Artikkelit joiden kirjoittaja on Pertti Huovinen

Iin his­to­ri­aa: Mikä mies oli Ako­lan raken­nut­ta­ja Julius Con­rad Antell?

Poh­jois-Iis­sä ole­van Ako­lan kar­ta­no (alku­jaan Brusi­la) on ollut tämän syk­syn aika­na pal­jon jul­ki­suu­des­sa joh­tuen kar­ta­non nykyi­sen omis­ta­jan Tee­mu Kur­ke­lan teke­mäs­tä mit­ta­vas­ta kor­jaus­työs­tä. Mil­lai­nen mies oli alku­pe­räi­sen pytin­gin raken­nut­ta­jak­si mai­nit­tu Julius Con­rad Antell?

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 26.12.

Kysy­myk­set Kenen evan­ke­liu­mis­ta lue­taan jou­lue­van­ke­liu­mi? Min­kä kau­pun­gin v. 1863 perus­tet­tu opet­ta­ja­se­mi­naa­ri aloit­ti Suo­men kou­lu­jen kuusi­juh­la­pe­rin­teen? Miten Brink­ka­lan talo liit­tyy suomalaiseen…

Pak­ka­nen kuu­ra­si testijuoksijoita

Iin Yri­tyk­sen tes­ti­juok­susar­ja jat­kui mar­ras­kuun osa­ki­sas­sa 15–17 asteen kipa­kas­sa pak­ka­ses­sa. Maa­lis­sa näh­tiin mel­koi­sia kuurapartoja.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus