Kaik­ki Oulun alu­een junio­ri­kiek­koi­li­jat Kärp­pä­pai­taan – Muka­na myös Kii­min­gin Kiek­ko­po­jat ja Ahmat Hau­ki­pu­taal­ta

Seit­se­män jää­kiek­ko­seu­raa Oulun alu­eel­ta muo­dos­taa jää­kiek­ko­seu­ro­jen yhtei­sön, jos­sa tulee pelaa­maan noin 2 500 pelaa­jaa U15-C2 –ikä­luo­kas­ta alkaen. Tämä on suu­rin seu­rayh­tei­sö koko Suo­mes­sa. Yhtei­se­nä tavoit­tee­na on seu­ro­jen har­ras­ta­ja­mää­rän lisää­mi­nen lap­si- ja junio­ri­vai­hees­sa sekä leveän ja laa­duk­kaan pelaa­ja­po­lun jat­ku­va kehi­tys kil­pa­kiek­ko­vai­hees­sa.

Yhteis­työl­lä tur­va­taan seu­ro­jen elin­voi­mai­suus ja mah­dol­lis­te­taan jokai­sel­le pelaa­jal­le ehjä pelaa­ja­pol­ku tule­vai­suu­des­sa, niin kil­pa­kie­kon kuin har­ras­te­kie­kon osal­ta. Toi­min­taa yhte­näis­tä­mäl­lä tur­va­taan laa­du­kas junio­ri­työ aina kiek­ko­kou­lus­ta A-junio­rei­hin asti.

Mukaan Suo­men laa­jim­paan junio­riyh­teis­työ­hön läh­te­vät KKP, Ahmat Hau­ki­pu­taal­ta, Kiek­ko-Laser junio­rit, Kiek­ko-Oulu, Limin­gan Kiek­ko, Muhok­sen Jääklu­bi sekä Oulun Kär­pät 46.

– Seu­ro­jen toi­min­ta säi­lyy itse­näi­se­nä aina U14–D1–vaiheeseen eli sii­hen saak­ka kun tytöt tai pojat ovat 8–9-luokkalaisia. Sen jäl­keen kai­kil­la yhtei­sön pelaa­jil­la on pääl­lään Kärp­pä­pai­ta, ker­too Kii­min­gin Kiek­ko­poi­kien (KKP) toi­min­nan­joh­ta­ja Veli-Mat­ti Kor­ho­nen.

Kes­ki­viik­ko­na ilta­päi­väl­lä jul­kis­tet­tua vii­si­vuo­tis­ta sopi­mus­ta on val­mis­tel­tu jo usean vuo­den ajan, ja sil­lä tavoi­tel­laan seu­ro­jen väli­sen kil­pai­lun rau­hoit­ta­mis­ta muun muas­sa pelaa­jien, val­men­ta­jien ja jää­vuo­ro­jen suh­teen.

Seu­ro­jen neu­vot­te­lu­kun­nal­la on val­von­ta­vas­tuu yhtei­sön toi­min­nas­ta. Jokai­nen seu­ra on edus­tet­tu­na neu­vot­te­lu­kun­nas­sa. Yhtei­sön ohjaus­ryh­mäl­lä on pää­tös­val­ta urhei­lu­toi­min­nan kausit­tai­ses­ta toteut­ta­mi­ses­ta. Ohjaus­ryh­mä nime­tään kevään 2020 aika­na. Kärp­pä-Sää­tiö tukee toi­min­taa.

Kil­pai­lu­ti­lan­teen rau­hoit­ta­mi­nen takaa työ­rau­han ja toi­min­taa voi­daan kehit­tää jokai­ses­sa seu­ras­sa pit­kä­jän­tei­ses­ti yhdes­sä mui­den seu­ro­jen kans­sa.

– KKP:lle, kuten muil­le­kin seu­roil­le tämä mer­kit­see työ­rau­han julis­ta­mis­ta ja voim­me kes­kit­tyä omaan luis­te­lu­kou­lu- ja päi­vä­ko­ti­toi­min­taan sekä lap­si­kiek­ko­toi­min­taan, Kor­ho­nen sanoo.

– Mei­dän on kiek­ko­puo­lel­la huo­mioi­ta­va se asia, että jää­kiek­ko­seu­ro­jen ei kan­na­ta haas­ka­ta ruu­tia seu­ro­jen väli­seen kil­pai­luun, vaan mei­dän on yhdes­sä tar­jo­ta kiin­nos­ta­va vaih­toeh­to jää­kie­kon saral­la jal­ka­pal­loil­lul­le, sali­ban­dyl­le ja eSpor­til­le.

Ahmo­jen toi­min­nan­joh­ta­ja Kati Ala­tulk­ki­la näkee uudis­tuk­sen sekä seu­ran että koko alu­een jää­kiek­ko­toi­min­nan kan­nal­ta erit­täin posi­tii­vi­se­na ja ter­ve­tul­lee­na asia­na.

– Jokai­sel­la pelaa­jal­la tuli­si olla mah­dol­li­suus omaan kat­kea­mat­to­maan pelaa­ja­pol­kuun. Eläm­me uut­ta aika­kaut­ta, jos­sa kil­pai­lu peli- ja net­ti­maa­il­man sekä lisään­ty­nei­den laji­va­lin­to­jen myö­tä on koven­tu­nut kai­kil­la seu­roil­la lajis­ta riip­pu­mat­ta. Oman lajin seu­ro­jen väli­sen nahis­te­lun sijaan tulem­me­kin kes­kit­ty­mään lajin kehit­tä­mi­seen alu­eel­li­ses­ti vah­vak­si iäs­tä riip­pu­mat­ta, Ala­tulk­ki­la sanoo.

Peli­paik­ko­ja riit­tää jat­kos­sa enem­män kai­kil­le eri tai­to­ta­soil­la ole­vil­le pelaa­jil­le, myös tytöil­le löy­ty­vät omat jouk­ku­eet. Yhteis­työn avul­la pääs­tään eroon ongel­mas­ta, jos­sa U15-C2-vai­hees­sa ole­vil­le ylä­as­tei­käi­sil­le nuo­ril­le ei ole aina löy­ty­nyt omaa jouk­kuet­ta.

Nyt sol­mit­ta­val­la vii­si­vuo­ti­sel­la sopi­muk­sel­la mah­dol­lis­te­taan lisää peli­paik­ko­ja ja sar­ja­ta­so­ja huip­pu­jää­kiek­koon.

– Jat­kos­sa Oulun alu­eel­la on kak­si SM-tason jouk­kuet­ta U16- ja U18-nuo­ris­sa. Mää­rä siis tuplaan­tuu.

Täl­lä pääs­tään Veli-Mat­ti Kor­ho­sen mukaan eroon sii­tä, että alu­een lah­jak­kaat pelaa­jat jou­tui­si­vat muu­ta­maan oman kodin liha­pa­to­jen ääres­tä toi­sil­le paik­ka­kun­nil­le peli­pai­kan peräs­sä jo var­hai­ses­sa vai­hees­sa.

– Lisä­pe­li­pai­kat SM-tasol­la tar­joa­vat myös toi­sen asteen kou­lui­hin tule­vien mui­den paik­ka­kun­tien pelaa­jil­le tavoit­teel­li­sen jouk­ku­een jää­kie­kon pelaa­mi­seen. KKP:lle onkin haas­te nos­taa oma toi­min­ta pysy­väs­ti sil­le tasol­le, että voim­me kas­vat­taa SM-tason pelaa­jia ja val­men­ta­jia, Kor­ho­nen ker­too.

Ahmo­jen Kati Ala­tulk­ki­la nos­taa esil­le myös ilmas­ton­muu­tok­sen muka­naan tuo­mat haas­teet.

– Ulko­jäi­den vai­ku­tus lajin ole­mas­sao­loon on ollut olen­nai­nen. Val­ta­kun­nal­li­ses­ti tuli­si­kin ottaa tule­vai­suu­den uhka­ku­vat huo­mioon ja muo­ka­ta jo lähiai­koi­na toi­min­ta muu­tok­sia kes­tä­väk­si. Täs­sä oma tah­to­ti­lam­me on var­mis­taa tule­vai­suu­des­sa uudel­la nyky­tek­ni­sel­lä hal­lil­la lajin jat­ku­mo omal­la alu­eel­la.

Sopi­muk­sen pii­riin kuu­luu arki­sen toi­min­nan yhteis­työ kuten:

• Seu­ra­työn­te­ki­jöi­den yhteis­työ.

• Maa­li­vah­ti­jäät.

• Yhtei­nen kou­lu­tus.

• Yhtei­siä val­men­nus­lin­jauk­sia ja suo­si­tuk­sia toi­min­nas­ta.

• Yhtei­set ikä­kausi­vas­taa­vat huo­leh­ti­vat jouk­kuei­den laa­dun val­von­nas­ta.

• Tyt­tö­pe­laa­jien yhtei­stree­nit ja peli­jouk­ku­eet.