Iin lii­kun­ta­hal­li vii­meis­te­lyä vail­le val­mis

Iin liikuntahallin sali on yli 1 400-neliöinen, neljään lohkoon jaettavissa oleva tila. Jokainen lohko on noin 15 metriä leveä ja 23,5 metriä pitkä. – Tähän asti Iin keskustaajaman suurin sali on ollut Valtarin koulun sali. Uudessa hallissa yksi lohko on melkein sen kokoinen, kertoo Iin kunnan vapaa-aikapäällikkö Pekka Suopanki. Liikuntahalli aletaan koekäyttää lähiaikoina koululaisten liikuntatunneilla. Yleisölle talo aukeaa alkuvuodesta.

Iin kes­kus­taan nous­sut lii­kun­ta­hal­li on vii­meis­te­lyä vail­le val­mis. Pää­oves­ta sisään astut­taes­sa ensim­mäi­se­nä on vas­tas­sa asioin­ti­pis­te ja kah­vi­la.

Sini­sä­vyi­ses­sä sisään­tu­loau­las­sa sijait­see asion­ti­pis­te ja kah­vi­la.

– On vie­lä sel­vit­te­lys­sä, kuka ja miten kah­vi­laa pyö­ri­te­tään. Täl­lä het­kel­lä aja­tuk­se­na on, että se oli­si avoin­na aina­kin päi­vä­sai­kaan, ker­too Iin kun­nan vapaa-aika­pääl­lik­kö Pek­ka Suo­pan­ki.

Kun­nan­val­tuus­ton kokouk­ses­sa kun­nan­joh­ta­ja Ari Ala­tos­sa­va ker­toi, että tilaan siir­tyy mah­dol­li­ses­ti kun­nan­vi­ras­ton asioin­ti­pis­te.

Aulas­ta on kul­ku isoon yli 1400-neliöi­seen nel­jään loh­koon jaet­ta­vaan lii­kun­ta­sa­liin.

– Tääl­lä on viral­li­set mitat täyt­tä­vät ken­tät kol­mes­sa loh­kos­sa pelat­ta­vaan sali­ban­dyyn, fut­sa­liin, len­to­pal­loon ja kori­pal­loon. Niis­tä voi­daan pela­ta tääl­lä kori­pal­loa lukuu­not­ta­mat­ta myös viral­li­sia otte­lui­ta.

Hal­lia voi­daan käyt­tää myös iso­jen tapah­tu­mien kuten mes­su­jen ja kon­sert­tien jär­jes­tä­mi­seen. Sil­loin hal­lin lat­tia­pin­ta suo­ja­taan sitä var­ten han­kit­ta­vil­la matoil­la. Kat­so­mo­paik­ko­ja on ylä­ker­ras­sa 100 ja ala­ker­ras­sa 100.

– Iso­ja tapah­tu­mia var­ten raken­ne­taan lisä­kat­so­mo­ja ja han­ki­taan tuo­le­ja.

Ylä­ker­ran kat­so­mos­sa on sata istu­ma­paik­kaa.

Lii­kun­ta­hal­lin alem­mas­sa ker­rok­ses­sa on myös kak­si väes­tö­suo­ja­ti­laa. Toi­seen niis­tä tulee 6x6-met­ri­nen nyrk­kei­ly­ke­hä ja nyrk­kei­ly­säk­ke­jä sekä kun­to­sa­li­lait­tei­ta ja pai­no­ja. Toi­seen väes­tön­suo­jaan tulee 10x10-met­ri­nen tata­mi sekä kun­to­pyö­riä.

Väes­tön­suo­ja­ti­loi­hin vaa­di­tut pyl­väät muut­ti­vat alku­pe­räi­siä suun­ni­tel­mia tilo­jen käy­tös­tä. Nyt sin­ne on tulos­sa muun muas­sa tata­mi sekä nyrk­kei­ly­ke­hä.

Ylä­ker­ras­sa tilo­ja kai­ke­ni­käi­sil­le

Talon toi­seen ker­rok­seen nous­tes­sa vas­tas­sa on 60-met­ri­nen juok­susuo­ra, pituus­hyp­py­paik­ka ja pesä­pal­lon lyön­tia­lue junio­reil­le. Siel­lä on myös senio­reil­le oma kun­toi­lua­lu­een­sa heil­le sopi­vi­ne lait­tei­neen.

Ylä­ker­ras­sa on 60 met­rin juok­susuo­ra ja pituus­hyp­py­paik­ka.

Toi­sen ker­rok­sen moni­toi­mi­ti­las­ta suun­ni­tel­laan mah­dol­li­sim­man moneen muun­tu­va tila. Sin­ne voi­daan raken­taa las­ten leik­ki- ja seik­kai­lua­lue, mut­ta se toi­mii myös nuo­ri­so- ja kokous­ti­la­na.

– Aja­tus on, että tämä voi toi­mia tar­vit­taes­sa päi­vi­sin myös kou­lu­jen luok­ka­ti­la­na.

Ylä­ker­ran moni­toi­mi­ti­las­ta teh­dään nimen­sä mukai­ses­ti moneen käyt­töön muun­tu­va tila.

Talos­sa on run­saas­ti myös puku-, wc- ja varas­to­ti­lo­ja. Siel­lä on myös vie­rei­sen ylei­sur­hei­lu­ken­tän kat­so­mo, varas­to ja ajan­ot­to­ti­la.

Kaik­kia ei voi­nut toteut­taa

Suo­pan­ki ker­too, että eri lajit on pyrit­ty otta­maan hal­lis­sa mah­dol­li­sim­man hyvin huo­mioon. Kaik­kia ei kui­ten­kaan voi­nut toteut­taa. Näin kävi esi­mer­kik­si pesä­pal­lo­har­joi­tusa­lu­een. Iin Urhei­li­joi­den junio­rit jät­ti­vät kevääl­lä kun­taan adres­sin, jos­sa toi­vot­tiin hal­liin tal­vi­har­joit­te­lu­mah­dol­li­suuk­sia.

– Lii­kun­ta­hal­li on suun­ni­tel­tu ensi­si­jai­ses­ti sisä­pe­li­la­jeil­le, kos­ka Iis­sä on ollut todel­li­nen pula oikean kokoi­sis­ta viral­li­sis­ta sisä­lii­kun­ta­ti­lois­ta, jois­sa voi pela­ta esi­mer­kik­si sali­ban­dyä. Tämä aiheut­taa tie­tyt rajoi­tuk­set muun muas­sa pesä­pal­lon pelaa­mi­seen ja har­joit­te­le­mi­seen lii­kun­ta­hal­lis­sa. Pesä­pal­lon täy­del­li­seen laji­har­joit­te­luun oli­si tar­vin­nut eri­lai­sen hal­lin, jos­sa oli­si pitä­nyt ottaa huo­mioon lat­tia, kat­to ja sei­nä­ma­te­ri­aa­lit.

Sali­vuo­ro­jen haku alka­mas­sa

Sali­vuo­ro­jen jaon peri­aat­teis­ta ei ole vie­lä pää­tet­ty, mut­ta tar­koi­tuk­se­na on, että niis­sä ote­taan huo­mioon urhei­luseu­ro­jen ja yhdis­tys­ten toi­min­ta. Sali­vuo­ro­jen haku lii­kun­ta­sa­liin käyn­nis­te­tään täs­sä kuus­sa urhei­luseu­ro­jen ja yhdis­tys­ten osal­ta.

– Yksi­tyi­sen koh­dal­la ei ole vie­lä pää­tet­ty, että voi­daan­ko heil­le antaa vakio­vuo­ro­ja vai yksit­täi­siä vuo­ro­ja.

Lii­kun­ta­hal­lin toi­min­nas­ta vas­taa­va Ii-Insi­tuut­ti -lii­ke­lai­tos. Sali­vuo­ro­jen jako­pe­rus­teis­ta ja hin­noit­te­lus­ta päät­tää Ii-ins­ti­tuut­ti -lii­ke­lai­tok­sen joh­to­kun­ta

– Uskon, että vuo­ro­jen jako sujuu hyvin. Tar­koi­tus on, että sali on kaik­kien iiläis­ten käy­tös­sä, Suo­pan­ki sanoo.

Lii­kun­ta­hal­li sijait­see kun­nan kes­kus­tas­sa urhei­lu­ken­tän ja Hami­nan kou­lun vie­res­sä.

Rahaa varus­te­luun ja hen­ki­lö­kun­taan

Iin kun­nan­val­tuus­to hyväk­syi vii­me vii­kol­la ollees­sa kokouk­ses­saan 165 000 euron lisä­mää­rä­ra­han lait­tei­den ja kalus­ton han­kin­taan lii­kun­ta­hal­liin. Se antoi myös hyväk­syn­nän lii­kun­ta­kes­kuk­sen hen­ki­lö­kun­nan palk­kaa­mi­seen. Toi­min­taa var­ten perus­tet­tiin kak­si lii­kun­ta­hal­li­val­vo­jan teh­tä­vää, jois­ta toi­nen on mää­rä­ai­kai­nen ensi vuo­den ajal­le.

Kun­nan­val­tuus­ton kokouk­ses­sa poh­dit­tiin ennen mää­rä­ra­ho­jen hyväk­sy­mis­tä, pitää­kö val­tuu­tet­tu­jen tie­tää, mitä rahal­la han­ki­taan. Har­ri Sanak­se­na­ho (kesk.) kysyi, mik­sei val­tuu­te­tuil­le ker­ro­ta han­kin­nois­ta.

– Menee kyl­lä hul­lul­le mal­lil­le jos tämä poruk­kaa rupe­aa päät­tä­mään, mitä hal­liin han­ki­taan, tote­si puo­les­taan Pert­ti Huo­vi­nen (vas.).

– Aika sup­pean poru­kan tie­dos­sa on, mikä­li vain hal­li­tuk­sen jäse­net tie­tä­vät, mitä oste­taan, tote­si Jari-Juk­ka Joke­la (kesk.). Samaa sanoi Ris­to Säk­ki­nen (sd.).

Johan­nes Tuo­me­la (kesk.) toi­voi, että tiloi­hin saa­daan väli­neet, jot­ka mah­dol­lis­ta­vat moni­puo­li­sen käy­tön.

Kes­kus­te­lun jäl­keen pää­dyt­tiin sii­hen, että kun­nan­hal­li­tuk­ses­sa­kin esil­lä ollut han­kin­ta­lis­ta esi­tel­tiin val­tuu­te­tuil­le. Vapaa-aika­pääl­lik­kö Pek­ka Suo­pan­gin esit­te­le­mä lis­ta piti sisäl­lään esi­mer­kik­si lat­tia­pin­nan suo­jan, matot nyrk­kei­ly­ti­laan, vapaa­pai­ni­vä­li­nei­tä läm­mit­te­ly­ti­laan, tata­min väes­tön­suo­jaan ja kun­toi­lu­lait­tei­ta senio­reil­le.

Tei­jo Lie­des (vas.) ker­toi, että kun­nan lin­jan mukai­ses­ti esi­mer­kik­si esiin­ty­mis­la­vaa ollaan hank­ki­mas­sa käy­tet­ty­nä.

Kokouk­ses­sa todet­tiin, että väli­neis­tön tar­ve tar­ken­tuu, kun lii­kun­ta­hal­li ote­taan käyt­töön.

– Nyt put­kah­te­lee esil­le pal­jon laje­ja, joi­ta tääl­tä käy­dään har­ras­ta­mas­sa Oulus­sa. Väli­neis­tön tar­ve var­mas­ti tar­ken­tuu, kun saa­daan tie­toa ja koke­mus­ta hal­lis­ta, tote­si Mika Hast (vas.).

Vaik­ka väli­neis­töön osoi­tet­tiin lisä­mää­rä­ra­ha, ei se suo­raan tar­koi­ta kus­tan­nusar­vion ylit­ty­mis­tä.

– Raken­nusu­rak­ka on jää­mäs­sä alle kus­tan­nusar­vion tänä vuon­na jopa alle puo­li mil­joo­naa euroa. Raken­nus on oma han­kin­tan­sa, lait­teet ja kalus­to oman­sa. Nämä mah­tu­vat koko­nais­hin­taan ker­toi kun­nan­joh­ta­ja Ari Ala­tos­sa­va.