Jät­tei­den lajit­te­lu onnis­tuu par­hai­ten ihmi­sel­tä

Anne Hautamäki (vas.) Iin kunnan ateria- ja tilapalveluista muistutti kuulijoita, että myös vapaa-ajan kiinteistöjen tulee kuulua jätehuollon piiriin, tai ainakin on pystyttävä selkeästi osoittamaan, mihin kiinteistön jätteet toimitetaan. Mari Juntunen Kiertokaari Oy:stä sai vastattavakseen lukuisia kysymyksiä, ja kuulijat saivat muun muassa tietää, että lasin kierrätykseen vaikuttavat erilaisten lasien toisistaan poikkeavat sulamispisteet, minkä vuoksi kierrätykseen kelpaa vain pakkauslasi.

Jät­tei­den lajit­te­lu on enem­män oikeus kuin vel­vol­li­suus, koros­ti­vat Iis­sä ja Kui­va­nie­mel­lä jär­jes­tet­ty­jen Jäte­vuo­ren juu­rel­la -lajit­te­luil­to­jen puhu­jat, Kier­to­kaa­ri Oy:n eri­tyis­asian­tun­ti­ja Mari Jun­tu­nen sekä Iin kun­nan tila- ja ate­ria­pal­ve­lui­den joh­ta­ja Anne Hau­ta­mä­ki. Kes­kus­te­lu­ti­lai­suu­det jär­jes­ti Iin kir­jas­to, ja vaik­ka ne eivät suur­ta ylei­sö­me­nes­tys­tä kerän­neet­kään, syn­tyi kuu­li­joi­den ja luen­noit­si­joi­den kes­ken aktii­vis­ta kes­kus­te­lua. Alus­tuk­ses­saan Mari Jun­tu­nen poh­dis­ke­li, kuin­ka vai­ke­aa ihmi­sen…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus