Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 21.10.2019

Kysy­myk­set
1. Min­kä pai­kan osoi­te on Poh­joi­sesplan­di 1?
2. Mikä nimi on koti­ta­lou­den pesu­ve­sis­tä syn­ty­vil­lä jäte­ve­sil­lä?
3. Mikä on maa­il­man poh­joi­sin itse­näi­sen val­tion pää­kau­pun­ki?
4. Min­kä nimi­set kak­si sisar­ta oli Johan­nek­sen evan­ke­liu­min mukaan Lasa­ruk­sel­la?
5. Mikä on ylei­sin suo­men­kie­li­nen suku­ni­mi, jon­ka nimi­nen ei ole ollut Suo­men olym­piae­dus­ta­ja? a) Aho­la, b) Moi­la­nen, c) Nie­me­lä, d) Uusi­ta­lo
6. Mil­lä vuo­si­kym­me­nel­lä ystä­vän­päi­vä lii­tet­tiin suo­ma­lai­seen kalen­te­riin?
7. Kuin­ka mon­ta luu­ta aikui­sen ihmi­sen yhden käden sor­mis­sa on yhteen­sä? (älä lunt­taa)
8. Ket­kä kak­si suo­ma­lais­ta mies­jal­ka­pal­loi­li­jaa ovat teh­neet enem­män maa­ot­te­lu­maa­le­ja kuin Tee­mu Puk­ki?
9. Min­kä maa­lai­nen ruo­ka on pael­la?
10. Mikä maa on maa­il­man tehok­kain yhdys­kun­ta­jät­teen kier­rät­tä­jä? a) Nor­ja, b) Sak­sa, c) Suo­mi, d) Tans­ka

Vas­tauk­set
1. Pre­si­den­tin­lin­nan
2. Har­maa vesi
3. Reyk­ja­vik
4. Mart­ta ja Maria
5. c Nie­me­lä
6. 1980-l. (1987)
7. 14
8. Jari Lit­ma­nen ja Mikael Fors­sell
9. Espan­ja­lai­nen
10. b) Sak­sa