Artikkelit joiden kirjoittaja on Järvelä-Uusitalo TuijaSote-menot nie­le­vät Iin hyvän verotulokertymän

Vero­tu­lo­ja ker­tyy Iis­sä tänä vuon­na enna­koi­tua enem­män. Kun­nan vero­tu­lot oli­vat elo­kuun lopus­sa 2,3 mil­joo­naa euroa enem­män kuin vas­taa­va­na aika­na vii­me vuonna. 

– Kun­nal­lis­ve­roa on ker­ty­nyt erit­täin hyvin. Se ker­too sii­tä, että iiläi­sil­lä on ollut töi­tä. Ansiot eivät ole koro­nas­ta huo­li­mat­ta romah­ta­neet, vaan päin vas­toin, ker­toi taloussihteeri/controller Hele­na Sipo­la Iin kun­nan­val­tuus­ton kokouksessa. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Olha­vas­sa kul­je­te­taan päät­tä­jiä koulukyytireitillä

Ryh­mä­per­he­päi­vä­ko­ti Tena­va­tu­van lak­kaut­ta­mis­pää­tös ja esi­tys Olha­van kou­lun lak­kaut­ta­mi­ses­ta ovat saa­neet olha­va­lai­set liikkeelle. 

Kylän aktii­vit jär­jes­tä­vät tule­va­na lau­an­tai­na kun­nan­val­tuu­te­tuil­le elä­mys­mat­kan koulukuljetuksessa. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Scan­vall on nyt Iissä

Ras­kaan kalus­ton huol­toon ja varao­sa­myyn­tiin eri­kois­tu­nut Scan­vall Fin­land Oy on muut­ta­nut Oulus­ta Iin Liek­sen­tiel­le. Yri­tyk­sen toi­mi­tus­joh­ta­ja ja pää­omis­ta­ja Juha Kan­kaan­pää ker­too, että muu­ton taus­tal­la on usei­ta syitä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausTyö­ryh­mä tar­kas­te­lee Olha­van kou­lun tilannetta

Iin Olha­van kou­lun oppi­las­mää­rä on las­ke­nut niin pal­jon, että kou­lun tilan­net­ta jou­du­taan tar­kas­te­le­maan. Kun­nan ope­tus- ja var­hais­kas­va­tus­lau­ta­kun­ta perus­ti työ­ryh­män, jon­ka tavoit­tee­na on mää­ri­tel­lä Olha­van kou­lun jat­ka­mi­sen ja lak­kaut­ta­mi­sen vaih­toeh­dot. Sen lisäk­si työ­ryh­mä suun­nit­te­lee ja toteut­taa vai­ku­tus­ten arvioin­nin prosessin. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Van­han uoman vie­mä­röin­ti­suun­ni­tel­mas­ta tuli palau­te­vyö­ry Iis­sä, asias­sa otet­ta­neen aikalisä

Iijoen van­han uoman ran­to­jen kiin­teis­tö­jen vie­mä­röin­ti­suun­ni­tel­mas­ta antoi palau­tet­ta lähes kak­si­sa­taa kun­ta­lais­ta. Yhtei­seen kan­nan­ot­toon oli kerät­ty 188 nimeä, jon­ka lisäk­si Iin vesi­lii­ke­lai­tok­sel­le tuli 14 yhden tai kah­den hen­ki­lön alle­kir­joit­ta­maa palau­tet­ta. Suu­rim­mas­sa osas­sa palaut­teis­ta vaa­di­taan vie­mä­röin­nin toteut­ta­mis­ta suun­ni­tel­lun pai­ne­vie­mä­ri­jär­jes­tel­män sijas­ta viettoviemäröinnillä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus