Kiiminki

Kii­min­ki­läi­set haas­te­taan mukaan Väli­maan kehit­tä­mi­seen

Kii­min­gin lukion ruo­ka­sa­lis­sa, osoit­tees­sa Urhei­lu­tie 12, jär­jes­te­tään kes­ki­viik­ko­na 16.10. kel­lo 18–20 työ­pa­ja Väli­maan kier­to­ta­lous­a­lu­een asiois­ta. Tilai­suu­des­sa kun­ta­lai­set ja lähia­lu­een toi­mi­jat haas­te­taan mukaan alu­een kehit­tä­mi­seen. Myös Väli­maan toi­mi­joi­den Lassila&Tikanojan ja Kier­to­kaa­ren edus­ta­jat ovat muka­na työ­pa­jas­sa.

Lue lisää

Kii­Ri pala­si lomil­ta voit­toon korein 91–68

Kori­pal­lon alue­sar­jan avausot­te­lus­saan Kii­min­gin Rien­to esit­te­li avaus­jak­sol­la kan­nat­ta­jil­leen kesäi­sen ran­ta­pal­lon tasois­ta pelai­lua. Vas­tus­ta­ja Kajaa­nin Hon­ka aloit­ti pir­teäs­ti ja vei­kin ensim­mäi­nen kym­pin korein 12–14. Kii­Ri­läis­ten heit­to­y­ri­tyk­set oli­vat osoit­teet­to­mia ja har­vat onnis­tu­neet nos­tot teki kolos­si­mai­nen Juho Kau­ro.

Lue lisää

Siri Esko­la pal­kin­to­sa­tees­sa

Kii­min­ki­läis­läh­töi­nen pesä­pal­loi­li­ja Siri Esko­la pal­kit­tiin super­pe­sis­kau­den pudo­tus­pe­lien arvok­kaim­pa­na pelaa­ja­na, vuo­den joke­ri­pe­laa­ja­na sekä pelaa­jien itsen­sä valit­se­mal­la Kul­tai­nen mai­la-pal­kin­nol­la par­haa­na sisä­pe­laa­ja­na.

Lue lisää

Joki­ran­nan kou­lu raken­ne­taan 10 vuo­den takuu­ajal­la

Uusi Joki­ran­nan kou­lu raken­tuu 650 oppi­laal­le hen­ki­lö­kun­nan, Oulun Tila­pal­ve­lui­den, suun­nit­te­li­joi­den ja ura­koit­si­joi­den yhteis­pon­nis­tuk­se­na. Kaik­ki raken­nus­hank­keen osa­puo­let ovat osal­lis­tu­neet tule­van kou­lun suun­nit­te­luun, joka aloi­tet­tiin jo han­kin­ta­me­net­te­lyn aika­na. 

Lue lisää

Seit­se­män vuot­ta hyvän olon het­kiä kii­min­ki­läi­sil­le

Yli-iiläis­läh­töi­nen, mut­ta jo 20 vuot­ta Kii­min­gis­sä asu­nut Sei­ja Erk­ki­lä perus­ti Hyvän Olon Het­ki -yri­tyk­sen­sä seit­se­män vuot­ta sit­ten. Sitä ennen hän työs­ken­te­li perushoitajan/farmanomin kou­lu­tuk­sen saa­nee­na muun muas­sa sai­raan­kul­je­tuk­ses­sa, vuo­deo­sas­tol­la sekä hen­ki­lö­koh­tai­sen avus­ta­ja­na.


Uut­ta voi­ma­joh­toa suun­ni­tel­laan Levä­suo-Iso­kan­gas välil­le

Fingrid Oyj suun­nit­te­lee noin 26 km pitui­sen 110 kV voi­ma­joh­don raken­ta­mis­ta Oulun Levä­suon ja Iin Iso­kan­kaan säh­kö­ase­mien välil­le. Voi­ma­joh­to raken­ne­taan pää­sään­töi­ses­ti nykyi­sen ikään­ty­neen, vuon­na 1963 raken­ne­tun Levä­suo – Iso­kan­gas A -voi­ma­joh­don rin­nal­le. Lin­ja kul­kee Ala­ky­län kaut­ta koh­ti Iin Iso­kan­gas­ta.


Kotas aut­taa omais­hoi­ta­jia­kin

Koto­na asu­mi­sen tuen kes­kus, Kotas, on aloit­ta­nut uute­na toi­min­ta­na ikäih­mi­sil­le suun­na­tun sai­raan­hoi­ta­jan puhe­lin­tuen. Nume­ro on tar­koi­tet­tu Oulun kau­pun­gin pal­ve­lui­den pii­ris­sä ole­vil­le ikäih­mi­sil­le omais­hoi­dos­sa, koti­hoi­dos­sa ja tehos­te­tus­sa pal­ve­lua­su­mi­ses­sa sekä kon­sul­taa­tio­mah­dol­li­suu­dek­si ammat­ti­lai­sil­le.


Ilta­lau­lu­jen kon­sert­ti Kii­min­gis­sä

Kii­min­gin seu­ra­kun­nan Kai­kuos-kuo­ro jär­jes­tää Sii­peis suo­jas­sa -ilta­lau­lu­jen kon­ser­tin sun­nun­tai­na 6.10 kel­lo 19 Kii­min­gin seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­sa. Kon­ser­tin päät­teek­si nau­ti­taan ilta­pa­laa. Yli­kii­min­gis­tä ja Oulus­ta, kuo­roa joh­ta­va Jark­ko Met­sän­hei­mo ker­too.


Gal­le­ria Oska­ri Jau­hiai­sen näyt­te­ly­ai­ko­jen haku käyn­nis­sä

 Kii­min­gin Syke-talos­sa sijait­se­van Gal­le­ria Oska­ri Jau­hiai­sen näyt­te­ly­ti­lan vuo­den 2020 näyt­te­ly­ai­ko­jen haku on käyn­nis­sä syys­kuun 30. päi­vään saak­ka. Näyt­te­ly­ti­lan vuo­den 2020 näyt­te­ly­ka­len­te­rei­ta suun­ni­tel­laan par­hail­laan ja näyt­te­ly­ai­ko­ja voi hakea vapaa­muo­toi­sel­la hake­muk­sel­la. Hakuoh­jeet ovat Val­veen verk­ko­si­vuil­la.


Ommais­raa­ti Kii­min­gis­sä

Ommais­raa­ti-kes­kus­te­lu­ti­lai­suus jär­jes­te­tään kes­ki­viik­ko­na 25.9. kel­lo 13 Kii­min­gin Senio­ri­ta­lol­la. Aihei­na raa­dis­sa on ajan­koh­tais­ta asi­aa muun muas­sa sii­tä, miten uusi yhden yhtey­den­o­ton kes­kus (KOTAS) tukee omais­hoi­ta­jia äkil­li­sis­sä tilan­teis­sa. Asias­ta ovat ker­to­mas­sa Koto­na asu­mi­sen tuen kes­kuk­sen edus­ta­jat.