Oulun­kaa­rel­la on varau­dut­tu koro­na­vi­ruse­pi­de­mi­aan – Ter­veys­a­se­mil­le perus­tet­tu eril­li­siä infek­tio­vas­taan­ot­to­ja

Oulun­kaa­rel­la on varau­dut­tu koro­na­vi­ruk­seen monin eri tavoin, jot­ta viruk­sen leviä­mis­tä voi­daan hil­li­tä tai estää. Val­tio­neu­vos­ton lin­jaus­ten mukai­ses­ti muun muas­sa vie­rai­lut Oulun­kaa­ren vuo­deo­sas­toil­la ja asu­mis­pal­ve­lu­yk­si­köis­sä on kiel­let­ty. Myös monia ryh­mä­toi­min­to­ja esi­mer­kik­si van­hus­ten päi­vä­toi­min­nois­sa ja mie­len­ter­veys­toi­min­nois­sa on muu­tet­tu tois­tai­sek­si. Pal­ve­lut tuo­te­taan esi­mer­kik­si yksi­lö­oh­jauk­se­na tai koti­käyn­tei­nä. Ris­ki­ryh­mien kii­reet­tö­mät vas­taan­ot­toa­jat on pyrit­ty jär­jes­tä­mään puhe­li­mit­se ja jat­kos­sa myös etä­vas­taa­no­toil­la.

Laa­jem­min kii­reet­tö­miä vas­taan­ot­to­pal­ve­lui­ta voi­daan jou­tua myös kes­keyt­tä­mään, jos hen­ki­lös­tö­re­surs­se­ja tar­vi­taan kii­reel­li­sim­piin teh­tä­viin ja yksi­köi­hin. Esi­mer­kik­si täl­lä het­kel­lä kou­lu­ter­vey­den­huol­los­ta vapau­tu­nut­ta hen­ki­lös­töä on siir­ty­nyt töi­hin ter­veys­a­se­mien vas­taa­no­toil­le ja osas­toil­le sekä chat-pal­ve­luun.

– Olem­me jou­tu­neet kes­keyt­tä­mään joi­ta­kin toi­min­to­ja ja yksi­köi­tä, jois­sa infek­tio­po­ti­lai­ta ei ole mah­dol­lis­ta hoi­taa eriy­te­tys­ti ja eril­li­sis­sä tilois­sa. Nämä ovat Kui­va­nie­men ter­veys­a­se­man vas­taan­ot­to ja Pudas­jär­ven vii­kon­lop­pu­päi­vys­tys. Niis­tä vapau­tu­nei­ta lait­tei­ta ja hen­ki­lös­töä hyö­dyn­ne­tään muis­sa tär­keis­sä toi­min­nois­sa, sanoo Oulun­kaa­ren joh­ta­va lää­kä­ri, yli­lää­kä­ri Tuu­la Sauk­ko­nen.

Infek­tio­vas­taa­no­toil­la ehkäis­tään virus­ten ja bak­tee­rien leviä­mis­tä

Oulun­kaa­ren ter­veys­a­se­mil­le on perus­tet­tu eril­li­siä infek­tio­vas­taan­ot­to­ja hen­gi­tys­tiein­fek­tio-oireis­ta kär­si­vil­le poti­lail­le. Heil­le on aina oma eril­li­nen odo­tus­ti­lan­sa ja sisään­käyn­tin­sä. Vas­taa­via vas­taan­ot­to­ja on hyö­dyn­net­ty aiem­min­kin, kun on halut­tu ehkäis­tä esi­mer­kik­si influens­san leviä­mis­tä. Myös Oulun seu­dun yhteis­päi­vys­tyk­ses­sä on aloi­tet­tu eril­li­nen infek­tio­vas­taan­ot­to, ja lisäk­si yksi­tyi­siä vas­taan­ot­to­ja on ohjeis­tet­tu otta­maan vas­taan infek­tio­po­ti­laat eri tilois­sa kuin muut poti­laat.

– Eril­li­sil­lä vas­taa­no­toil­la tur­va­taan ter­vey­den­huol­lon muu toi­min­ta, joka ei lii­ty hen­gi­tys­tiein­fek­tioi­hin. Ihmis­ten on tur­val­lis­ta käy­dä muil­la vas­taa­no­toil­la, kun infek­tio­vas­taan­ot­to on eriy­tet­ty eril­li­siin tiloi­hin. Myös hen­ki­lö­kun­taa pys­ty­tään suo­jaa­maan parem­min näin, ja samal­la var­mis­te­taan hen­ki­lös­tön riit­tä­vyys, mikä­li koro­na­vi­ruse­pi­de­mia laa­je­nee. Kan­nat­taa­kin muis­taa, että täl­lä het­kel­lä on liik­keel­lä myös mui­ta tavan­omai­sia hen­gi­tys­tiein­fek­tioi­ta, ker­too Oulun­kaa­ren vt. ter­veys­pal­ve­lu­joh­ta­ja Rit­va Väi­sä­nen.

Infek­tio­po­ti­lai­ta pyy­de­tään aina ensim­mäi­se­nä soit­ta­maan vas­taa­no­tol­le. Ne poti­laat, joi­den arvioi­daan tar­vit­se­van klii­nis­tä tut­ki­mus­ta tai labo­ra­to­rio­ko­kei­ta, kut­su­taan vas­taa­no­tol­le. Myös työ­ter­veys­huol­lon infek­tio­asiak­kaat ohja­taan työ­ter­veys­huol­lon puhe­li­nar­vioin­nin jäl­keen infek­tio­vas­taa­no­toil­le.

Oulun­kaa­ren ter­veys­a­se­mil­la on myös val­mius ottaa koro­na­näyt­tei­tä, jos näyt­teen­ot­to­kri­tee­rit täyt­ty­vät. Näyt­teet ote­taan poti­lai­den omis­sa autois­sa tai tar­vit­taes­sa koti­käyn­nil­lä.

Toi­mi näin, jos sinul­la on vaka­via hen­gi­tys­tiein­fek­tion oirei­ta (kor­kea kuu­me, yskä tai hen­ge­nah­dis­tus):

1) Soi­ta infek­tio­vas­taa­no­tol­le aina ensin: ter­veys­a­se­man ajan­va­raus­nu­me­ros­ta arvioi­daan tilan­ne ja jat­ko­toi­men­pi­teet. Saat hoi­to-ohjei­ta mah­dol­li­ses­ti myös puhe­li­mit­se. Työ­ter­veys­huol­lon asiak­kaat otta­vat aina ensin yhteyt­tä puhe­li­mit­se tai Oma­hoi­to­pal­ve­lun kaut­ta työ­ter­veys­huol­toon.

2) Jos sinut kut­su­taan infek­tio­vas­taa­no­tol­le, pue saa­pues­sa­si pääl­le hen­gi­tys­suo­jain, joi­ta löy­tyy vas­taa­no­toil­ta. Huo­leh­di myös käsi­hy­gie­nias­ta kotoa läh­ties­sä ja vas­taa­no­tol­la.

3) Mikä­li sinul­la epäil­lään koro­na­vi­rus­tar­tun­taa, saat puhe­li­mit­se eril­li­set ohjeet: koro­na­vi­rus­tes­ti teh­dään joko koto­na­si tai omas­sa autos­sa­si saa­pues­sa­si infek­tio­vas­taa­no­tol­le.

Vas­tuul­li­nen toi­min­ta ehkäi­see epi­de­mian laa­jen­tu­mis­ta

Koro­na­vi­ruse­pi­de­mian ehkäi­se­mi­ses­sä tär­ke­ää on vas­tuul­li­nen käyt­täy­ty­mi­nen ja annet­tu­jen ohjei­den nou­dat­ta­mi­nen. Myös hyvä käsi- ja yski­mis­hy­gie­nia ovat tär­kei­tä asioi­ta.

– Ihmi­set ovat Oulun­kaa­ren alu­eel­la toi­mi­neet vas­tuul­li­ses­ti ja esi­mer­kik­si peru­neet kii­reet­tö­miä ter­vey­den­huol­lon aiko­jaan, mikä­li heil­lä on ollut hen­gi­tys­tiein­fek­tion oirei­ta. Myös kokoon­tu­mis­ta ja vie­rai­lu­ja ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vien luo­na tulee vält­tää ja sai­raa­na tai koti­ka­ran­tee­niin mää­rät­ty­nä ei tule mat­kus­taa, muis­tut­taa Rit­va Väi­sä­nen.

Val­tio­neu­vos­to suo­sit­te­lee 14 vuo­ro­kau­den koti­ka­ran­tee­nia esi­mer­kik­si ulko­mail­ta palaa­vil­le. Mök­kei­ly ja ulko­na sekä luon­nos­sa liik­ku­mi­nen ei ole kiel­let­tyä, mut­ta nii­den yhtey­des­sä tulee muis­taa STM:n ohjeet ja vält­tää esi­mer­kik­si lähi­kon­tak­te­ja.

– Koro­na­vi­rus­ti­lan­ne on muut­ta­nut arkea pal­jon ja se var­mas­ti mie­ti­tyt­tää, pelot­taa ja ehkä ahdis­taa­kin monia. Psyyk­kis­tä apua pyri­tään jär­jes­tä­mään tar­vit­se­vil­le. Tilan­ne on meil­lä täl­lä het­kel­lä rau­hal­li­nen ja meil­lä on hyvät val­miu­det tilan­teen hoi­ta­mi­seen. Yli­lyön­te­jä kan­nat­taa vält­tää ja toi­mia rau­hal­li­ses­ti ja har­ki­tus­ti, tote­aa Tuu­la Sauk­ko­nen.