Kiiminki

Pika­kas­sat tule­vat myös pie­nem­piin myy­mä­löi­hin – Kii­min­gin S-mar­ke­tiin pika­kas­sat hel­pot­ta­maan ruuh­ka­huip­pu­ja

Kii­min­gin S-mar­­ke­­tiin asen­net­tiin tam­mi­kuun lop­pu­puo­lel­la kol­me pika­kas­saa tasoit­ta­maan pahim­pia ruuh­ka­huip­pu­ja. Ne ovat koko Ran­ta­poh­jan alu­een ensim­mäi­set pika­kas­sat eli itse­pal­ve­lu­kas­sat.…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kii­min­ki­läi­nen per­hee­ni­sä kes­kiai­kai­sen fan­t­asian jäl­jil­lä

Jou­ni Kaik­ko­nen on jul­kais­sut humo­ris­ti­sen sota- ja fan­ta­sia­kir­jan Ukko, jon­ka tari­nal­le hän par­hail­laan raken­te­lee jat­­ko-osaa. Kaik­ko­nen on ranua­la­lais­läh­töi­nen, 26-vuo­­tias, vas­ta­val­mis­tu­nut.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kii­min­gin kylä­kou­lut sekä Keis­kan kou­lu Oulun sääs­tö­lis­tal­la – Yli-Iis­sä sääs­tö­jä syn­tyi­si kes­kit­tä­mäl­lä kaik­ki pal­ve­lut kou­lul­le

Ulko­puo­li­nen arvioit­si­ja on koon­nut 50 mil­joo­nan euron sääs­töt Oulun kau­pun­gin eri toi­mia­loil­ta. Jo val­mis­te­lus­sa ole­vien sopeut­ta­mis­toi­mien rin­nal­le on nos­tet­tu ehdol­le uusia toi­men­pi­tei­tä ja sääs­tö­koh­tei­ta. Sääs­tö­jä etsi­tään 120 eril­li­sen toi­men­pi­teen voi­min.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Väes­tön­ke­hi­tys yhte­nä ulkoi­sen arvioin­nin sääs­tö­jen perus­ta­na

Ulkoi­sen arvioin­nin perus­tee­na on käy­tet­ty ver­tai­lua mui­hin kun­tiin, tark­kail­tu omaa kehi­tys­tä, kuten pal­ve­lui­den käyt­tä­jä­mää­riä eli eri ikäis­ten oulu­lais­ten mää­riä, haas­ta­tel­tu kau­pun­gin työn­te­ki­jöi­tä ja nojat­tu kon­sult­tien omaan osaa­mi­seen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kii­Ri haki pis­teet Kajaa­nis­ta

Kii­min­gin Rien­non koris­jouk­kue esit­ti Kajaa­nis­sa vii­me lau­an­tai­na mah­ta­vaa yhteis­hen­keä ja osaa­mis­ta, kun vai­keak­si vei­kat­tu Kajaa­nin Hon­ka kukis­tui sel­väs­ti 32–77 (21–38). Samal­la Kii­Ri van­kis­ti joh­to­aan poh­joi­sen alu­een ykkös­jouk­ku­ee­na.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Lumoa­van kau­nis Bal­lan­ti­ne Sca­le juh­lis­ti Syke-talon ava­jai­sil­taa

Syke-talon perus­kor­jauk­sen yhtey­des­sä täy­sin uusit­tu Syke­sa­li jou­tui heti ava­jai­sil­ta­naan todel­li­seen tes­tiin, kun Flow Pro­duc­tions toi ilma-akro­baat­ti Ilo­na Jän­tin ja lau­la­ja-lau­lun­te­ki­jä Aino Ven­nan upean nyky­sir­kus­esi­tyk­sen Bal­lan­ti­ne Sca­len näyt­tä­möl­leen. Mys­ti­nen, tun­nel­mal­li­nen, hyvän­tuu­li­nen ja tai­do­kas teos sopi intii­miy­des­sään saliin täy­del­li­ses­ti.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Syke-talo val­mii­na ava­jai­siin

Tam­mi­kuun alus­sa noin vuo­den kes­tä­neen perus­kor­jauk­sen jäl­keen uudel­leen avat­tu Syke-talo viet­tää ava­jai­si­aan tule­va­na lau­an­tai­na 25.1. kel­lo 12–17 väli­se­nä aika­na. Koko ava­ra ja valoi­sa talo avau­tuu tuol­loin asiak­kai­den ihme­tel­tä­väk­si run­saan ohjel­man ja toi­min­nan esit­te­ly­jen kera.