Artikkelit joiden kirjoittaja on Matti Tieksola

Donk­ki­kunk­ku Kei­no­nen mät­ti 23 tikkiä

Kii­Rin kori­pal­lon edus­tus­jouk­kue oli sula­tel­lut jou­lu­kin­kut makoi­sas­ti, kun jouk­kue koh­ta­si tauon jäl­keen Lai­va­kan­kaal­la IFK Uleå­bor­gin. Tah­mean alun ja val­men­ta­ja Lau­ri Val­ka­man nopean aika­li­sän jäl­keen ryh­ti pala­si pelaa­jiin ja sum­me­rin soi­des­sa päät­tyi peli korein 107 – 41, vaik­ka tau­lul­la jotain muu­ta olikin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kii­Rin täh­det maa­nan­tain illas­sa: Anja ja Lau­ri Val­ka­ma sekä Ste­fan Gasic

Lai­va­kan­kaan kou­lul­la vie­tet­tiin maa­nan­tai­na kori­pal­lon juh­laa monel­la­kin tapaa. Kii­Rin vie­ras­jouk­kue Tön­köt Oulus­ta kun­nioit­ti sekin ennen alkua yli 40-vuo­ti­sen uran kii­min­ki­läi­sen kori­pal­lon eteen teh­nei­tä Anja ja Lau­ri Val­ka­maa. Kii­Rin kap­tee­ni Kar­ri Oika­ri­nen puhees­saan kehui molem­pien panos­ta vuo­si­kym­men­ten ajalta. 


Kii­Ri kovil­la Ynnin Aka­te­mian kanssa

Jos on kak­si edel­lis­tä alue­sar­jan peliä olleet Kii­min­gin Rien­non kori­pal­loi­li­joil­le help­po­ja tai hel­poh­ko­ja, niin maa­nan­tai­na oltiin kau­ka­na hel­pos­ta voi­tos­ta. Voit­to toki jäi Lai­va­kan­kaal­le Oulun Bas­ket­ball Aca­de­mys­tä luvuin 74–56 (44–32), mut­ta töi­tä pelaa­jat ja val­men­ta­ja Lau­ri Val­ka­ma jou­tui­vat teke­mään har­tia­voi­min pis­tei­den varmistamiseksi.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Juha­ni Kata­ja­mä­ki joh­dat­ti Kii­Rin voittoon

Kovak­si jouk­ku­eek­si tie­det­ty Län­si­puis­to Bas­ket Kok­ko­las­ta kyp­syi odo­tet­tua hel­pom­min jo avaus­jak­sol­la. Vain kuu­del­la pelaa­jal­la Lai­va­kan­kaan kori­pal­lo­py­hät­töön saa­pu­neet kok­ko­la­lai­set tai­pui­vat lopul­ta korein 83–49 (43–25) koti­jouk­ku­een luvut ensin mainittuna.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kii­Ri teh­tai­li ennätyspisteet

Jää­lin Lai­va­kan­kaal­la vie­tet­tiin vii­me vii­kon maa­nan­tai­na var­si­nais­ta kori­juh­laa, kun Poh­joi­sen alu­een kori­pal­lo­kau­den ensim­mäi­ses­sä kotiot­te­lus­saan Kii­Ri koh­ta­si ONMKY:n alle 19-vuo­tiai­den lupaus­ten jouk­ku­een. Lop­pu­lu­ke­mat oli­vat tylyt 134 – 48 ( 59 – 23). 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Seit­se­män Samu­rai­ta tais­te­li voi­ton KiiRille

Japa­ni­lai­nen Aki­ra Kuro­sawa ohja­si 1950-luvul­la maa­il­man kuu­lun elo­ku­van Seit­se­män Samu­rai­ta. Sii­nä samu­rait tais­te­li­vat pie­nen kylän puo­les­ta ros­vo­jouk­ko­ja vas­taan. Kii­min­gin Rien­nol­la ei lau­an­tai­seen Final Four ‑tur­nauk­seen ollut seit­se­mää pelaa­jaa enem­pää, mut­ta Kuro­sawan Samu­rai­den tapaan he tais­te­li­vat voi­ton isän­näl­leen val­men­ta­ja Lau­ri Val­ka­mal­le. Lop­puot­te­lus­sa Kii­Ri voit­ti Oulun Tar­mon korein 67–64 (33–33).

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kii­Ri puo­lus­ti voittoon

Lai­va­kan­kaan kou­lul­la koet­tiin jän­nit­tä­viä het­kiä vii­me tors­tai­na, kun Kii­Rin vie­raak­si saa­pui oulu­lai­nen Voit­to-yhdis­tel­mä. Niuk­ka­ko­ri­sen pelin vei lopul­ta koti­jouk­kue korein 64–52 ( 32 – 21).

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kii­Ri her­kut­te­li komean voiton

Jou­lun jäl­keen ensim­mäi­sen koti­pe­lin­sä pelan­nut Kii­Ri alku­kan­keu­den jäl­keen huris­te­li sel­vään voit­toon kori­pal­lon poh­joi­sen alue­sar­jan kamp­pai­lus­sa tutul­la ken­täl­lä Lai­va­kan­kaal­la. Vas­taan tul­lut ONMKY:n Kaik­ki-nimeä käyt­tä­vä yhdis­tel­mä hävi­si sel­väs­ti. Korit Kii­Ril­le 106–62 (52–27).

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kii­Ri kink­ku­lo­mil­le piikkipaikalta

– Nyt saat­te syö­dä kink­kua, Kii­Rin val­men­ta­ja ja pai­kal­li­nen koris­gu­ru Lau­ri Val­ka­ma huu­te­li voit­toi­san pelin jäl­keen suo­ja­teil­leen. Lai­va­kan­kaan kou­lul­le vie­raak­si saa­pu­neet Ynnin junio­rit viral­li­sel­ta nimel­tään YMCA Aka­de­my jät­ti itses­tään posi­tii­vi­sen kuvan, vaik­ka Kii­Ri vei­kin voi­ton hur­jin nume­roin 119 – 46 (62 – 22).

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kii­Ri rymi­näl­lä sarjakärkeen

Har­vi­nais­ta kori­pal­lo­herk­kua näh­tiin vii­me vii­kol­la Lai­va­kan­kaan lii­kun­ta­sa­lis­sa. Voit­ta­mat­to­ma­na pidet­ty Oulun Tar­mo saa­pui Jää­lin kou­lul­le var­man voi­ton tun­nel­mis­sa, mut­ta kuin­kas kävi­kään. Kii­Rin kout­si Lau­ri Val­ka­ma oli syöt­tä­nyt suo­ja­teil­leen mel­koi­set eväät, ja koti­jouk­kue vei lopul­ta voi­ton korein 81–62 ( 3931). Tuo­ma­ri­pa­ri­kin Timo Kum­pu­mä­ki-Har­ri Laak­so kehui näke­mään­sä kau­den par­haak­si poh­joi­sen alu­een sarjassa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus