Artikkelit joiden kirjoittaja on Pertti Huovinen

Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 6.1.2020

Kysy­myk­set Miten alok­kaan tulee puhu­tel­la Suo­men armei­jas­sa nai­ma­ton­ta nai­sa­li­ker­sant­tia? Mikä Aasian val­tio vaih­toi vii­me vuon­na pää­kau­pun­kin­sa Asta­nan nimen Nur-Sul­­ta­­nik­­si? Kau­pois­sa…


Oli­ko Hou­roo­ti Hou­roo­ti — Tot­ta ja tarua

Taus­taa. Oulu­lai­nen vara­kas lii­ke­mies Johan Matts­son Nylan­der perus­ti Iin Olha­van Nyby­hyn lasi­teh­taan vuon­na 1782. Teh­das aloit­ti toi­min­tan­sa pari vuot­ta myö­hem­min ja toi­mi, välil­lä sei­so­kis­sa ollen sata­kun­ta vuot­ta. Se oli alkuai­koi­naan alal­laan Suo­men puo­len mer­kit­tä­vin ja koko Ruot­sin­kin alu­eel­la yksi joh­ta­vis­ta lasi­teh­tais­ta. Nylan­der oli suun­ni­tel­lut alun­pe­rin teh­das­taan Ouluun Top­pi­laan, mut­ta ei saa­nut sii­hen lupaa. Olha­va vali­koi­tui pai­kak­si, kos­ka Nylan­der sai vero­va­pau­den pai­kan syr­jäi­syy­den takia. Ran­ta oli myös riit­tä­vän syvä sata­maa var­ten.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 30.12.2019

Kysy­myk­set Kuka polii­tik­ko toi­mi puo­lu­een­sa puheen­joh­ta­ja­na v. 1971–79 ja Suo­men pää­mi­nis­te­ri­nä 1987–1991? Min­kä ehkä maa­il­man tun­ne­tuim­man lau­lun, jota lähes kaik­ki…Nuo­ri Seve­ri Simi­lä Tes­ti­juok­sun kär­jes­sä

Poh­jan­täh­den 16-vuo­tias suun­nis­ta­ja­nuo­ru­kai­nen Seve­ri Simi­lä vetäi­si ensi esiin­ty­mi­sel­lään Iin Yri­tyk­sen Tes­ti­juok­sus­sa ennak­ko­luu­lot­to­mas­ti kär­keen heti läh­dön jäl­keen eikä luo­vut­ta­nut paik­kan­sa koko kym­pin aika­na. Hie­man mär­kä­lu­mi­nen reit­ti pas­sa­si suun­nis­ta­jan tos­sul­le mai­nios­ti. Viral­li­nen val­vo­ja Kel­te­ri tosin mei­na­si, että hie­man harp­po­va-aske­li­nen poi­ka tar­vit­si­si juok­su­kou­lua, mut­ta kel­lo tyk­kä­si nyt­kin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Koke­mus valt­tia Tes­ti­juok­sus­sa

Iin Yri­tyk­sen Tes­ti­juok­susar­jan rei­til­le teh­tiin IAAF:n stan­dar­dien mukai­nen tar­kis­tus­mit­taus, min­kä joh­dos­ta juos­tiin muu­ta­ma sata met­riä uut­ta lin­jaus­ta. Näin saa­tiin tar­vit­ta­va pari­kym­men­tä met­riä. Keli oli ajan­koh­taan näh­den sie­det­tä­vä ja uuden har­joi­tus­kau­den alka­jai­sik­si saa­tiin muka­vat poh­ja-ajat. Kii­rei­sim­piä kym­pin juok­si­joi­ta oli­vat vart­tu­neem­pien sar­jo­jen mie­het.