Artikkelit joiden kirjoittaja on Pertti Huovinen

Vuo­den urhei­lu­kir­ja: Suo­men sisäl­lis­so­ta 1918 oli myös urhei­li­joi­den sotaa

Hau­ki­pu­taa­lais­läh­töi­nen tie­to­kir­jai­li­ja ja toi­mit­ta­ja Jari Kupi­la on kir­joit­ta­nut Suo­men vuo­den 1918 sisäl­lis­so­taan liit­ty­vän tut­ki­muk­sen otsi­kol­la Kun mita­li­toi­vot ampui­vat toi­si­aan. Urhei­lun sisäl­lis­so­ta 1918. Suo­men sisäl­lis­so­ta on var­maan yksi maam­me his­to­rian tut­ki­tuim­mis­ta asiois­ta. Jari Kupi­la on löy­tä­nyt uuden, käy­tän­nös­sä tut­ki­mat­to­man näkö­kul­man aihee­seen. Työ­tä on ollut, sil­lä läh­de­luet­te­lo on vai­kut­ta­va. Hän kiteyt­tää tut­ki­muk­sen­sa kah­teen kysy­myk­seen. Mikä oli urhei­lun kan­san­liik­keen roo­li sisäl­lis­so­das­sa? Miten sota vai­kut­ti suo­ma­lai­seen urhei­luun, sen iden­ti­teet­tiin ja roo­liin yhteiskunnassa?

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Simeon Ris­sa­nen uusi testijuoksuvoiton

Kuu­kausi eteen­päin Iin Yri­tyk­sen Tes­ti­juok­susar­jan avauk­ses­ta muut­taa yleen­sä olo­suh­teet syk­sys­tä tal­vi­sik­si. Niin tänä­kin vuon­na. Sulil­la teil­lä ei enää juos­tu, vaan nor­maa­lis­sa tal­vi­ke­lis­sä hyvä­kun­toi­sil­la pyö­rä­teil­lä nas­ta­ken­kä­ke­lis­sä. Pak­ka­nen ja mel­koi­sen kipak­ka poh­jois­vii­ma toi juok­si­joi­den aikaan lisää tek­nii­kas­ta riip­puen kym­men­kun­ta sekun­tia kilo­met­ril­lä. Vii­ma aiheut­ti vähem­mil­lä väli­housuil­la ravan­neil­le mie­hil­le saman­lai­sia ongel­mia, mitä oli hiih­tä­jä Remi Lind­hol­mil­la Pekin­gin talviolympialaisissa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus