Toi­mit­ta­jal­ta: Lii­kun­ta­hal­lis­ta tuli tot­ta

Iin lii­kun­ta­hal­lis­ta on vuo­sien var­rel­la käy­ty niin mon­ta juu­pas-eipäs-kes­kus­te­lua, että sen toteu­tu­mi­nen hie­man häm­men­tää. Siel­lä se nyt kui­ten­kin on. Uusi uljas hal­li sei­soo kes­kel­lä kylää urhei­lu­ken­tän, kou­lu­jen ja kaup­po­jen vie­res­sä.

Lii­kun­ta­hal­lia on odo­tet­tu Iis­sä niin kau­an, että sii­hen on ehdit­ty kasa­ta val­ta­va mää­rä toi­vei­ta. Hal­li toi­mii niin kou­lu­lais­ten kuin isom­pien­kin har­ras­ta­jien­kin lii­kun­ta- ja kokoon­tu­mis­paik­ka­na. Siel­lä on mah­dol­lis­ta jär­jes­tää iso­ja­kin mes­su­ja, kon­sert­te­ja ja mui­ta tapah­tu­mia. Kaa­vail­laan­pa sin­ne jopa kun­nan pal­ve­lu­pis­tet­tä.

Pit­kin hal­lin raken­ta­mis­mat­kaa on siel­tä tääl­tä kuu­lu­nut toi­vei­ta eri lajien har­ras­tus­mah­dol­li­suuk­sis­ta uudes­sa hal­lis­sa. Välil­lä on koet­tu vää­rin­koh­te­lua ja on tun­tu­nut, ettei toi­vei­ta ote­ta todes­ta. Eri urhei­luseu­ro­jen toi­vei­ta ker­ro­taan kui­ten­kin kuul­lun mah­dol­li­suuk­sien mukaan.

Viik­ko sit­ten kun­nan­val­tuus­ton kokouk­ses­sa myön­net­tiin rahaa lii­kun­ta­hal­lin lait­tei­den ja kalus­ton han­kin­taan. Val­tuu­te­tuil­la­kin tun­tui ole­van epä­tie­toi­suut­ta, mitä uudes­sa hal­lis­sa voi teh­dä ja mitä ei. Jokai­sen pal­lon tar­peel­li­suut­ta ei sen­tään alet­tu kysee­na­lais­ta­maan. Ymmär­ret­tiin, että ker­ral­la ei tule val­mis­ta varus­te­lun­kaan suh­teen.

Sei­nät ovat nyt pys­tys­sä, eikä nii­tä aivan heti läh­de­tä siir­te­le­mään. Toi­min­nat on muo­dos­tet­ta­va tilo­jen mukaan. Kom­pro­mis­se­ja on teh­ty ja nii­tä on var­mas­ti teh­tä­vä jat­kos­sa­kin. Luu­li­si­pa kui­ten­kin aika monel­le löy­ty­vän hal­lis­ta mie­leis­tään teke­mis­tä.