Kiiminki

Kevät­sii­vous luon­non hyväk­si

Koko Kii­min­ki on haas­tet­tu tänään tiis­tai­na mukaan ympä­ris­tön kevät­sii­vouk­seen, kun Kii­min­gin Lions Club jär­jes­tää jo perin­teek­si muo­dos­tu­neet sii­vous­tal­koot. Lions Clu­bin I-pii­rin jäsen­joh­ta­ja Eija Tuo­maa­la ker­too, että sii­vous­tal­koot jär­jes­te­tään haas­ta­mis­pe­ri­aat­teel­la tänä vuon­na kol­mat­ta ker­taa. Hut­tu­ky­län kou­lu antoi oman panok­sen­sa tal­koi­siin jo vii­me per­jan­tai­na, kun koko kou­lu yhteis­voi­min sii­vo­si kou­lun ympä­ris­töä. Kuu­des­luok­ka­lai­nen Joo­sua Taka­rau­tio ker­toi kerän­neen­sä kave­rei­den­sa kans­sa jo täy­den pus­sil­li­sen ros­kia ensim­mäi­sel­lä sii­vous­kier­rok­sel­la.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Nuo­ret oppi­vat yrit­tä­jyys­kas­va­tuk­ses­ta työ­elä­mä­tai­to­ja

Joki­ran­nan kou­lun kah­dek­sas- ja yhdek­säs­luok­ka­lai­sia on voi­nut kevään ajan bon­ga­ta Kii­min­gin K-Super­mar­ke­tin aulas­ta myy­mäs­sä itse­teh­ty­jä lei­von­nai­sia. Myyn­ti­päi­vät ovat osa yrit­tä­jyys­kas­va­tus­ta, jota opis­kel­laan pit­kä­nä valin­nai­sai­nee­na ylä­kou­lun kak­si vii­meis­tä vuot­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

50 vuot­ta: Susan­ne Pui­ra­va pitää Kii­min­gin puol­ta

Susan­ne Pui­ra­va muut­ti Oulus­ta Kii­min­kiin olles­saan 13-vuo­tias. Hän muis­taa ensim­mäi­sen päi­vän­sä uudes­sa ylä­kou­lus­sa yhä elä­väs­ti — nii­teil­lä ja haka­neu­loil­la vaat­teen­sa tuu­nan­nut punk­ka­ri­tyt­tö jän­nit­ti kovas­ti, että otta­vat­ko pie­nen kylän nuo­ret hän­tä mukaan poruk­kaan. Lap­se­na Susan­ne haa­vei­li fysio­te­ra­peu­tin, lii­kun­nan­opet­ta­jan ja las­ten­lää­kä­rin amma­teis­ta, ja perus­kou­lun jäl­keen lii­kun­nal­li­sen nuo­ren tie oli­si ollut auki urhei­lu­lu­kioon. Susan­ne valit­si kui­ten­kin toi­sin. Susan­nen puhe­liai­suus ja roh­keus tart­tua haas­ta­viin­kin aihei­siin ovat avan­neet ovia myös yhdis­tys­toi­min­taan, ja hän on toi­mi­nut useam­man vuo­den Poh­jois-Kii­min­gin Oma­ko­tiyh­dis­tyk­sen puheen­joh­ta­ja­na.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kar­ke­lot kruu­na­si­vat Kii­mUn kevään

Kii­min­gin Urhei­li­jat hui­pen­si­vat kau­ten­sa lau­an­tai­na Kevät­kar­ke­loi­hin. Kar­ke­lois­sa ohjel­maa esi­tyk­sil­lään tar­jo­si­vat lavis­ryh­mä, las­ten voi­mis­te­lu- ja teli­ne­voi­mis­te­lu­ryh­mät sekä Bän­di Pro­jek­ti -yhtye. Per­heen pie­nim­pien mie­leen eri­tyi­ses­ti oli­vat myös kas­vo­maa­laus­pis­te, pomp­pu­lin­na ja hat­ta­ra­ko­ne.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Poh­joi­sen jokien kehit­tä­mi­seen toi­vo­taan vauh­tia uudel­la hal­li­tus­kau­del­la

Iijo­ki-sopi­muk­sen osa­puo­let toi­vo­vat, että uudes­sa hal­li­tus­oh­jel­mas­sa huo­mioi­tai­siin poh­jois­ten joki­ve­sis­tö­jen mer­ki­tys. Osa­puo­let toi­vo­vat, että kun­nos­tus­toi­men­pi­tei­siin ravin­tei­den ja veden pidät­tä­mi­sek­si sekä vael­lus­ka­lo­jen luon­non­kier­ron palaut­ta­mi­seen varat­tai­siin val­tion rahoi­tus­ta. Näin voi­tai­siin val­tion­hal­lin­non ja pai­kal­lis­ten taho­jen yhteis­voi­min vie­dä eteen­päin aiem­min käyn­nis­tet­ty­jä kehit­tä­mis­oh­jel­mia.


Euro­vaa­lien ennak­ko­ää­nes­tys alkoi

Euro­vaa­lien ennak­ko­ää­nes­tys alkoi kes­ki­viik­ko­na kel­lo 10. Vaa­leis­sa vali­taan 28 jäsen­val­tios­ta yhteen­sä 751 jäsen­tä Euroo­pan par­la­ment­tiin. Suo­mes­ta vali­taan 13 jäsen­tä. Mikä­li…


Kii­min­gin lukion uudet yli­op­pi­laat

Kii­min­gin lukion uudet yli­op­pi­laat ovat: Ala­saa­re­la Juho, Grön­lund Tom­mi, Haa­­pa-aho Saa­na, Hai­pus Anni-Lin­­nea, Han­nu­la Alek­si, Han­nu­la Tuuk­ka, Han­­sen-Haug Elias, Hert­te­li…


Kesä aikaa lait­taa jäte­ve­si­jär­jes­tel­mät kun­toon

Vesis­tö­jen lähel­lä tai poh­ja­ve­sia­lu­eel­la kiin­teis­tö­jä omis­ta­vil­la on tule­va kesä aikaa lait­taa jäte­ve­si­jär­jes­tel­mät kun­toon. Jäte­ve­sien käsit­te­lyä kos­ke­va lain­sää­dän­tö uusit­tiin kak­si vuot­ta sit­ten. Lais­ta ja sen val­mis­te­lus­ta on puhut­tu niin kau­an, että lähes­kään kaik­ki eivät ole huo­man­neet, että vii­mei­set taka­ra­jat asioi­den kun­toon lait­ta­mi­seen ovat käsil­lä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus