Luon­non­ma­te­ri­aa­leil­la monia hyviä puo­lia kor­jaus­ra­ken­ta­mi­ses­sa

Arkkitehti Kati Juola-Alanen kertoi luonnonmateriaaleista korjausrakentamisessa hyvin aiheeseen sopivassa hirsisessä Kierikkikeskuksessa.

Luon­non­mu­kai­set mate­ri­aa­lit raken­ta­mi­ses­sa ovat van­ho­ja kek­sin­tö­jä, joi­ta nyt on alet­tu yhä enem­män ottaa uudel­leen käyt­töön. Bill­nä­sis­sä koti­paik­kaan­sa pitä­vä The Natu­ral Buil­ding Com­pa­ny Oy:n pää­mää­rä­nä on levit­tää tie­toa luon­non­mu­kai­sis­ta raken­nus­ma­te­ri­aa­leis­ta sekä tuo­da ne jokai­sen käy­tet­tä­väk­si. Vuon­na 2008 perus­te­tun yri­tyk­sen osa­kas, ark­ki­teh­ti Kati Juo­la-Ala­nen ker­toi luon­non­ma­te­ri­aa­leis­ta kor­jaus­ra­ken­ta­mi­ses­sa Yli-Iin Kie­rik­ki­kes­kuk­ses­sa 27.2. jär­jes­te­tys­sä puu- ja perin­ne­ra­ken­nus­ten kor­jaus­se­mi­naa­ris­sa. The Natu­ral…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus