Kiiminki

Kel­lo­jen rak­su­tus rau­hoit­taa

– Yksi kerää kah­vi­purk­ke­ja, toi­nen jotain muu­ta, minul­le sat­tui täl­lai­nen har­ras­tus, vas­taa kii­min­ki­läi­nen Ant­ti Käl­kä­jä kysy­myk­seen kel­lo­jen keräi­lyn taustoista.Kälkäjän kodin sei­nil­lä ja pöy­dil­lä on sata sei­nä- ja pöy­tä­kel­loa. Ensim­mäi­sen kel­lon mies osti vuon­na 1985.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Moni­puo­li­suus pitää yrit­tä­jän virees­sä

Hut­tu­ky­lä­läi­nen Kai­su­lee­na Joen­vää­rä on ollut kos­me­to­lo­giy­rit­tä­jä koh­ta jo 17 vuo­den ajan. Hän ava­si Kau­neus­hoi­to­la Vanil­lii­nin Jää­lin ostos­kes­kuk­sel­la vuon­na 2002. Vuon­na.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Lah­jak­kuus, hul­luus ja uhraus

Kii­min­ki­läi­nen graf­fi­ti­tai­tei­li­ja DonPoro900 ampui pime­ään, sai täy­so­su­man ja pus­kee nyt täyt­tä eteen­päin. – Elä­män­tyy­li­ni on vaa­ti­nut uhrauk­sia. Kave­rei­ta ei ole juu­ri­kaan. Tein kopis­sa omaa jut­tua­ni, kun muil­la oli tyt­töys­tä­vät ja kave­ri­ju­tut. Vuo­det ovat olleet ras­kai­ta. Aina odo­tin sitä het­keä, onnen tun­net­ta, jota ihmi­set kuvai­le­vat työs­tään saa­van­sa. Ei sitä tul­lut.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


AVI kuu­li sidos­ryh­mi­ään vuo­den pää­ta­pah­tu­mas­saan: Pit­kät lupa­pro­ses­sit sai­vat huu­tia yrit­tä­jil­tä

Kii­min­kiMeneil­lään ole­van sote- ja maa­kun­ta­uu­dis­tuk­sen kans­sa samaan aikaan on val­tion alue­hal­lin­nos­sa tapah­tu­mas­sa mit­ta­va uudis­tus, kun koko alue­hal­lin­to uudis­tuu val­ta­kun­nal­li­sek­si Luo­va-viras­tok­si.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Syke-talon remont­tia val­mis­tel­laan

Kii­min­gin Syke-talon mar­ras­kuun alus­sa käyn­nis­ty­vää perus­kor­jaus­ta val­mis­tel­laan par­hail­laan. Nuo­ri­so­ti­lat ovat jo muut­ta­neet pois tilois­ta. Pie­nem­pien nuok­ka­ri on Kii­min­ki­joen kou­lul­la ja…Mart­tai­lu­vii­kol­la Kii­min­gis­sä esi­tel­tiin syk­syn satoa: Kas­vis­ten suo­sio nousee

Kes­tä­vät ruo­ka­va­lin­nat oli­vat yksi Mart­tai­lu­vii­kon kan­ta­vis­ta tee­mois­ta. Kas­vis­ten käy­tön lisää­mi­nen on hel­poin kei­no per­hei­den arjes­sa teh­dä kes­tä­viä ruo­ka­va­lin­to­ja. Kas­vik­sis­ta saa.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


80-vuo­ti­aat juh­lis­ti­vat kasi­kymp­pis­tä

Kii­min­gin Urhei­li­joi­den suun­nis­tus­jaos­to jär­jes­ti juh­la­suun­nis­tuk­sen 80-vuo­­ti­aal­­le emä­seu­ral­leen Jää­lin Lai­va­kan­kaal­la. Osa suun­nis­ta­jis­ta käyt­ti illan aika­na ensim­mäis­tä Jää­lis­tä teh­tyä, vuo­den 1981 suun­nis­tus­kart­taa.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus