Tul­va­ris­ki­ra­joi­tuk­set maan­käy­töl­le huo­les­tut­ta­vat Kii­min­ki­jo­ki­var­ren asuk­kai­ta

Kiiminkijoen tulvariskeistä järjestetyssä keskustelutilaisuudessa oli mukana asukkaita sekä kaupungin, ympäristötoimen ja ELY-keskuksen viranhaltijoita. Puheenvuoroa käyttämässä Eero Eskola Kiimingistä.

Kii­min­ki­jo­ki­var­res­sa ihme­tyt­tä­vät maan­käy­tön ja raken­ta­mi­sen rajoit­teet, jot­ka aiheu­tu­vat ker­ran sadas­sa vuo­des­sa uhkaa­vaan tul­vaan varau­tu­mi­ses­ta.

Hau­ki­pu­taal­la juu­ri näh­tä­vil­lä ollut Joki­ky­län ja Mur­ron osay­leis­kaa­vaeh­do­tus ja Kii­min­gis­sä val­mis­teil­la ole­va Ala­ky­län, Tirin­ky­län, Hai­pus­ky­län ja Han­hi­pe­rän osay­leis­kaa­va ovat herät­tä­neet saman­lai­sia kysy­myk­siä tul­va­ris­kien osal­ta.

Pelas­tus­vi­ran­omai­set eivät halua lisää asuk­kai­ta

Eri viran­omais­ten ja asuk­kai­den näkö­kul­mia asi­aan käy­tiin läpi tors­tai-ilta­na kes­kus­te­lu­ti­lai­suu­des­sa Oulun ympä­ris­tö­ta­lol­la. Viran­omai­set ker­toi­vat kaa­voi­tuk­seen ja tul­viin liit­ty­vis­tä laeis­ta ja mää­räyk­sis­tä.

Oulun kau­pun­gin ase­ma­kaa­va­pääl­lik­kö Kari Nykä­nen tote­si, että jo maan­käyt­tö- ja raken­nus­la­ki mää­rää, että raken­nus­paik­ko­jen on olta­va tur­val­li­sia.

Oulu-Koil­lis­maan pelas­tus­lai­tok­sen ris­kien­hal­lin­ta­pääl­lik­kö Tomi Hon­ka­kun­nas sanoi, että pelas­tus­vi­ran­omai­sen näkö­kul­mas­ta asuk­kai­den mää­rää tul­va­ris­kia­lueil­la ei pitäi­si lisä­tä.

– Maan­käy­tön ja raken­ta­mi­sen ohjaus on tehok­kain­ta tul­van­tor­jun­taa. Jos alu­eel­le raken­ne­taan pal­jon, on epä­var­maa saa­daan­ko asuk­kai­ta tur­val­li­ses­ti pois alu­eel­ta veden nous­tua. Tul­va­vir­taa­mas­sa aja­mi­nen on vaa­ral­lis­ta myös pelas­tus­vi­ran­omai­sil­le.

Tar­kas­tusin­si­nöö­ri Mat­ti Hur­mos Oulun kau­pun­gin raken­nus­val­von­nas­ta ker­toi, että tul­va­ris­kit on huo­mioi­ta­va myös van­ho­jen raken­nus­paik­ko­jen lisä­ra­ken­ta­mi­ses­sa.

– Ker­ran sadas­sa vuo­des­sa -tul­va­ris­ki on uusi huo­mioi­ta­va asia, joka aiheut­taa proble­ma­tiik­kaa. Jokai­nen lupa on har­kit­ta­va tapaus­koh­tai­ses­ti, että tulee­ko sen myö­tä esi­mer­kik­si uusia asuk­kai­ta vai onko kyse täy­den­tä­väs­tä talous­ra­ken­nuk­ses­ta.

Maa­no­mis­ta­jien mie­les­tä ris­kit yli­mi­toi­tet­tu­ja

Useis­sa alu­een maa­no­mis­ta­jien kom­men­teis­sa tul­va­ris­ke­jä pidet­tiin yli­mi­toi­tet­tu­na. Eni­ten kes­kus­te­lu­ja syn­tyi edel­leen Ala­ky­län Hon­ka­sen­pe­rän alu­ees­ta, joka tul­vauh­kan takia rajat­tiin kaa­va­työs­sä kylä­alu­een ulko­puo­lel­le. Asuk­kaat ovat jät­tä­neet kaa­va­luon­nok­ses­ta myös adres­sin. Kii­min­ki­jo­ki­var­ren asuk­kaan puheen­vuo­ron käyt­ti kii­min­ki­läi­nen Lau­ri Mik­ko­nen, joka tosin nykyi­sin asuu ker­ros­ta­los­sa Kii­min­gin kes­kus­tas­sa.

