Koro­na­vi­ruk­seen varau­dut­tu hyvin

Hengityssuojaimien käyttö ei ole Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan tarpeen muilla kuin terveydenhuollon ammattilaisilla ja infektioon sairastuneiden lähikontakteilla sekä sairastuneilla, jotka joutuvat liikkumaan julkisilla paikoilla.

Koro­na­vi­rus­ta­pauk­sia ei ole aina­kaan eili­seen men­nes­sä ilmen­nyt Oulun seudulla.

– Koro­na­vi­rus ei näy meil­lä muu­ten kuin hyvä­nä val­miu­te­na. Puhe­li­mes­sa aihees­ta on tul­lut muu­ta­ma kysy­mys, ker­toi pal­ve­lue­si­mies Mar­ja Laa­so­nen Hau­ki­pu­taan hyvinvointikeskuksesta.

Jos epäi­lee koro­na­vi­rusin­fek­tio­ta, tulee olla puhe­li­mit­se yhtey­des­sä ensi­si­jai­ses­ti Oulun seu­dun call cen­ter ‑nume­roon 08 315 2655. Laa­so­nen ker­too, että ohjeis­tus täs­tä on myös hyvin­voin­ti­kes­kuk­sen ulko-ovessa.

– Jos epäi­lee sai­ras­tu­neen­sa koro­na­vi­rusin­fek­tioon, ei pidä tul­la ter­veys­a­se­mal­le ollen­kaan. Mikä­li näin kui­ten­kin tapah­tuu, on meil­lä tilat täl­lais­ta tilan­net­ta var­ten. Hen­ki­lö­kun­ta on ohjeis­tet­tu hyvin muun muas­sa suo­jauk­sen osal­ta. Tie­de­tään lait­taa hans­kat käteen ja mas­kit kas­voil­le. Täl­lai­se­na aika­na, kun liik­keel­lä on influens­saa ja RS-virus­ta, se on muu­ten­kin tärkeää.

Laa­so­nen sanoo hen­gi­tys­suo­jai­mia ole­van riit­tä­väs­ti terveydenhoitohenkilöstölle.

– Suo­mes­sa on varau­dut­tu infek­tioi­hin hyvin, kuten THL ja val­tio ovat tiedottaneet.

Laa­so­nen sanoo, ettei min­kään­lais­ta hys­te­ri­aa koro­na­vi­ruk­sen suh­teen ole näkynyt.

– Kan­sa­lai­set tai hen­ki­lö­kun­ta eivät ole huo­lis­saan. Tot­ta kai ter­vees­ti huo­lis­saan tulee­kin olla ja seu­ra­ta tilan­net­ta. Monet kui­ten­kin muis­ta­vat vaik­ka­pa sikainfluens­sa-ajan ja osaa­vat suh­tau­tua asi­aan oikeal­la tavalla.

Hen­gi­tys­suo­jai­met lop­pui­vat apteekeista

Suo­mes­sa oli eili­seen ilta­päi­vään men­nes­sä todet­tu kuusi labo­ra­to­rio­var­mis­tet­tua uuden koro­na­vi­ruk­sen aiheut­ta­maa tau­ti­ta­paus­ta. Koro­na­vi­rus­ris­kiä pide­tään Oulun alu­eel­la ja Suo­mes­sa edel­leen hyvin pie­ne­nä, eikä eri­tyis­jär­jes­te­lyi­hin ole tar­vet­ta. Koro­na­vi­ruk­sen tor­jun­nas­sa on koros­tet­tu hyvää käsi­hy­gie­ni­aa, mikä aut­taa myös taval­lis­ten hen­gi­tys­tie­vi­rus­ten ja kausi-influens­san torjunnassa.

Ter­vey­den ja hyvin­voin­nin lai­tos suo­sit­te­lee suu- ja nenä­suo­juk­sen käyt­töä ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­lai­sil­le sekä koro­na­vi­rusin­fek­tioon sai­ras­tu­nei­den poti­lai­den lähi­kon­tak­teil­le, esi­mer­kik­si samas­sa talou­des­sa asu­vil­le. Tämän lisäk­si suo­juk­sen käyt­töä voi­daan suo­si­tel­la oirei­sil­le hen­ki­löil­le, jot­ka jou­tu­vat liik­ku­maan jul­ki­sil­la pai­koil­la ja saat­ta­vat tar­tut­taa mui­ta hen­ki­löi­tä. Muut hen­ki­löt eivät THL:n mukaan toden­nä­köi­ses­ti hyö­dy hen­gi­tys­suo­jain­ten käytöstä.

THL:n mukaan ei ole näyt­töä sii­tä, että suu-nenä­suo­juk­sen laa­ja käyt­tö estäi­si tar­tun­to­ja väes­tös­sä. Sii­tä huo­li­mat­ta nii­tä on nyt ostet­tu taval­lis­ta enem­män. Esi­mer­kik­si Hau­ki­pu­taan aptee­kis­sa hen­gi­tys­suo­jai­mia ei ole ollut pariin viikkoon.

– Suo­jai­mia tulee meil­le yleen­sä useal­ta toi­mit­ta­jal­ta, mut­ta nyt ne ovat kai­kil­ta toi­mit­ta­jil­tam­me lop­pu. Täl­lä het­kel­lä arvio on, että nii­tä voi­tai­siin saa­da huh­ti­kuun alku­puo­lel­la, ker­too pro­vii­so­ri Mik­ko Holo­pai­nen.

Kun hen­gi­tys­suo­jain­ten kysyn­tä alkoi lisään­tyä, lai­tet­tiin nii­hin aluk­si ostorajoitus.

– Rajoi­tim­me nii­den myyn­nin 15 ja 20 kap­pa­leen pak­kauk­siin, mut­ta ne lop­pui­vat sil­ti pian, Holo­pai­nen kertoo.

Hen­gi­tys­suo­jai­mia kysy­tään Hau­ki­pu­taal­la päi­vit­täin. Samoin kysy­tään käsi­de­siä, jota onkin ollut myyn­nis­sä riittävästi.

Apteek­ka­ri Pirk­ko Kil­po­nen Iin Aptee­kis­ta ker­too, että aptee­kin nor­maa­li­va­ras­to, 100–200 hen­gi­tys­suo­jain­ta lop­pui­vat pari viik­koa sitten.

– Emme olleet osan­neet varau­tua lisä­ky­syn­tään, joten ne lop­pui­vat meil­tä, kuten myös esi­mer­kik­si rautakaupoistakin.

Kil­po­nen ker­too, että suo­jai­mia on kysel­ty aptee­kis­ta lähes päivittäin.

– Emme tie­ten­kään osaa sanoa, onko kysyn­tä lisään­ty­nyt juu­ri koro­na­vi­ruk­sen takia, vai halu­taan­ko nii­tä ostaa nor­maa­lin kausi-influens­san varal­ta. Joku kyse­li nii­tä, kos­ka oli mat­kus­ta­mas­sa ja halusi ottaa nii­tä mukaansa.

Hen­gi­tys­suo­jai­mia tulee Iin Apteek­kiin ja Yli-Iin sivuap­teek­kiin useal­ta eri toimittajalta.

– Vii­meis­tään ensi vii­kol­la suo­jai­mia pitäi­si taas tul­la myyn­tiin, Kil­po­nen kertoo.

Käsi­de­sin myyn­ti­mää­rät ovat Kil­po­sen mukaan olleet nyt nor­maa­lil­la tasolla.

– Sitä oste­taan tähän aikaan pal­jon kausi-influens­san takia­kin, eikä se onnek­si vie­lä ole pääs­syt loppumaan.

Koro­na­vi­rus

• Koro­na­vi­rusin­fek­tio voi Suo­mes­sa tul­la kysee­seen, jos hen­ki­löl­lä on akuu­tin hen­gi­tys­tiein­fek­tion oirei­ta, kuten kuu­me ja/tai yskä ja/tai hen­ge­nah­dis­tus ja lisäk­si hen­ki­lö on joko oles­kel­lut uuden koro­na­vi­ruk­sen epi­de­mia-alu­eel­la14 vuo­ro­kau­den sisäl­lä ennen oirei­den alkua tai ollut lähi­kon­tak­tis­sa var­men­ne­tun koro­na­vi­rus­tar­tun­nan saa­neen hen­ki­lön kans­sa 14 vuo­ro­kau­den sisäl­lä ennen oirei­den alkua.

• Jos epäi­let koro­na­vi­rusin­fek­tio­ta, ole puhe­li­mit­se yhtey­des­sä ensi­si­jai­ses­ti Oulun seu­dun call cen­ter ‑nume­roon p. 08 315 2655 tai lähiterveysasemallesi.

• Lisä­tie­to­ja koro­na­vi­ruk­ses­ta saa THL:n sivuil­ta: www.thl.fi, Oulun kau­pun­gin net­ti­si­vuil­ta www.ouka.fi/etusivu tai Oulun­kaa­ren sivuil­ta osoit­tees­ta www.oulunkaari.com.