Kes­tä­vän kehi­tyk­sen työ­pa­ja toteu­tet­tiin etäyh­tey­del­lä

Iin Mic­ro­po­lik­ses­sa pidet­tä­väk­si suun­ni­tel­tu Tule­vai­suu­den ympä­ris­tö – Kes­tä­vän kehi­tyk­sen työ­pa­ja siir­tyi koro­na­ti­lan­teen takia jär­jes­tet­tä­väk­si koko­naan etäyh­tey­del­lä. Työ­pa­jan jär­jes­tä­mi­nen onnis­tui­kin muu­ta­mis­ta alku­han­ka­luuk­sis­ta huo­li­mat­ta hyvin, ja sekä alus­tus­pu­heen­vuo­rot että työ­pa­ja­työs­ken­te­ly sujui­vat, vaik­ka osa­not­ta­jat oli­vat fyy­si­ses­ti eri puo­lil­la Suo­mea. – Verk­ko­jen suju­vuus askar­rut­ti etu­kä­teen, mut­ta työ­pa­ja onnis­tui lopul­ta var­sin hyvin, ja mai­nioi­ta avauk­sia­kin kes­kus­te­luis­sa run­saas­ti saa­tiin. Myös palau­te…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus