Kiiminki

Kii­Ri jat­kaa sar­ja­kär­jes­sä

Vii­me vii­kol­la Lai­va­kan­kaan lii­kun­ta­sa­lis­sa Kii­min­gin Rien­to näyt­ti vie­raal­leen ONMKY:n Kaik­ki -jouk­ku­eel­le, mis­tä peli­mie­het on teh­ty. Koti­voit­to tuli sel­vin luvuin 84–51 (38–32) fani­kat­so­moon pit­käs­tä aikaa tien­sä löy­tä­neen Kari Tirin rie­muk­si.

Lue lisää

Pai­kal­lis­his­to­ri­aa ja suvun tari­naa yksis­sä kan­sis­sa – Lea Pie­ti­län omae­lä­män­ker­ral­li­sen teok­sen jul­kai­sua juh­lit­tiin Kii­min­gis­sä

Tun­tei­ta täyn­nä oli Kii­min­gin seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­sa jär­jes­tet­ty Lea (o.s Talon­poi­ka, s. 1931) ja Vil­le Pie­ti­län Vil­len ja Lean tari­nat osa 2. Yhtei­set vuo­det –teok­sen jul­kai­su­ti­lai­suus. Tilai­suu­teen oli kokoon­tu­nut suu­ri jouk­ko muun muas­sa Kii­min­gin kes­ki­kou­lun ensim­mäi­se­nä reh­to­ri­na tun­ne­tun Pie­ti­län ystä­viä, suku­lai­sia ja enti­siä oppi­lai­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Toi­min­ta­mal­li yleis­ten aluei­den luvat­to­maan käyt­töön puut­tu­mi­seen

Oulus­sa ote­taan käyt­töön  alku­vuo­des­ta 2020 toi­min­ta­mal­li,  jos­sa mää­ri­tel­lään kau­pun­gin suh­tau­tu­mi­nen ja mah­dol­li­set toi­men­pi­teet tapauk­sis­sa, jois­sa yksi­tyi­nen on otta­nut oikeu­det­ta käyt­töön­sä ase­ma­kaa­van mukai­sia ylei­siä aluei­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Lip­pu­ja Koi­te­liin jono­tet­tiin maa­nan­tai­na, fes­ta­ri jäl­leen lop­puun­myy­ty

Maa­nan­tai­na vähän ennen kuut­ta tun­nel­ma Kii­min­gin K-Super­mar­ke­tin aulas­sa on odot­ta­va ja jän­nit­ty­nyt. Kel­lon lyö­des­sä tasan alkaa nimit­täin kym­me­net­tä juh­la­vuot­taan viet­tä­vän Koi­te­li elää -fes­ti­vaa­lin lipun­myyn­ti.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Ihmi­set tavoit­te­le­vat koko­nais­val­tais­ta hyvin­voin­tia

Nykyi­sin puhu­taan yhä enem­män ihmi­sen koko­nais­val­tai­ses­ta hyvin­voin­nis­ta. Kat­so­taan, että se saa­vu­te­taan levon, lii­kun­nan, ravin­non, sosi­aa­li­sen elä­män ja hen­ki­sen ener­gian olles­sa tasa­pai­nos­sa. Kos­me­tii­kas­sa puo­les­taan siir­ry­tään koh­ti luon­non­mu­kai­sem­pia tuot­tei­ta. Luon­to onkin monel­le nyky­ään yhä tär­keäm­pi arvo.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kii­Ri kaa­toi kau­den par­haal­laan Tar­mon

Kii­min­gin kori­pal­lo­fa­nit naut­ti­vat näke­mäs­tään tors­tai­na Lai­va­kan­kaal­la, kun Kii­Ri kukis­ti sar­jaa joh­ta­neen Oulun Tar­mon korein 88–75 (43–33). Kat­so­mon pen­kit ryti­si­vät Rai­mo Myk­kä­sen joh­dol­la, kun peli kään­tyi vii­mei­sen kym­pin aika­na koti­jouk­ku­een eduk­si.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ans­si Kela, Erin, Hap­po­ra­dio ja Ato­mi­rot­ta sekä monet muut hui­put nouse­vat Koi­te­li elää -fes­ti­vaa­lin laval­le ensi elo­kuus­sa

Suo­men kau­nein fes­ti­vaa­li on edel­leen pien­tä ja kau­nis­ta, vaik­ka laa­je­nee­kin kym­men­vuo­tis­juh­lan­sa kun­niak­si kak­si­päi­väi­sek­si ja täräyt­tää laval­le sekä aiem­min Koi­te­lis­sa näh­ty­jä, että fes­ta­reil­la ennen näke­mät­tö­miä bän­de­jä.Kaik­ki Oulun alu­een junio­ri­kiek­koi­li­jat Kärp­pä­pai­taan – Muka­na myös Kii­min­gin Kiek­ko­po­jat ja Ahmat Hau­ki­pu­taal­ta

Seit­se­män jää­kiek­ko­seu­raa Oulun alu­eel­ta muo­dos­taa jää­kiek­ko­seu­ro­jen yhtei­sön, jos­sa tulee pelaa­maan noin 2 500 pelaa­jaa U15-C2 –ikä­luo­kas­ta alkaen. Tämä on suu­rin seu­rayh­tei­sö koko Suo­mes­sa. Yhtei­se­nä tavoit­tee­na on seu­ro­jen har­ras­ta­ja­mää­rän lisää­mi­nen lap­si- ja junio­ri­vai­hees­sa sekä leveän ja laa­duk­kaan pelaa­ja­po­lun jat­ku­va kehi­tys kil­pa­kiek­ko­vai­hees­sa.


Joki­ran­nan kou­lun raken­nus­työt ovat vauh­dis­sa – Beto­ni­run­ko on koh­ta val­mis, vesi­kat­to­työt käyn­nis­sä

Jou­lu­kuus­sa 2020 Kii­min­kiin val­mis­tu­van Joki­ran­nan kou­lun han­ke­pääl­lik­kö Juha Kai­san­lah­ti Oulun tila­pal­ve­luis­ta ker­too, että raken­nus­työt ovat suju­neet hyvin, hyväs­sä hen­ges­sä ja.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus