Kii­min­gin Kiu­ru­jen usko­mat­to­mat vuo­det

Esiintymisen ja kilpalumatkojen lisäksi Kiimingin kiurut julkaisi vuosien varrella useita tasokkaita äänilevyjä. Liisa Räisänen toteaa, että ilman vanhempien ja kuoronjohdon saumatonta yhteistyötä ei kiiminkiläiskuoro oli saavutuksiinsa pystynyt.Esiintymisen ja kilpalumatkojen lisäksi Kiimingin kiurut julkaisi vuosien varrella useita tasokkaita äänilevyjä. Liisa Räisänen toteaa, että ilman vanhempien ja kuoronjohdon saumatonta yhteistyötä ei kiiminkiläiskuoro oli saavutuksiinsa pystynyt.

Kii­min­ki-seu­ran koti­seu­tuil­las­sa pääs­tiin sukel­ta­maan kuo­ro­lau­lun maa­il­maan, kun Kii­min­gin Kiu­ru­jen kuo­ron­joh­ta­ja Lii­sa Räi­sä­nen ker­ta­si kuo­ron vai­hei­ta 70-luvul­ta aina vuo­si­tu­han­nen vaih­tee­seen saak­ka. 1974 las­ten oman aloit­teel­li­suu­den joh­dos­ta käyn­nis­ty­nyt kuo­ro­toi­min­ta kir­joit­ti ole­mas­sao­lon­sa aika­na niin kan­sal­li­ses­ti kuin kan­sain­vä­li­ses­ti usko­mat­to­man menes­tys­ta­ri­nan, jol­lais­ta tus­kin kos­kaan Suo­mes­sa on saa­tu lukea.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus