Artikkelit joiden kirjoittaja on Järvelä-Uusitalo Tuija

Iin R‑kioski lopet­ti toi­min­tan­sa – Kel­lon kios­kiin hae­taan kauppiasta

Iin R‑kioski sul­keu­tui eilen. Kios­kin lopet­ta­mi­sen taus­tal­la on R‑kioskin alue­pääl­lik­kö Tar­ja Mäen mukaan asia­kas­vir­ran hii­pu­mi­nen.– Mitään dra­maat­tis­ta syy­tä kios­kin sul­ke­mi­sel­le ei ole, mut­ta kios­kil­la ei ollut enää toimintaedellytyksiä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Iin R‑kioski auki vii­mei­siä päiviä

Iin R‑kioski on avoin­na enää muu­ta­man päi­vän. – Kios­ki on avoin­na tämän vuo­den lop­puun asti, jon­ka jäl­keen toi­min­ta aje­taan alas, ker­too R‑kioskin alue­pääl­lik­kö Tar­ja Mäki.


Poh­jois-Suo­mel­la olta­va oma äänen­sä – Tie­to­kir­jal­li­suu­den Fin­lan­dia-voit­ta­ja Jen­ni Räi­nä kiin­tyi met­sään jo lap­se­na Kuivaniemellä

Kui­va­nie­me­läis­läh­töi­ses­tä Jen­ni Räi­näs­tä on tul­lut tie­to­kir­jo­jen­sa myö­tä Poh­jois-Suo­men ääni. Koti­seu­dun arvos­tus on Kui­va­nie­men Hyrys­sä syn­ty­neel­le ja vart­tu­neel­le nai­sel­le itses­tään­sel­vyys. Hän ei ole kos­kaan läh­te­nyt koti­kul­mil­taan ovet paukkuen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Jou­lue­van­ke­liu­mis­ta löy­tyy aina uut­ta – Iin kirk­ko­her­ra on luke­nut sen sato­ja kertoja

Iin seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­ra Tapa­ni Ruot­sa­lai­nen lukee huo­men­na Iin kir­kos­sa jou­lue­van­ke­liu­min ken­ties vii­den­nen- tai jopa kuu­den­nen­sa­dan­nen ker­ran. – Jokai­sen jou­lun aikaan luen jou­lue­van­ke­liu­min kym­me­nes­tä kah­teen­kym­me­neen ker­taan seu­ra­kun­nan eri tilai­suuk­sis­sa. Se on kui­ten­kin niin rikas teks­ti, että sii­tä löy­tyy aina jotain uut­ta, sanoo kol­mat­ta­kym­me­net­tä­nel­jät­tä jou­lua pap­pi­na työs­ken­te­le­vä Ruotsalainen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iin Yrit­tä­jien vetä­jä vaihtui

Iin Yrit­tä­jät ry:n uusi puheen­joh­ta­ja on Tui­ja Ali­kos­ki. Kak­si vuot­ta Iin Yrit­tä­jien hal­li­tuk­ses­sa toi­mi­nut Ali­kos­ki tart­tui puheen­joh­ta­jan paik­kaan avoi­min mielin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iin kun­taan mil­joo­na lisää verotuloja

Iin kun­taan on tulos­sa mil­joo­na euroa enna­koi­tua enem­män vero­tu­lo­ja.– Meil­lä on ollut epäi­lys, että vero­ker­ty­määm­me ei ole las­ket­tu oikein. Ole­tim­me, että vuo­den alus­sa vero­tu­loi­hin tulee lisäys Jak­ku­ky­län lii­tok­sen takia. Asias­ta on oltu useam­paan ker­taan yhteyt­tä verot­ta­jaan. Nyt sit­ten tuli­kin tie­to, että jak­ku­ky­lä­läis­ten osuus on puut­tu­nut vero­ker­ty­mäs­tä, ker­toi kun­nan­joh­ta­ja Ari Ala­tos­sa­va kun­nan­val­tuus­ton kokouk­ses­sa maanantaina.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ii saa ilmas­to­teoil­la mai­net­ta ja mammonaa

Iin kun­nan ympä­ris­tö­teot ovat vii­me aikoi­na saa­neet laa­jas­ti posi­tii­vis­ta jul­ki­suut­ta, ei vain Suo­mes­sa vaan laa­jem­min Euroo­pas­sa. Rum­mu­tus hyvis­tä teois­ta ilmas­ton­muu­tok­sen hyväk­si on aiheut­ta­nut osas­sa kun­ta­lai­sis­ta nuri­naa. Epäil­lään, että kun­nan pal­ve­lu­ja jou­du­taan kar­si­maan sen vuok­si, että jää rahaa ilmastotekoihin. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Uudes­sa kou­lus­sa pal­jon tilaa ja parem­pi happi

Iin Oja­ky­län kou­lun uudis­ra­ken­nus­ta on sisää­na­jet­tu rei­lut pari kuu­kaut­ta. Kou­lun ava­jai­sis­sa Ran­ta­poh­jan oppaak­si lupau­tu­neet nel­jäs­luok­ka­lai­set Ven­la Vesa­la ja Lumi Jär­ven­pää ovat huo­man­neet kou­lun hyväksi.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Nuo­ret pää­mi­nis­te­riä, pre­si­dent­tiä ja EU-komis­sion puheen­joh­ta­jaa tapaa­mas­sa – Kun­nan­joh­ta­ja kiit­ti kun­taa edustaneita

Iiläi­set lap­set ja nuo­ret ovat edus­ta­neet kun­taa vii­me aikoi­na ahke­ras­ti. Iis­tä on käy­ty Brys­se­lis­sä puhu­mas­sa ilmas­to­asiois­ta, haas­tat­te­le­mas­sa pre­si­dent­ti Tar­ja Halos­ta ja osal­lis­tut­tu Suo­men las­ten itse­näi­syys­päi­vä­juh­laan Helsingissä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus