Kiiminki

70 vuot­ta: Pir­jo Sei­te­ri on jär­jes­tö­työn moni­toi­mi­nai­nen

Pir­jo Sei­te­ri muis­taa edel­leen elä­väs­ti ensim­mäi­set tun­nel­man­sa Kii­min­gis­sä. Oli 80-luvun alku­puo­li, ja hän puk­ka­si pien­tä Lee­na-tytär­tään las­ten­rat­tais­sa pit­kin koi­te­lin­kos­ken­tien reu­naa poh­tien, että tulee­ko­han elä­mäs­tä itsel­le vie­raas­sa kun­nas­sa yhtään mitään.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kii­min­gin ja Yli-Iin väli­nen tie­työ val­mis­tuu aika­tau­lus­sa

Vii­me kesä­nä käyn­nis­ty­neet maan­tien 849 paran­nus­työt Kii­min­gin ja Yli-Iin välil­lä ovat edel­leen käyn­nis­sä. Maan­tiel­lä on rei­lun vuo­den ajan käyn­nis­sä ollei­den paran­nus­töi­den aika­na pie­nen­net­ty tien pin­nan kor­keus­e­ro­ja ja teh­ty leven­nyk­siä. Myös alu­een sil­to­ja on uusit­tu ja leven­net­ty.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Luvat­ta sutais­tut graf­fi­tit har­mit­ta­vat — teki­jän kiin­ni­saan­ti tuu­ri­pe­liä

Graf­fi­tit, eli sei­niin tai mui­hin jul­ki­siin raken­nel­miin maa­la­tut teks­tit ja kuvat aiheut­ta­vat har­mi­tus­ta Ran­ta­poh­jan alu­eel­la. Graf­fi­ti­ha­vain­non teki muun muas­sa Come On Fit -kun­to­sa­lia Kii­min­gis­sä pyö­rit­tä­vä Jas­ka Ilves­luo­to, joka huo­ma­si muu­ta­ma viik­ko sit­ten kun­to­sa­lin­sa sei­nään ilmaan­tu­neen vaa­lean­har­mai­ta kou­ke­roi­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


KiimU:lla voi­mis­te­lu­lei­ri Pudas­jär­vel­lä

Kii­min­gin Urhei­li­jat tekee uuden­lais­ta yhteis­työ­tä Pudas­jär­ven Urhei­li­joi­den kans­sa jär­jes­tä­mäl­lä yhtei­sen kai­kil­le avoi­men voi­mis­te­lu­lei­rin 8–15-vuotiaille. Lei­ril­lä on joka päi­vä vähin­tään nel­jä…


Dro­net vei­vät valo­ku­vaa­jan men­nes­sään

Jar­mo Hal­me pur­kaa tot­tu­nein ottein val­koi­ses­ta sal­kus­ta dro­nen, eli kau­ko-ohjat­ta­van kop­te­rin, ja sen ohjai­men. Hän ottaa kop­te­rin alla ole­vas­ta kame­ras­ta suo­juk­sen irti ja aset­taa mat­ka­pu­he­li­men­sa ohjai­mes­sa ole­vaan teli­nee­seen. Hal­me vetää vivuis­ta peu­ka­loil­laan, ja kop­te­ri surah­taa ilmaan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ani­ta Kor­val­le 10 000 euron urhei­li­ja-apu­ra­ha

Tie­de- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­ri Anni­ka Saa­rik­ko on myön­tä­nyt sadal­le tal­vi­la­jien urhei­li­jal­le yhteen­sä 880 000 euroa verot­to­mi­na urhei­li­ja-apu­ra­hoi­na. Suu­ren urhei­li­ja-apu­ra­han, 20 000 euroa, saa kah­dek­san urhei­li­jaa, 10 000 euron apu­ra­han saa 42 ja 6 000 euron apu­ra­han 50 urhei­li­jaa. Kii­min­ki­läis­läh­töi­nen hiih­tä­jä Ani­ta Kor­va sai 10 000 euron apu­ra­han.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus