Kii­min­ki­päi­vät koh­ti uuden­lais­ta yhtei­söl­li­syyt­tä – Kii­min­gin yrit­tä­jät kut­su­vat yhdis­tyk­set ja asuk­kaat kool­le ideoi­maan omaa kylätapahtumaa

Väki viihtyi viime vuoden Kiiminkipäivillä koleasta ilmasta huolimatta. Nyt Kiimingin yrittäjät puhaltaa uutta iloa tapahtumaan sen historiaa kunnioittaen. Yrittäjät haluavat asukkaat ja yhdistykset mukaan suunnittelemaan tapahtumaa. (Arkisto: Tuija Järvelä-Uusitalo)

Kii­min­gin Yrit­tä­jät ry kut­suu kaik­kia kii­min­ki­läi­siä yhdis­tyk­siä sekä koko alu­een asuk­kai­ta suun­nit­te­le­maan tule­via Kii­min­ki­päi­viä saman pöy­dän ääreen maa­nan­tai­na 17.2. kel­lo 18 alkaen Syke-talol­le. Jo 46 vuot­ta van­ha tapah­tu­ma etsii uuden­lai­sia kehyk­siä itselleen.

– Kii­min­ki on näi­den vuo­sien aika­na muut­tu­nut itse­näi­ses­tä kun­nas­ta Oulun kau­pun­gin­osak­si ja nyt haluam­me, että kylä­juh­la päi­vit­tyy ilmen­tä­mään nyky-kii­min­ki­läi­syyt­tä samal­la pit­kää his­to­ri­aan­sa kun­nioit­taen. Näen, että kylä­päi­vät ovat myös kult­tuu­ril­lis­ta perin­ne­työ­tä par­haim­mil­laan, sanoo Kii­min­gin yrit­tä­jien uusi puheen­joh­ta­ja Sir­pa Esko­la.

Hakuses­sa on yhtei­söl­li­syyt­tä ja yhdes­sä teke­mi­sen mei­nin­kiä, sitä, että kylä­ta­pah­tu­ma oli­si sel­lai­nen, mil­lai­nen itse kylä­kin ihmi­si­neen on.

– Haluam­me mah­dol­li­sim­man pal­jon poruk­kaa ideoi­maan iha­naa tapah­tu­maa. Odo­tam­me oikein, että uusia ideoi­ta nousee ilmaan ja pää­sem­me nii­tä kehit­tä­mään, Esko­la sanoo.

Hän roh­kai­see yksit­täi­siä ihmi­siä ja yhdis­tyk­siä läh­te­mään mukaan oman ohjel­man­sa tai har­ras­tuk­sen­sa esit­te­lyn kanssa.

– Perin­tei­sen mark­ki­na­toi­min­nan lisäk­si ohjel­maan ote­taan mie­lel­lään avauk­sia alu­eel­la asu­vien ihmis­ten omien mie­len­kiin­non koh­tei­den mukaan. Esi­mer­kik­si van­hem­paa väes­töä kiin­nos­taa yleen­sä per­jan­tai­päi­vän ohjel­ma, jota ovat osin itse­kin tuot­ta­mas­sa. Se on hie­noa yhteistyötä!

Kii­min­ki­päi­vät jär­jes­te­tään perin­tei­ses­ti elo­kuun ensim­mäi­se­nä vii­kon­lop­pu­na, niin tänä­kin vuon­na. Ohjel­maa on tapah­tu­ma-alu­eel­la per­jan­tai­na ja lauantaina.

– Nyt pyri­tään saa­maan sun­nun­tail­le­kin lisä­toi­min­taa siten, että eri toi­mi­jat voi­si­vat vaik­ka­pa omis­sa tilois­saan jär­jes­tää jotain ohjel­maa. Nämä koot­tai­siin yhteen ja mark­ki­noi­tai­siin osa­na Kii­min­ki­päi­vien ohjel­maa, Esko­la visioi.

Kii­min­gin yrit­tä­jien uudis­tu­nut hal­li­tus uskoo, että pit­kän his­to­rian omaa­vaan tapah­tu­maan saa­daan koko kylän yhteis­voi­min puhal­let­tua uut­ta iloa.

– Tär­kein­tä täs­sä kai­kes­sa on upean his­to­rian jat­ka­mi­nen samal­la Kii­min­gin alu­een yhteis­hen­keä kohot­taen, Sir­pa Esko­la sanoo.

Kii­min­gin Yrit­tä­jät toi­vo­vat, että pai­kal­le tule­vat ihmi­set ilmoit­tau­tui­si­vat säh­kö­pos­til­la tai puhe­li­mit­se hel­mi­kuun 17. päi­vä jär­jes­tet­tä­vään tilai­suu­teen tulos­taan kah­vi­tar­joi­lun vuoksi.