Joki­ky­län kaa­va uudel­leen val­mis­te­luun

Oulun kau­pun­gin yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta päät­ti yksi­mie­li­ses­ti palaut­taa Joki­ky­län ja Mur­ron aluei­ta kos­ke­van osay­leis­kaa­van uudel­leen val­mis­tel­ta­vak­si.

Osay­leis­kaa­va oli näh­tä­vil­lä vii­me vuo­den lopul­la, jol­loin sii­hen saa­tiin 8 lausun­to­ja ja 8 muis­tu­tus­ta, jois­ta yksi oli 28 hen­ki­lön alle­kir­joit­ta­ma yhtei­nen muis­tu­tus. Muis­tu­tus­ten ja ylei­sö­ti­lai­suuk­sis­sa saa­dun palaut­teen joh­dos­ta ehdo­tuk­seen teh­tiin vähäi­siä tar­kis­tuk­sia ja teks­ti­muo­toi­lu­ja. Ehdo­tus­ta ei kat­sot­tu tar­peel­li­sek­si aset­taa uudes­taan näh­tä­vil­le.

Yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta sai kokouk­seen­sa tiis­tai­na esi­tyk­sen, että lau­ta­kun­ta hyväk­syi­si yleis­kaa­voi­tuk­sen laa­ti­mat vas­ti­neet muis­tu­tuk­siin ja lausun­toi­hin ja esit­täi­si kaa­vaa edel­leen kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­le ja -val­tuus­tol­le hyväk­syt­tä­väk­si.

Asian käsit­te­lyn ja kes­kus­te­lu­jen jäl­keen lau­ta­kun­ta päät­ti palaut­taa asian uudel­leen val­mis­te­luun.

Joki­ky­län ja Mur­ron osay­leis­kaa­van laa­din­ta käyn­nis­tyi 2015. Esi­mer­kik­si tul­vau­han alai­sil­le alueil­le ase­te­tut rajauk­set ja mah­dol­li­set raken­nus­pai­kat ovat aiheut­ta­neet kes­kus­te­lua asuk­kai­den kes­kuu­des­sa.