Iin kun­ta raken­taa toi­mi­ti­lo­ja yri­tyk­sil­le – Mark­ki­noin­ti­kam­pan­ja alkoi

Iin kun­nan omis­ta­ma kiin­teis­tö­osa­keyh­tiö Iilaak­so Oy raken­taa yri­tyk­sil­le näi­den tar­pei­den mukai­sia tilo­ja ja vuo­kraa ne yri­tyk­sil­le. Vuo­kra on sidot­tu raken­nuk­sen inves­toin­ti­kus­tan­nuk­siin ja yri­tyk­sel­lä on mah­dol­li­suus lunas­taa tilat itsel­leen. Kon­sep­ti on ollut kun­nas­sa käy­tös­sä jo usei­ta vuo­sia, mut­ta nyt tätä mah­dol­li­suut­ta on alet­tu mark­ki­noi­da tehok­kaam­min.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus