Voit­to se on nih­keä­kin voitto

Valmentaja Lauri Valkamalla on huoneentaulu, josta selviää pelistrategia.Valmentaja Lauri Valkamalla on huoneentaulu, josta selviää pelistrategia.

Kii­Rin koti­pal­lo­jouk­kue vään­si vai­keas­ta vas­tus­ta­jas­taan IFK Uleåborg:sta voi­ton 76–61 (39–27) Lai­va­kan­kaan kou­lul­la vii­me torstaina.

Val­men­ta­ja Lau­ri Val­ka­ma kom­men­toi tär­kei­den sar­ja­pis­tei­den tul­leen nih­keän pelin kautta.

– Luu­lin että saam­me vas­taan saman jouk­ku­een, jon­ka koh­ta­sim­me vii­mek­si­kin. Mut­ta mitä vie­lä. Oulu oli saa­nut Rova­nie­mel­tä kol­me tiuk­kaa pelaa­jaa, joil­la jal­ko­ja riit­ti par­ke­til­la joka läh­töön. Olin laa­ti­nut tak­tii­kan Pet­ri Jala­van varaan, mut­ta hän oli­kin vär­vän­nyt Oulus­sa opis­ke­le­via, mut­ta Rova­nie­mel­lä pelan­nei­ta peli­mie­hiä itsen­sä tilal­le, Val­ka­ma kertoi.

Val­ka­ma uskoi omil­la pelaa­jil­la riit­tä­vän jal­ko­ja juos­ta IFK nurin, mut­ta toi­sin kävi. Kii­Rin pelaa­jat tote­si­vat itse­kin, että ”nyt ei taho jalat riittää.”

Pelis­sä oli eri­kois­ta myös se, että isä ja poi­ka pela­si­vat toi­si­aan vas­taan. Kii­Rin Panu Kaner­vo oli edel­li­ses­sä koh­taa­mi­ses­sa poi­kaan­sa Oska­ria parem­pi. Poi­ka pesi isän­sä nyt men­nen tul­leen ja teki 13 pis­tet­tä isän 6 vastaan.

Oulu­lai­set pela­si­vat kovaa koko ajan. Sen sai tun­tea väsy­mä­tön puur­ta­ja Pek­ka Pääk­kö­nen ( 4 p), joka puu­jal­kan­sa kans­sa ei enää tul­lut tauon jäl­keen tosi­toi­miin. Ken­tän kook­kain pelaa­ja, isän­tien Tuuk­ka Sor­ri ( 6 p) tun­si korin alla kai­ken aikaa pien­tä pis­toa kyl­jes­sään oulu­lais­ten taholta.
– Ei täs­tä tule yhtään mitään, kun kyl­ki­luut ruti­se­vat aina kun yri­tän saa­da pal­loa koriin.

Tauol­la Val­ka­ma puhi­si huo­noa levy­pal­lo­jen riistoa.
– Nyt ei ollut asen­net­ta. Korin alla pitää men­nä vas­tus­ta­jan etu­puo­lel­le, mut­ta nyt tyy­dyt­tiin kat­se­le­maan takaa, kuin­ka kave­ri vei pal­lon. En ole vuo­siin käyt­tä­nyt ään­tä niin kuin nyt.
Mut­ta kun voit­to kui­ten­kin hel­ti­si Kii­Ril­le, niin on jotain teh­ty oikein. Samir Ikni oli tehok­kain teh­des­sään pelin kor­keim­mat pis­teet 24. Hän­tä­kin oulu­lai­set yrit­ti­vät ottaa tiu­kas­ti, mut­ta nopea­na mie­he­nä Ikni luis­ti tilan­teis­ta alta pois ja karis­ti vie­raat kannoiltaan.

Rau­hal­li­sel­la pelil­lään Juho Tep­po jär­jes­ti muil­le paik­ko­ja ja naput­ti itse­kin 15 pis­tet­tä. Tee­mu Lin­na nousi tauon jäl­keen esiin upot­taen kaik­ki vapa­rit koko­nais­pis­tei­den olles­sa 10. Jon­ne Erk­ki­lä hyö­dyn­si nopeut­taan latoes­saan pöy­tä­kir­jaan 6 pis­tet­tä. Tuo­mo Val­ka­ma teki vie­lä 2 tik­kiä. Mut­ta sel­lai­nen ihme­kin näh­tiin, että kori­pal­lon moni­toi­mi­mies ja Kii­Rin kap­tee­ni Kar­ri Oika­ri­nen jäi ilman pis­tei­tä. Uleå­borg IFK:n paras pis­te­nik­ka­ri oli Ila­ri Nie­mi­nen 17 pisteellään.
Seu­raa­vat pelit Kii­Ril­lä ovat Kok­ko­las­sa 23. helmikuuta.

– Koh­taam­me molem­mat Kok­ko­lan jouk­ku­eet sama­na päi­vä­nä. Sin­ne pitää saa­da kaik­ki mah­dol­li­set pelaa­jat mukaan. Täh­tääm­me sii­hen, että maa­lis­kuus­sa alue­sar­jan Final Four pela­taan Lai­va­kan­kaal­la vii­me vuo­ti­seen tapaan. Maa­li­kuus­sa on vie­lä koti­pe­li Kok­ko­lan Pant­te­rei­ta vas­tan, Val­ka­ma ker­toi Kii­Rin jatkopeleistä.