Artikkelit joiden kirjoittaja on Pertti Huovinen

Kor­jaus: Sekoi­li­jan seli­tyk­set

Olin onnis­tu­nut sekoi­le­maan vii­me vii­kon Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sas­sa anta­mal­la vää­rän vas­tauk­sen kysy­myk­seen Suo­men vii­mei­sim­mäs­tä hiih­to­mi­ta­lis­ta. Onnek­si leh­den tark­ka­sil­mäi­set luki­jat huo­ma­si­vat asian.…

Lue lisää

Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 24.2.2020

Kysy­myk­set Mikä TV-sar­­ja ker­toi kuvit­teel­li­ses­ta kai­nuu­lai­ses­ta Hoi­kan kun­nas­sa elä­vän pien­vil­je­li­jä­per­heen elä­mäs­tä? Mis­tä hie­man eri­koi­ses­ta mate­ri­aa­lis­ta Väi­nä­möi­nen teki kan­te­leen­sa? Min­kä Suo­men…
Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 3.2.2020

Kysy­myk­set  Mikä meri on Apen­nii­nien ja Bal­ka­nin nie­mi­mai­den välis­sä? Mikä on savie­si­nei­den muo­toi­lus­sa käy­tet­tä­vä pyö­ri­tet­tä­vä levy? Mis­sä Euroo­pan maas­sa tapah­tui…


Mark­ku Nik­ka­nen pala­si tes­ti­juok­sun kär­keen

Iin Yri­tyk­sen Tes­ti­juok­susar­jan tämän tal­ven kausi saa­tiin puo­li­vä­liin vuo­si­kym­me­nen kovim­mas­sa pak­ka­ses­sa. Astei­ta oli toki vain 12, puol­ta vähem­män, kuin vii­me vuo­den vas­taa­vas­sa kisas­sa. Kuu­ra­par­tai­sen jou­kon kär­jes­sä kul­ki tois­sa tal­ve­na ura­kal­la kuu­kausien­nä­tyk­siä paran­nel­lut Mark­ku Nik­ka­nen. Vauh­ti oli hiu­kan laan­tu­nut eikä mies taren­nut täl­lä ker­taa pik­ku­housuis­sa. Nik­ka­nen ker­toi tavoit­tee­na ole­van lii­kus­kel­la tal­ven aika­na sen ver­ran, että kymp­pi meni­si kesäl­lä alle 33:n. Uskoi sadan viik­ko­ki­lo­met­rin riit­tä­vän, mikä pitä­nee paik­kan­sa. Sanan­mu­kai­ses­ti aika näyt­tää.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 13.1.2020

Kysy­myk­set 1. Ket­kä kol­me nyt jo vete­­raa­­ni-iäs­­sä ole­vaa lau­la­jaa muo­dos­ti­vat vuon­na 2002 Pojat-nimi­­sen kokoon­pa­non, joka esit­ti ko. lau­la­jien van­ho­ja hit­te­jä?…


Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 6.1.2020

Kysy­myk­set Miten alok­kaan tulee puhu­tel­la Suo­men armei­jas­sa nai­ma­ton­ta nai­sa­li­ker­sant­tia? Mikä Aasian val­tio vaih­toi vii­me vuon­na pää­kau­pun­kin­sa Asta­nan nimen Nur-Sul­­ta­­nik­­si? Kau­pois­sa…