Haku kau­pun­gin kesä­työ­paik­koi­hin alkanut

Oulun kau­pun­gil­la on tar­jol­la yli 900 kesä­työ­paik­kaa oulu­lai­sil­le yli 18-vuo­tiail­le opis­ke­li­joil­le ja lukion kevääl­lä 2020 päät­tä­vil­le nuorille.

– Kesä­työ­har­joit­te­li­jan tulee olla täy­si-ikäi­nen 30.4.2020 men­nes­sä ja jokai­nen opis­ke­li­ja voi osal­lis­tua kesä­työ­har­joit­te­luun vain yhte­nä kesä­nä. Ei tar­vit­se olla alan opis­ke­li­ja. Tär­kein­tä on haki­jan moti­vaa­tio ja innos­tus, ker­too pal­ve­luoh­jaa­ja Outi Söder­man-Juva­ni Busi­nes­sOu­lun työllisyyspalveluista.

Hakuai­ka kesä­työ­har­joit­te­luun alkoi maa­nan­tai­na ja päät­tyy 15.3.Haku tapah­tuu ver­kos­sa osoit­tees­sa ouka.fi/kesatyo. Työ­tä on 30 tun­tia vii­kos­sa, ja kuu­kau­den pes­tis­tä mak­se­taan palk­kaa 1100 euroa.

Kesä­työ­har­joit­te­lu­paik­ko­ja on tar­jol­la kau­pun­gin eri pal­ve­lua­lueil­la ja lii­ke­lai­tok­sis­sa. Tar­jol­la moni­puo­li­sia työ­teh­tä­viä. Työt voi­vat olla esi­mer­kik­si puis­to­jen ja ulko­lii­kun­ta­paik­ko­jen kun­nos­sa­pi­toa. Tar­jol­la on lisäk­si työs­ken­te­lyä kir­jas­tos­sa, päi­vä­ko­dis­sa tai van­hus­ten päi­vä­toi­min­nas­sa. Myös kesä­muusi­koi­ta hae­taan esiin­ty­mään eri puo­lil­la kaupunkia.

Työ­teh­tä­vät ovat avus­ta­via työ­teh­tä­viä. Hen­ki­lö­kun­ta on pää­vas­tuus­sa työs­tä ja neu­voo ja pereh­dyt­tää nuo­ria teh­tä­viin. Kesä­työ­se­te­li tukee työ­nan­ta­jia. Kau­pun­ki jakaa kesä­työ­se­te­lin 15–17-vuotiaille oulu­lai­sil­le nuo­ril­le kou­luis­sa ennen viik­koa 10. Sete­li on arvol­taan 320 euroa, ja se on tukea työ­nan­ta­jal­le nuo­ren palk­ka­kus­tan­nuk­siin. Työ­nan­ta­ja­na voi­vat toi­mia yri­tyk­set tai kol­man­nen sek­to­rin toi­mi­jat. Työ­nan­ta­jat voi­vat ilmoit­taa avoi­mes­ta kesä­työ­se­te­li­pai­kas­ta osoit­tees­sa ouka.fi/kesatyo.