Koro­na syn­nyt­tää uusia toi­min­ta­ta­po­ja myös hoi­va­pal­ve­lui­hin

Vanhustenhoito on nyt uuden tilanteen edessä asukkaiden ja heidän lähimmäistensä yhteydenpidon suhteenkin. Puhelinsoitot, videopuhelut ja valokuvien lähettely ovat saaneet rinnalleen monenlaisia mielikuvituksellisiakin ratkaisuja. (Arkisto: Tuija Järvelä-Uusitalo)

Ikäih­mis­ten hoi­va­ko­deis­sa suh­tau­du­taan koro­nan aiheut­ta­maan tilan­tee­seen hyvin vaka­vas­ti ja teh­dään kai­ken aikaa pal­jon enna­koi­via toi­mia asu­kas­tur­val­li­suu­den var­mis­ta­mi­sek­si. Hen­ki­lö­kun­taa on tois­tai­sek­si ollut riit­tä­väs­ti Oulun alu­een hoi­vayk­si­köis­sä. Oulun kau­pun­gin van­hus­työ­joh­ta­ja Maria Vah­to­la ker­too, että ikäih­mis­ten hoi­va­ko­deis­sa on rau­hal­li­nen tilan­ne ja vie­rai­lu­kiel­los­ta on ilmoi­tet­tu jo aiem­min omai­sil­le. – Asuk­kai­den arki on jat­ku­nut ennal­laan, ja jos asu­kas on kai­van­nut omais­ta,…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus