Van­han uoman ran­to­jen vie­mä­röin­nis­sä tut­ki­taan myös viet­to­vie­mä­ri­vaih­toeh­to

Iijoen van­han uoman ran­to­jen vie­mä­röin­ti­suun­ni­tel­mas­sa suun­ni­tel­laan pai­ne­vie­mä­röin­nin lisäk­si viet­to­vie­mä­röin­ti­vaih­toeh­to. Vesi­lii­ke­lai­tok­sen joh­to­kun­ta päät­ti, että suun­nit­te­lun jäl­keen teh­dään kus­tan­nus­las­kel­mat ja tar­vit­ta­vat pää­tök­set vie­mä­röin­nin raken­ta­mis­ta­vak­si. Joh­to­kun­ta päät­ti myös, että pää­tös tei­den, rau­ta­tien ja vesis­tön ali­tuk­seen tar­vit­ta­vien lupien hake­mi­ses­ta ja urak­ka­kil­pai­lun aloit­ta­mi­ses­ta teh­dään myö­hem­min kulu­van vuo­den aika­na tar­ken­tu­nei­den kus­tan­nus­las­kel­mien ja muun lisä­tie­don perus­teel­la. Vesi­lii­ke­lai­tok­sen joh­to­kun­ta valit­si vii­me kevää­nä vie­mä­röin­nin…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus