Artikkelit joiden kirjoittaja on Järvelä-Uusitalo Tuija


Sopi­mus­pa­lo­mies­ten saan­ti vaikeutunut

Iis­sä, Kui­va­nie­mel­lä ja Yli-Iis­sä hae­taan lisää sopi­mus­pa­lo­mie­hiä. Uusien sopi­mus­pa­lo­mie­hien saa­mi­nen on vai­keu­tu­nut vii­me vuo­si­na eten­kin pie­nil­lä paikkakunnilla.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iin kun­ta raken­taa toi­mi­ti­lo­ja yri­tyk­sil­le – Mark­ki­noin­ti­kam­pan­ja alkoi

Iin kun­nan omis­ta­ma kiin­teis­tö­osa­keyh­tiö Iilaak­so Oy raken­taa yri­tyk­sil­le näi­den tar­pei­den mukai­sia tilo­ja ja vuo­kraa ne yri­tyk­sil­le. Vuo­kra on sidot­tu raken­nuk­sen inves­toin­ti­kus­tan­nuk­siin ja yri­tyk­sel­lä on mah­dol­li­suus lunas­taa tilat itsel­leen. Kon­sep­ti on ollut kun­nas­sa käy­tös­sä jo usei­ta vuo­sia, mut­ta nyt tätä mah­dol­li­suut­ta on alet­tu mark­ki­noi­da tehokkaammin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


San­ka­ri­koi­ra Jojo on taas kotona

San­ka­ri­koi­ra Jojo on taas koto­naan Iin Olha­vas­sa seit­se­män vuo­ro­kau­den kar­ku­reis­sun jäl­keen. Samoin on tien­sä kotiin löy­tä­nyt yhtä aikaa Jojon kans­sa karan­nut Veik­ko­lai­nen, joka ehti olla kar­ku­mat­kal­la yhdek­sän vuorokautta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus