Artikkelit joiden kirjoittaja on Matti Tieksola

Seit­se­män Samu­rai­ta tais­te­li voi­ton KiiRille

Japa­ni­lai­nen Aki­ra Kuro­sawa ohja­si 1950-luvul­la maa­il­man kuu­lun elo­ku­van Seit­se­män Samu­rai­ta. Sii­nä samu­rait tais­te­li­vat pie­nen kylän puo­les­ta ros­vo­jouk­ko­ja vas­taan. Kii­min­gin Rien­nol­la ei lau­an­tai­seen Final Four ‑tur­nauk­seen ollut seit­se­mää pelaa­jaa enem­pää, mut­ta Kuro­sawan Samu­rai­den tapaan he tais­te­li­vat voi­ton isän­näl­leen val­men­ta­ja Lau­ri Val­ka­mal­le. Lop­puot­te­lus­sa Kii­Ri voit­ti Oulun Tar­mon korein 67–64 (33–33).

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kii­Ri puo­lus­ti voittoon

Lai­va­kan­kaan kou­lul­la koet­tiin jän­nit­tä­viä het­kiä vii­me tors­tai­na, kun Kii­Rin vie­raak­si saa­pui oulu­lai­nen Voit­to-yhdis­tel­mä. Niuk­ka­ko­ri­sen pelin vei lopul­ta koti­jouk­kue korein 64–52 ( 32 – 21).

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kii­Ri her­kut­te­li komean voiton

Jou­lun jäl­keen ensim­mäi­sen koti­pe­lin­sä pelan­nut Kii­Ri alku­kan­keu­den jäl­keen huris­te­li sel­vään voit­toon kori­pal­lon poh­joi­sen alue­sar­jan kamp­pai­lus­sa tutul­la ken­täl­lä Lai­va­kan­kaal­la. Vas­taan tul­lut ONMKY:n Kaik­ki-nimeä käyt­tä­vä yhdis­tel­mä hävi­si sel­väs­ti. Korit Kii­Ril­le 106–62 (52–27).

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kii­Ri kink­ku­lo­mil­le piikkipaikalta

– Nyt saat­te syö­dä kink­kua, Kii­Rin val­men­ta­ja ja pai­kal­li­nen koris­gu­ru Lau­ri Val­ka­ma huu­te­li voit­toi­san pelin jäl­keen suo­ja­teil­leen. Lai­va­kan­kaan kou­lul­le vie­raak­si saa­pu­neet Ynnin junio­rit viral­li­sel­ta nimel­tään YMCA Aka­de­my jät­ti itses­tään posi­tii­vi­sen kuvan, vaik­ka Kii­Ri vei­kin voi­ton hur­jin nume­roin 119 – 46 (62 – 22).

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kii­Ri rymi­näl­lä sarjakärkeen

Har­vi­nais­ta kori­pal­lo­herk­kua näh­tiin vii­me vii­kol­la Lai­va­kan­kaan lii­kun­ta­sa­lis­sa. Voit­ta­mat­to­ma­na pidet­ty Oulun Tar­mo saa­pui Jää­lin kou­lul­le var­man voi­ton tun­nel­mis­sa, mut­ta kuin­kas kävi­kään. Kii­Rin kout­si Lau­ri Val­ka­ma oli syöt­tä­nyt suo­ja­teil­leen mel­koi­set eväät, ja koti­jouk­kue vei lopul­ta voi­ton korein 81–62 ( 3931). Tuo­ma­ri­pa­ri­kin Timo Kum­pu­mä­ki-Har­ri Laak­so kehui näke­mään­sä kau­den par­haak­si poh­joi­sen alu­een sarjassa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tee­mu Lin­nan eri­koi­sil­ta Laivakankaalla

Pit­kän tauon jäl­keen Kii­Rin kori­pal­lo­jouk­kue pää­si jäl­leen tosi­toi­miin Lai­va­kan­kaan kou­lul­la. Kii­min­ki­läi­set kori­pal­lon ystä­vät eivät olleet koro­na­tauon aika­na kui­ten­kaan unoh­ta­neet kii­ri­läi­siä, vaan uskol­li­sim­mat kan­nat­ta­jat Rai­mo Myk­kä­sen joh­dol­la mie­hit­tä­vät kat­so­mon ylä­pen­kit. Pelin lop­pu­tu­los oli 79 – 51 ( 38–28).

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kii­Ri koti­voit­toon Kokkolasta

Pit­kän ja tus­kal­li­sen koro­na­tauon jäl­keen Kii­min­gin Rien­non kori­pal­lo­jouk­kue pää­si tosi­toi­miin koti­hal­lis­saan Lai­va­kan­kaan kou­lul­la. Kii­Rin Tee­mu Lin­nan sanoin ”lem­pi­sa­lis­sa” sun­nun­tai­na pelatussa…Kii­Ri haki pis­teet Kajaanista

Kii­min­gin Rien­non koris­jouk­kue esit­ti Kajaa­nis­sa vii­me lau­an­tai­na mah­ta­vaa yhteis­hen­keä ja osaa­mis­ta, kun vai­keak­si vei­kat­tu Kajaa­nin Hon­ka kukis­tui sel­väs­ti 32–77 (21–38). Samal­la Kii­Ri van­kis­ti joh­to­aan poh­joi­sen alu­een ykkösjoukkueena.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kii­Ri jat­kaa sarjakärjessä

Vii­me vii­kol­la Lai­va­kan­kaan lii­kun­ta­sa­lis­sa Kii­min­gin Rien­to näyt­ti vie­raal­leen ONMKY:n Kaik­ki ‑jouk­ku­eel­le, mis­tä peli­mie­het on teh­ty. Koti­voit­to tuli sel­vin luvuin 84–51 (38–32) fani­kat­so­moon pit­käs­tä aikaa tien­sä löy­tä­neen Kari Tirin riemuksi.