Kol­mas sek­to­ri kut­su­taan mukaan aut­ta­maan

Oulus­sa pyri­tään koro­na­vi­ruk­ses­ta aiheu­tu­van poik­keus­ti­lan­teen vuok­si var­mis­ta­maan arjen avun tar­joa­mi­nen kau­pun­ki­lai­sil­le ja eri­tyi­ses­ti hei­kom­mas­sa ase­mas­sa ole­vil­le hen­ki­löil­le. Tätä teh­dään ns. Oulu Apu-mal­lin kaut­ta yhteis­työs­sä kau­pun­gin, seu­ra­kun­tayh­ty­män, asu­kas­tu­pa­ver­kos­ton ja laa­jas­ti eri jär­jes­tö­jen, yhdis­tys­ten ja seu­ro­jen kans­sa. Oulu Apu koko­nai­suu­teen kuu­luu mm. ruo­ka-apu, alu­eel­li­ses­ti toteut­ta­va tuki sekä ikään­ty­nei­den tilan­teen kar­toit­ta­mi­nen. Yhteis­työn koor­di­noin­ti­vas­tuu on Pasi Lau­kal­la, pasi.laukka@ouka.fi .

Jär­jes­töt, yhdis­tyk­set ja seu­rat kut­su­taan nyt mukaan osak­si Oulu Apua!

Alla ole­vas­ta lin­kis­tä löy­ty­väl­lä kyse­lyl­lä kar­toi­te­taan, mil­lais­ta apua ja tukea jär­jes­töil­lä, yhdis­tyk­sil­lä ja seu­roil­la on täs­sä poik­keus­ti­lan­tees­sa oulu­lai­sil­le antaa. Tie­don kokoa­mi­nen kes­ki­te­tys­ti on tär­ke­ää, jot­ta kun­ta­lai­sia voi­daan ohja­ta ja neu­voa ole­mas­sa ole­van tuen ja avun pii­riin nopeas­ti ja tehok­kaas­ti.

Kyse­lyyn:

https://link.webropolsurveys.com/S/67E058233270BF0D

Oulu Apu koko­nai­suu­ta raken­ne­taan nopeal­la aika­tau­lul­la, joten sik­si vas­tauk­set kyse­lyyn tar­vi­taan jo per­jan­tai­hin 27.3.2020 klo 12.00 men­nes­sä.