– Omis­tan Hon­ka­sen­tien pääs­sä suku­ti­lan met­sät, jos­sa har­joi­tan met­sä­ta­lout­ta. Oma­ko­ti­ta­lol­le en ole siel­tä saa­nut raken­nus­lu­paa.  Olem­me täy­sin kaa­voit­ta­jan armoil­la. Asuk­kai­den mie­les­tä kul­ku­yh­teyk­sien paran­ta­mi­nen oli­si raken­ta­mi­sen rajoit­ta­mis­ta parem­pi rat­kai­su.

Tilai­suu­des­sa puhut­tiin pal­jon tul­va-aika­na kat­kea­vas­ta Hon­ka­sen­ties­tä. Lii­ken­ne­jär­jes­tel­mäyk­si­kön pääl­lik­kö Hei­no Heik­ki­nen Poh­jois-Poh­jan­maan ELY-kes­kuk­ses­ta sanoi, ettei val­tiol­la ole varaa tien kun­nos­ta­mi­seen.

– Suun­ni­tel­mis­sa ei ole läh­teä paran­ta­maan tie­tä. Tien kun­nos­ta­mi­nen vaa­ti­si sil­to­ja, jol­loin puhut­tai­siin sato­jen tuhan­sien euro­jen hank­kees­ta.

Kari Päk­ki­lä ihmet­te­li, miten Hon­ka­sen­pe­räl­lä ei voi­si asua, kun muu­al­la­kin ihmi­siä asuu han­ka­lan mat­kan pääs­sä. Hän tote­si, että kun sil­to­ja raken­ne­taan muu­al­le­kin, mik­sei Hon­ka­sen­tiel­le.

– En ymmär­rä perus­te­lua sii­tä­kään, ettei sin­ne pää­se pelas­tus­vi­ran­omai­set. Jos Syöt­teel­lä tai vak­ka­pa Yli­kii­min­gis­sä tapah­tuu onnet­to­muus, sin­ne menee heli­kop­te­ri vii­des­sä minuu­tis­sa Oulus­ta.

Ris­to Kal­lion mie­les­tä Hon­ka­sen­tien ongel­ma on rat­kais­ta­vis­sa.

– Ei tie­tä tar­vit­si­si edes korot­taa, mikä­li sin­ne lai­tet­tai­siin riit­tä­vän isot rum­mut.

Myös Samp­pa Kaup­pi­la uskoo, että asi­aan löy­tyy rat­kai­su. Hän nos­ti esil­le eril­li­sen hank­keen perus­ta­mi­sen Hon­ka­sen­tien paran­ta­mis­hank­keen ympä­ril­le. Asia sai kan­na­tus­ta kes­kus­te­lu­ti­lai­suu­des­sa. Tilai­suu­den puheen­joh­ta­ja­na toi­mi­nut yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­nan jäsen Vai­li Jäm­sä-Uusi­ta­lo kan­nus­ti asuk­kai­ta aja­maan asi­aa.

Onka­mon­tiel­lä samat ongel­mat

Hau­ki­pu­taan Joki­ky­läs­sä Onka­mon­tien var­res­sa asu­va Vesa Joki­ta­lo ker­toi, että siel­lä on kaa­voi­tuk­ses­sa ilmen­nyt saman­lai­nen ongel­ma kuin Hon­ka­sen­pe­räl­lä. Raken­ta­mi­nen kiel­le­tään ker­ran sadas­sa vuo­des­sa -tul­va­ris­kin takia.

– Vesi ei ole kui­ten­kaan kos­kaan kat­kais­sut Onka­mon­tie­tä. Kylän van­him­mat asuk­kaat ovat yli 90-vuo­tiai­ta, eikä kukaan muis­ta sel­lais­ta tilan­net­ta. Tämä lait­taa asuk­kaat eriar­voi­seen ase­maan.

Pet­ri Pirt­ti­lah­ti Hau­ki­pu­taan San­ko­nie­mes­tä ihmet­te­li, mik­sei tul­va­ris­ki­kar­tois­sa näy Hau­ki­pu­das­ta Kii­min­ki­joen sil­lan ala­puo­lel­le.

– Asuk­kaat ovat siel­lä huo­lis­saan umpeen­kas­va­neis­ta tul­va­ve­sien pur­kau­tu­mis­pai­kois­ta. Saa­ko nii­tä men­nä omin päin kun­nos­ta­maan, San­ko­nie­mi kysyi, mut­ta ei saa­nut sii­hen lupaa viran­omai­sil­ta.