Kiiminki

Mart­ti­la-Tor­nio Kii­min­ki­joen kala­ta­lous­a­lu­een puheen­joh­ta­jak­si

Uuden lain mukai­set kala­ta­lous­a­lu­eet aloit­ta­vat toi­min­tan­sa tämän vuo­den alku­puo­lel­la. Kii­min­ki­joen kala­ta­lous­a­lu­een perus­ta­va kokous jär­jes­tet­tiin Yli­kii­min­gis­sä, jos­sa puheen­joh­ta­jak­si valit­tiin Pent­ti Mart­ti­la-Tor­nio Yli­kii­min­gis­tä. Vara­pu­heen­joh­ta­jak­si valit­tiin kii­min­ki­läi­nen Mart­ti Vää­nä­nen ja hal­li­tuk­sen jäse­nik­si Pent­ti Hamu­nen Puo­lan­gal­ta, Eero Pirt­ti­kos­ki Juor­ku­nas­ta, Kau­ko Mar­kus Hau­ki­pu­taal­ta, Lau­ri Halo­nen Kel­los­ta sekä Kari Sara­jär­vi Met­sä­hal­li­tuk­sen edus­ta­ja­na.

Lue lisää

Ani­ta Kor­va nap­pa­si kol­me prons­sia nuor­ten MM-hiih­dois­ta

Kii­min­ki­läis­läh­töi­sen, 19-vuo­­ti­aan Ani­ta Kor­van hiih­dot nuor­ten MM-kil­­pai­­luis­­sa Lah­des­sa meni­vät yli odo­tus­ten, kun hän sijoit­tui kai­kil­la hen­ki­lö­koh­tai­sil­la mat­koil­laan prons­sil­le. Mita­lit tuli­vat.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Alue­kult­tuu­ri nos­taa esiin aito­ja vah­vuuk­sia, ihmi­siä ja tari­noi­ta

Oulun kult­tuu­ri­joh­ta­ja Samu Fors­blom myön­tää, että taan­noi­nen kun­ta­lii­tos aiheut­ti sen, että kult­­tuu­­ri- ja tapah­­tu­­ma-avus­­tuk­­set eivät seu­ran­neet liit­ty­vien kun­tien muka­na Oulun.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Paran­tu­nut työl­li­syys näkyy var­hais­kas­va­tus­paik­ko­jen kysyn­tä­nä

Iis­sä on parem­pi työl­li­syys­ti­lan­ne kuin vuo­si­kym­me­niin. Se on näky­nyt vii­me syk­sys­tä asti kas­va­nee­na päi­vä­hoi­to- eli var­hais­kas­va­tus­paik­ko­jen kysyn­tä­nä.– Tilan­ne on aika tiuk­ka var­hais­kas­va­tus­paik­ko­jen suh­teen niin kun­nal­li­sel­la kuin yksi­tyi­sel­lä­kin puo­lel­la, ker­too kun­nan var­hais­kas­va­tus­joh­ta­ja Vir­pi Uute­la.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Jat­kuu­ko Ani­ta Kor­van mita­li­sa­de?

Tirin­ky­lä­läi­nen Ani­ta Kor­va nap­pa­si nuor­ten MM-hiih­­dois­­ta kah­del­ta ensim­mäi­sel­tä mat­kal­taan sprin­tis­tä ja vapaan vii­del­tä kilo­met­ril­tä kum­mal­ta­kin prons­sia. Kor­va paran­si vii­den kilo­met­rin.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 1)

Musiik­ki tuo rau­haa yrit­tä­jän arkeen

Koti- ja sai­raan­hoi­to Sera­fii­nan toi­mis­to­ti­loi­hin on kul­keu­tu­nut kita­ra ja nuot­ti­te­li­ne. Ne kuu­lu­vat yri­tyk­sen perus­ta­jal­le ja vii­me vuon­na Kii­min­gin vuo­den yrit­tä­jä­nä pal­ki­tul­le Rii­na Jär­vi­sel­le. Jär­vi­nen on löy­tä­nyt musii­kin ilon, ja jakaa sitä myös ihmi­sil­le ympä­ril­lään.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kal­le Pyky Oulun nuo­ri­so­val­tuus­ton joh­toon

Nuo­ri­so­val­tuus­to ONEn puheen­joh­ta­jak­si valit­tiin äänes­tyk­sen jäl­keen vuo­del­le 2019 kii­min­ki­läi­nen Kal­le Pyky. Vara­pu­heen­joh­ta­jak­si äänes­tet­tiin Kal­le Kää­riäi­nen. Kum­mat­kin toi­mi­vat tois­ta kaut­ta nuo­ri­so­val­tuus­to…