Väes­tön­ke­hi­tys yhte­nä ulkoi­sen arvioin­nin sääs­tö­jen perus­ta­na

Kun väki vähenee, eri palvelut mahtuvat yhä useammin samoihin tiloihin. Yli-Iissä hyvinvointipiste voitaisiin arvioinnin mukaan tästä syystä tulevina vuosina siirtää koululle, samoin kuin kirjasto ja päiväkoti. (Kuva: Teea Tunturi)

Ulkoi­sen arvioin­nin perus­tee­na on käy­tet­ty ver­tai­lua mui­hin kun­tiin, tark­kail­tu omaa kehi­tys­tä, kuten pal­ve­lui­den käyt­tä­jä­mää­riä eli eri ikäis­ten oulu­lais­ten mää­riä, haas­ta­tel­tu kau­pun­gin työn­te­ki­jöi­tä ja nojat­tu kon­sult­tien omaan osaa­mi­seen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus