Pei­jai­set ja juh­lat samas­sa pake­tis­sa

Kuudenkymmenen ikäistä metsästysseuraa oli seuran toimitalolle saapunut hirvipeijaisten merkeissä juhlimaan täysi tuvallinen ja eteisenkin täydeltä väkeä. Hirvipeijaat pidetään Olhavassa perinteisesti pyhäinpäivänä.

Syk­syi­set hir­vi­pei­jaat ovat jo perin­tei­ses­ti olleet koko kylän kokoa­va tapah­tu­ma, ja Olha­vas­sa nii­tä vie­tet­tiin täl­lä ker­taa taval­lis­ta­kin juh­la­vam­mis­sa mer­keis­sä kylän met­säs­tys­seu­ran Olha­van Riis­ta­mie­het ry:n täyt­täes­sä kuusi­kym­men­tä vuot­ta.

Seu­ran maja täyt­tyi eteis­tä myö­ten jäse­nis­tä ja maa­no­mis­ta­jis­ta. Myös Riis­ta­mies­ten nykyi­nen puheen­joh­ta­ja Pasi Höyh­tyä kiit­ti eri­tyi­ses­ti maa­no­mis­ta­jia, joi­den yhteis­työn ansios­ta seu­ral­la on käy­tet­tä­vis­sään noin kuu­den­tu­han­nen heh­taa­rin kokoi­nen met­säs­ty­sa­lue. Alue ulot­tuu Olha­van kylän koh­dal­ta sekä ete­län suun­taan että Mau­nu­laan mah­dol­lis­taen seu­ral­le kak­si hir­vi­po­ruk­kaa.

– Pait­si, että hir­vi­jah­ti koko­aa kylä­läi­set yhteen, on hir­ven­met­säs­tyk­ses­tä suu­ri hyö­ty muun muas­sa met­sien tai­mik­ko­tu­ho­jen rajoit­ta­ja­na, Höyh­tyä mai­nit­si.

Tänä vuon­na Olha­van Riis­ta­mie­hil­lä on käy­tet­tä­vis­sään kak­si­tois­ta hir­ven­kaa­to­lu­paa. Vii­kon­lop­puun men­nes­sä niis­tä oli käyt­tä­mät­tä vie­lä nel­jä.

– Alu­een hir­vi­kan­ta kes­tää met­säs­tyk­sen. Toi­saal­ta lupa­mää­rä on kui­ten­kin riit­tä­vä hir­vi­tu­ho­jen ehkäi­syä aja­tel­len, Höyh­tyä arvioi.

Jäse­niä met­säs­tys­seu­ras­sa on nykyi­sel­lään rei­lut sata, joi­den jouk­koon mah­tuu nuo­rem­paa­kin väkeä. Puheen­joh­ta­jan mukaan nuo­ria innos­taa eten­kin kana­lin­tu­jen pyyn­ti, hir­ven­met­säs­tyk­ses­tä taas kiin­nos­tu­taan usein vas­ta hie­man vart­tu­neem­pi­na.

Jo met­säs­tys­seu­ran perus­ta­vas­sa kokouk­ses­sa muka­na ollut sekä myö­hem­min seu­ran pit­kä­ai­kai­se­na sih­tee­ri­nä toi­mi­nut Mau­no Park­ki­la osal­lis­tui 60-vuo­tis­juh­laan vai­mon­sa Allin kans­sa.

Nos­tal­gi­nen video sykäh­dyt­ti

60-vuo­tis­juh­lan aluk­si esi­tet­tiin Tar­mo Kamu­lan edi­toi­ma video, jon­ka on alun perin VHS-kase­til­le kuvan­nut Eino Lei­vis­kä vuo­den 1988 hir­ven­pyyn­nis­tä sekä seu­raa­va­na vuon­na jär­jes­te­tys­tä seu­ran 30-vuo­tis­juh­las­ta.

Videol­la esiin­tyi lukui­sia iäk­kääm­män pol­ven kylä­läi­siä, jois­ta monet ovat jo Eino Lei­vis­kän sekä sil­loi­sen puheen­joh­ta­jan Nii­lo Ruo­na­lan tavoin jou­kos­ta pois­sa, mikä herät­ti kat­se­li­jois­sa lii­ku­tus­ta sekä tun­teik­kai­ta­kin muis­to­ja.

Sil­loi­ses­sa juh­las­sa myös huo­mioi­tiin usei­ta perus­ta­ja­jä­se­niä tai lähes alus­ta läh­tien toi­min­nas­sa muka­na ollei­ta. Nii­lo Ruo­na­la muis­te­li videol­la myös seu­ran ensim­mäis­tä majaa, jon­ka poh­ja­na oli van­ha rii­hi. Kysei­sen juh­lan aikaan seu­ran nykyi­nen 1970- ja 80 -luku­jen vaih­tees­sa raken­net­tu toi­mi­ta­lo oli­kin vie­lä uudeh­ko.

Täl­lä­kin ker­taa huo­mio­no­soi­tuk­sia jaet­tiin. Seu­ran ensim­mäi­sis­tä aktii­veis­ta huo­mioi­tiin perus­ta­ja­jä­sen Voit­to Ravas­kaa sekä jo ensim­mäi­ses­sä joh­to­kun­nas­sa vai­kut­ta­nut­ta Onni Oja­laa, jot­ka eivät pai­kal­le kui­ten­kaan pääs­seet.

Iäk­käim­pä­nä pal­kit­tu­na juh­las­sa näh­tiin seu­ran sih­tee­ri­nä pit­kään toi­mi­nut Mau­no Park­ki­la, joka ker­toi olleen­sa muka­na jo perus­ta­mis­ko­kouk­ses­sa sekä jäse­ne­nä aivan seu­ran toi­min­nan alus­ta saak­ka.

– Kun työ­elä­mä kul­jet­ti, en toi­min­taan kui­ten­kaan kerin­nyt sil­loin vie­lä mukaan, Park­ki­la muis­te­li.

Met­säs­tys­seu­ran vii­rit luo­vu­tet­tiin myös Esko Tapiol­le, Pent­ti Kemp­pai­sel­le, Teu­vo Leu­an­nie­mel­le, Veik­ko Juuso­lal­le ja Rau­no Tapiol­le.

Lisäk­si huo­mioi­tiin myös vah­van tal­koo­työ­pa­nok­sen­sa seu­ran toi­min­nal­le anta­nei­ta nai­sia koru­lah­joi­tuk­sin. Huo­mio­no­soi­tuk­sen sai­vat vuo­si­kym­me­niä muun muas­sa pei­jai­sia jär­jes­tä­mäs­sä olleet Vil­ma Lip­po­nen, Hel­ka Tapio, Irma Kemp­pai­nen ja

Riis­ta­mies­ten juh­las­sa muis­tet­tiin myös seu­ran voi­ma­nai­sia, joi­den ansios­ta muun muas­sa sop­pa­kau­hat ovat hei­lu­neet ja tar­joi­lut vuo­sit­tai­siin hir­vi­pei­jai­siin val­mis­tu­neet. Vasem­mal­ta Hel­ka Tapio, Ulla Muho­nen ja Irma Kemp­pai­nen. Kuvas­ta puut­tuu seu­ran alku­vuo­si­kym­men­ten pää­kok­ki Vil­ma Lip­po­nen. Huo­mioi­duil­le luo­vu­tet­tiin rin­ta­neu­lat, joi­den kuva-aihee­na on — kuin­ka olla­kaan — hir­vi.

Ulla Muho­nen.