Toi­mit­ta­jal­ta: Mis­sä olit, kun…

Kunin­ga­tar Eli­sa­be­tin kuo­le­ma ei hänen ikän­sä huo­mioi­den ollut yllät­tä­vää. Sil­ti sii­tä voi tul­la yksi niis­tä maa­il­man­his­to­rian mer­kit­tä­vis­tä tapauk­sis­ta, jois­ta kysel­lään, mis­sä olit sen tapahtuessa.

Itse olin Iin Nät­te­po­rin pihal­la, kun jut­tu­kei­kal­ta palat­tua­ni luin autos­sa­ni puhe­li­meen saa­pu­nei­ta vies­te­jä. “Eli­sa­bet tai­si kuol­la”, ker­toi tyt­tä­rel­tä tul­lut vies­ti. “BBC:n toi­mit­ta­jat ovat aina­kin jo pukeu­tu­neet mus­tiin”, vies­ti jatkui.

Vies­ti ei tar­vin­nut tar­ken­nuk­sia sii­tä, kenes­tä Eli­sa­be­tis­ta oli kyse, sil­lä kaik­ki­han “tun­si­vat” hänet. Hänen 96 vuo­den ikän­sä oli kun­nioi­tet­ta­va ja 70 vuo­den val­ta­kau­ten­sa häm­men­tä­vän pit­kä. Meil­lä häm­mäs­tel­tiin aika­naan oman pää­mie­hem­me, pre­si­dent­ti Kek­ko­sen pit­kää val­ta­kaut­ta. Me Kek­ko­sen ajan lap­set­han emme tien­neet, että pre­si­dent­ti voi tar­koit­taa muu­ta­kin kuin Kek­kos­ta. Vaa­leil­la vali­tul­le pää­mie­hel­le 25 vuot­ta­kin toki on pit­kä aika, mut­ta se ei ole kuin rei­lu kol­mas­osa Eli­sa­be­tin kau­des­ta kunin­gas­kun­nan päänaisena. 

Englan­nin tai muun kunin­gas­huo­neen kuu­lu­mi­set eivät hir­veäs­ti het­kau­ta mei­tä tääl­lä tasa­val­lan peru­koil­la. Monet meis­tä ovat kui­ten­kin prin­ses­sa­leik­kim­me leik­ki­neet, joten aivan oikei­den kunin­kaal­lis­ten teke­mis­ten seu­raa­mi­nen kiin­nos­taa. Kor­keal­le notee­raa­vat kunin­gat­ta­ren kuo­le­man ja kunin­kaan val­ta­kau­den alun val­ta­kun­nal­li­set pää­me­diat tääl­lä Suo­mes­sa­kin. Uutis­ten­lu­ki­jat pukeu­tui­vat tum­miin ja kunin­gas­huo­neen asiat pysyi­vät mon­ta päi­vää ylim­pä­nä tie­do­tus­vä­li­nei­den net­ti­si­vuil­la. Kuo­le­ma ja val­lan­vaih­to toi­vat het­ken hen­gäh­dys­tauon sotaan, inflaa­tioon ja säh­kön hintaan.