Kiiminki

Myös Hal­pa­Hal­li ryh­tyy sun­nun­tai­kaup­paan

Hal­pa­Hal­lin myy­mä­lät pal­ve­le­vat asiak­kai­ta 18. mar­ras­kuu­ta läh­tien myös sun­nun­tai­sin. Laa­jen­ne­tus­ta aukio­los­ta päät­tä­neen yhtiön hal­li­tuk­sen mukaan pää­tös perus­tuu asia­kas­käyt­täy­ty­mi­sen muu­tok­seen, joka on tar­koit­ta­nut eri­tyi­ses­ti sun­nun­tai­kau­pan voi­ma­kas­ta kas­vua.

Lue lisää

Jor­ma Sääs­ki­lah­ti ensim­mäi­siin val­jak­kour­hei­lun EM-kisoi­hin­sa, myös hau­ki­pu­taa­lai­nen Mai­ja Niva­la edus­taa Suo­mea kil­pai­lus­sa

Vas­ta kol­mi­sen vuot­ta lajia har­ras­ta­nut val­jak­kour­hei­li­ja Jor­ma Sääs­ki­lah­ti valit­tiin menes­tyk­sen­sä perus­teel­la sulan­maan EM-kil­­pai­­lui­­hin yhden koi­ran kär­ry­luok­kaan. Kil­pai­lu käy­dään Ruot­sin Nybros­sa.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Koi­te­lin mat­kai­lul­le uut­ta puh­tia

Koi­te­lin suun­nit­te­lua­lue varat­tiin yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­nas­sa kii­min­ki­läis­ten Sir­pa Esko­lan ja Kir­si Esko­lan Go Arc­tic Oy:lle. Yri­tys suun­nit­te­lee raken­ta­van­sa Koi­te­liin noin 600 neliön…


GoArc­tic nouse­mas­sa Koi­te­lin toteut­ta­jak­si

Koi­te­lin kos­kia­lu­een ja Koi­te­lin­kos­ken­tien väli­sel­le suun­nit­te­lua­lu­eel­le on haet­tu toteut­ta­jaa, joka kehit­täi­si alu­een pal­ve­lui­ta. Hakuai­ka­na teh­tiin kak­si hake­mus­ta, jois­ta kii­min­ki­läis­ten Sir­pa…Pol­ku Han­nuk­ses­ta Kor­keim­mal­le

Yksi Oulun kor­keim­mis­ta koh­dis­ta sijait­see Kii­min­gin Han­nuk­ses­sa, mis­sä Ruka­vaa­ra koho­aa 79,5 met­riä meren pin­nan ylä­puo­lel­le. Ruka­vaa­ra on pai­kal­lis­ten suus­sa saa­nut.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Van­hus­ten­viik­ko koros­taa toi­me­liai­suut­ta ja hyvää elä­mää

Eri­lai­sia yhtei­sö­jä ja orga­ni­saa­tioi­ta kan­nus­te­taan nyt käyn­nis­sä ole­val­la van­hus­ten­vii­kol­la sekä koko vuo­den ajan jär­jes­tä­mään toi­min­taa ikään­ty­neil­le ihmi­sil­le. Vii­kon tee­ma­na on Iloa toi­me­liai­suu­des­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Polii­si val­voi mopoi­li­joi­ta Kii­min­gis­sä

Oulun polii­si­lai­tok­sen lii­ken­neyk­si­kön polii­si­par­tiot suo­rit­ti­vat Kii­min­gin alu­eel­la tehos­tet­tua mopo­val­von­taa tiis­tai­na 9.10.2018. Polii­sil­le on tul­lut usei­ta val­von­ta­pyyn­tö­jä alu­eel­ta. Val­von­nan koh­teek­si jou­tu­neis­ta…Joki­ran­nan kou­lu on kau­pun­gin suu­rin inves­toin­ti seu­raa­vi­na vuo­si­na

Oulun kau­pun­gin seu­raa­vien vuo­sien suu­rim­mat inves­toin­nit ovat kou­lu­ja, Oulu­hal­li sekä kau­pun­gin­ta­lon perus­kor­jaus. Kou­luin­ves­toin­neis­ta suu­rim­paan, Joki­ran­nan kou­lun kor­vaa­vaan uudis­ra­ken­nuk­seen on ensi.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus