Kiiminki

Koi­te­li elää 17.8.

Koi­te­li elää -fes­ti­vaa­li jär­jes­te­tään tänä vuon­na lau­an­tai­na 17.8. Päi­vä­mää­rä oli jää­nyt pois vii­me vii­kol­la Ran­ta­poh­jan muka­na jae­tus­ta Koi­te­li elää -fes­ta­ri­leh­des­tä.…

Lue lisää

Kii­fys osak­si Coro­na­ri­aa

Coro­na­ria Fysio­te­ra­pia Oy on osta­nut Kii­fys Oy:n lii­ke­toi­min­nan. Noin 30 vuot­ta toi­mi­neel­la Kii­fy­sil­lä on toi­mi­paik­ko­ja Kii­min­gin lisäk­si Pudas­jär­vel­lä ja Jää­lis­sä, ja se tar­jo­aa eri­lai­sia fysio­te­ra­pia­pal­ve­lu­ja.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Ook­ko nää kuul­lu: Pol­ku­pyö­riä Kui­va­nie­men kir­jas­tos­ta

Ran­ta­poh­jas­ta 30.8.1979: Ker­ran eräs van­ha mum­mo kat­se­li pel­lon lai­das­sa, kun leik­kuu­pui­mu­ri leik­ka­si ja pui vil­jaa. Aikan­sa mum­mo kat­se­li ja lopuk­si lausah­ti, että on ne ajat muut­tu­neet. Ennen vil­ja vie­tiin rii­heen pui­ta­vak­si ja nyt tuo­daan rii­hi pel­lol­le vil­jaa puimaan.A.N. Yli-Olha­va


Jää­kie­kon MM-kul­ta­mi­ta­lis­ti Niko Mik­ko­la naut­tii kesäs­tä

Tuo­re jää­kie­kon MM-kul­ta­mi­ta­lis­ti Niko Mik­ko­la viet­tää ansait­tua kesä­lo­maa koti­seu­dul­laan. Tree­nien lomas­sa hän leväh­te­lee ja yrit­tää saa­da aja­tuk­sia muu­al­le­kin kuin jää­kiek­koon. Kii­min­gin Kiek­ko-Poi­kien kas­va­til­le kuu­luu kai­kin puo­lin hyvää.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Päät­tä­jäl­tä: Voim­me olla tyy­ty­väi­siä

Suo­mi on monil­la mit­ta­reil­la mitat­tu­na maa­il­man paras maa. Meil­lä on vakaa yhteis­kun­ta, jos­sa kan­sa­lai­nen voi luot­taa polii­siin, puo­lus­tus­voi­miin ja oikeus­lai­tok­seen. Sanan­va­paus, uskon­non­va­paus ja kokoon­tu­mis­va­paus eivät meil­lä ole pelk­kiä sano­ja, vaan ne toteu­tu­vat käy­tän­nös­sä. Suo­ma­lais­ta tasa-arvoa, kou­lu­lai­tos­ta ja ter­vey­den­hoi­toa ihail­laan muu­al­la maa­il­mal­la. 


Tule­via eka­luok­ka­lai­sia siu­na­taan

Elo­kuun alus­sa kou­lu­tien­sä aloit­ta­vil­la lap­sil­la alkaa uusi elä­män­vai­he, jos­sa seu­ra­kun­ta halu­aa olla muka­na tuke­mas­sa ja roh­kai­se­mas­sa las­ta ja hänen per­het­tään. Kou­lu­jen alkaes­sa ev.lut. seu­ra­kun­nat kut­su­vat tule­vat eka­luok­ka­lai­set läheis­ten­sä kans­sa kirk­koon siu­nat­ta­vik­si.


Kou­lu­jen luku­vuo­si 2019 — 2020

OULU JA II

Syys­lu­ku­kausi 8.8.–20.12.2019

• syys­lo­ma 21.10.–27.10.2019 (vko 43)

• itse­näi­syys­päi­vä 6.12.2019

• jou­lu­lo­ma 21.12.2019–6.1.2020

Kevät­lu­ku­kausi 7.1.–30.5.2020

• tal­vi­lo­ma 2.3.–8.3.2020 (vko 10)

• pää­siäi­nen 10.4.–13.4.2020

• vapun­päi­vä 1.5.2020

• hela­tors­tai 21.5.2020