Kiiminki

Itse­näi­syys on lap­sil­le itses­tään­sel­vyys – Nuo­ri­so­val­tuus­ton Kal­le Pyky tun­tee kii­tol­li­suut­ta sota­ve­te­raa­ne­ja koh­taan­Tal­vi­so­dan syt­ty­mi­ses­tä 80 vuot­ta

Kii­min­ki­joen kou­lun juh­la­sa­lis­sa käy mel­koi­nen vils­ke, kun kou­lun oppi­laat val­mis­tau­tu­vat tule­vaan itse­näi­syys­päi­vän juh­laan. Juh­lan jär­jes­te­lys­tä vas­taa­vat kou­lul­la perin­tei­ses­ti vii­des­luok­ka­lai­set. He ovat otta­neet tun­tu­maa itse­näi­syy­teen aihee­na ennen juh­laa muun muas­sa kuvaa­ma­tai­don tun­nil­la lau­la­mal­la ja kuvit­ta­mal­la lau­lua Tääl­lä poh­jan täh­den alla.

Lue lisää

Kuusa­mon­tien kehit­tä­mi­nen vaa­tii poliit­tis­ta tah­toa

Kuusa­mon­tien kehit­tä­mi­seen Kor­ven­ky­län ja Kii­min­gin välil­le etsi­tään nyt kuu­mei­ses­ti vuo­si­kym­me­niä suun­nit­teil­la ollut­ta ohi­tus­tie­tä nopeam­min toteu­tet­ta­vaa rat­kai­sua. Käyn­nis­sä on ELY-kes­kuk­sen kehit­tä­mis­han­ke, jos­sa tut­ki­taan mah­tuu­ko tie nykyi­seen käy­tä­vään­sä 2+2-kaistaisena ja kes­ki­kai­teel­li­se­na.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kii­Ril­le ensim­mäi­nen koti­tap­pio kah­teen vuo­teen

Rat­kai­se­van peli­mie­hen puut­tu­mi­nen kokoon­pa­nos­ta aiheut­ti Kii­min­gin Rien­nol­le sen ensim­mäi­sen koti­tap­pio kah­teen vuo­teen. Kok­ko­lan vah­va jouk­kue tuli, haki pis­teet korik­sen alue­sar­jas­sa ja rik­koi Lai­va­kan­kaan tai­an korein 51–60 (24–37).


Ei ollut Voi­tos­ta Kii­Rin kaa­ta­jak­si

Kii­min­gin Rien­to koh­ta­si kori­pal­lon alue­sar­jas­sa vii­me vii­kol­la Oulun Voit­to Bas­ke­tin. Alun perin pai­kal­le piti saa­pua Kok­ko­lan kova yhdis­tel­mä, mut­ta vain kak­si päi­vää ennen koh­taa­mis­ta Kok­ko­la pyy­si siir­toa ja Kii­Ri suos­tui. Tilal­le tuli Oulun Voit­to, jon­ka puh­toi­nen nimi­kil­pi sai kui­ten­kin tilil­leen tap­pion. Luke­mat Lai­va­kan­kaan kou­lul­la välk­kyi­vät nume­rois­sa 83–55 (43–22) sum­me­rin soi­des­sa.


Moni yksi­tyis­tie jää ilman auraus­ta – Muu­tos­ten tal­vi vaa­tii kek­se­liäi­syyt­tä, naa­pu­ria­pua ja käsi­työ­tä

Kun yksi­tyis­tie­la­kia muu­tet­tiin ja Oulun kau­pun­ki pois­ti yksi­tyis­tei­den avus­ta­mi­sen tal­vi­au­raus­ten muo­dos­sa ja siir­tyi rahal­la tuke­mi­seen, oli yhte­nä tavoit­tee­na yksi­tyis­tei­den kun­non paran­ta­mi­nen asuk­kai­ta vas­tuut­ta­mal­la. Monel­le muu­tos tuli lii­an nopeas­ti – tie­kun­nat jäi­vät perus­ta­mat­ta ja avus­tus hake­mat­ta, tal­vi­au­raus jäi tilaa­mat­ta tai auraa­jaa ei enää yksin­ker­tai­ses­ti löy­ty­nyt. Kei­not ovat vähis­sä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausKii­min­kiin saa­daan koko kan­san kult­tuu­ri- ja vapaa-ajan­kes­kus – Syke-talon laa­jen­net­tu perus­kor­jaus val­mis­tuu, talo ava­taan tam­mi­kuun alus­sa

Kun uudis­tet­tu Syke-talo ava­taan tam­mi­kuun 7. päi­vä­nä, siel­tä ei elä­mää puu­tu. Nuo­ri­so-, kir­jas­to- ja kult­tuu­ri­pal­ve­lui­den lisäk­si Oulu-opis­tol­la on talos­sa nyt omat hie­not tilat. Myös Oulu10-pal­ve­lu­pis­te muut­taa saman katon alle. Uudis­tet­tu Syke­sa­li teles­koop­pi­kat­so­moi­neen, jous­ta­vi­ne lat­tioi­neen ja uusi­ne kult­tuu­ri­ta­lo Val­veen kans­sa yhteen­so­pi­vi­ne tek­nii­koi­neen pal­ve­lee aiem­paa laa­jem­paa käyt­tä­jä­kun­taa. Syke-talon viral­li­sia ava­jai­sia vie­te­tään 25.1.2020.


Ran­ta­poh­ja lue­taan ensin

Kii­min­ki­läi­set Eila ja Yrjö Riek­ki muis­te­le­vat, että joku pai­kal­li­sis­ta asia­mie­his­tä sai hei­dät tilaa­maan Ran­ta­poh­jan hetim­mi­ten leh­den ilmes­tyt­tyä. Aina­kin 10.4.1970 leh­ti…