nos­sa. Tämän sai­vat kuul­la Hau­ki­pu­taan Län­si­tuu­len kou­lun luon­to­lii­kun­ta­kurs­si­lai­set olles­saan Kel­lon Met­säs­tys­seu­ran vie­rai­na vii­me vii­kon maa­nan­tai­na. Kurs­si­lai­set sai­vat tie­tois­kun met­säs­tys­seu­ran toi­min­nas­ta, kier­si­vät riis­ta­po­lun, ampui­vat ilma­ki­vää­ril­lä, len­nät­ti­vät dro­nea ja ihmet­te­li­vät vas­ta nyl­jet­ty­jä hir­ven­ru­ho­ja.

– Osa vähän ensin kyse­li, mik­si hir­viä tai muu­ta riis­taa pitää ampua, mut­ta ker­roim­me heil­le sen ole­van osa riis­tan­hoi­to­työ­tä, ker­toi Kel­lon Met­sän­hoi­to­yh­dis­tyk­sen puheen­joh­ta­ja Pert­ti Simi­lä.

Luon­nos­sa liik­ku­mi­nen tutuk­si

Luon­to­lii­kun­ta­kurs­sia tar­jot­tiin Län­si­tuu­len kou­lus­sa kah­dek­san­nen luo­kan valin­nai­se­na kurs­si­na nyt tois­ta ker­taa. Kurs­si on osoit­tau­tu­nut suo­si­tuk­si.

– Nyky­nuo­ria kiin­nos­taa luon­nos­sa liik­ku­mi­nen, mut­ta heil­le ei ole enää itses­tään sel­vää mitä luon­nos­sa saa ja voi teh­dä, opet­ta­ja Ant­ti Ukko­la ker­too.

Kurs­sil­la tutus­tu­taan luon­to­lii­kun­nan muo­toi­hin ja eri mah­dol­li­suuk­siin naut­tia luon­non kau­neu­des­ta, moni­muo­toi­suu­des­ta sekä oppia toi­mi­maan luon­nos­sa eri vuo­de­nai­koi­na.

Met­säs­tys- ja riis­tan­hoi­to­työ­opas­tuk­sen lisäk­si kurs­si­lai­set ovat täl­le syk­syl­le myös esi­mer­kik­si kalas­ta­neet ja melo­neet. Melon­ta kuu­los­ti­kin olleen huu­to­ää­nes­tyk­sen perus­teel­la kurs­sin mie­lui­sin­ta antia. Moni mai­nit­si myös kalas­tuk­sen ja ilma­ki­vää­riam­mun­nan. Sii­tä oli kiin­nos­tu­nut esi­mer­kik­si Ant­ton Siu­rua.

– Tämä on ollut tähän men­nes­sä paras­ta. Jos­kus olen har­kin­nut met­säs­tys­har­ras­tuk­sen aloit­ta­mis­ta. Myös kalas­tus­reis­su oli kiva. Melo­maan en pääs­syt, kos­ka olin sai­raa­na.

Moni­puo­li­nen har­ras­tus

Pert­ti Simi­lä kehui nuo­ril­le met­säs­tys­tä hyväk­si har­ras­tuk­sek­si, jon­ka paris­sa saa lii­kun­taa ja kave­rei­ta. Seu­ral­la on myös aktii­vi­nen ken­nel­jaos­to. Kel­lon Met­säs­tys­seu­ras­sa on 560 jäsen­tä.

Juu­ri alka­neel­la hir­ven­met­säs­tys­kau­del­la seu­ral­la on 40 hir­ven­kaa­to­lu­paa, jois­ta kaik­kia ei edes aio­ta kaa­taa nyt.

– Hir­vet ovat vähen­ty­neet niin, ettei ole mitä pyy­tää. Kau­rii­ta tääl­lä sen sijaan on pal­jon. Tänä vuon­na on 35 kau­riin lisens­si. Lisään­ty­neen kau­ris­kan­nan myö­tä tän­ne on tul­lut ilvek­siä. Täl­le vuo­del­le Hau­ki­pu­taal­le on anot­tu kol­me ilvek­sen kaa­to­lu­paa.