Jää­lis­sä poh­dit­tiin, mikä tekee Jää­lis­tä Jää­lin

Jääliläiset patistettiin asukasillassa pohtimaan asuinalueensa kehittämistä ja sitä, miten aluetta voitaisiin tehdä tunnetuksi. Keskustelu oli hyvin vilkasta.

Nuo­ri­so­tut­ki­ja Tomi Kii­la­kos­ki oli Jää­lin asu­ka­sil­las­sa alus­ta­mas­sa kes­kus­te­lua aihees­ta, mikä tekee kau­pun­gin­osas­ta hyvän ja miten viran­omai­set voi­vat sitä osal­taan edis­tää. Jää­li­läi­set ovat teh­neet pää­mää­rä­tie­tois­ta visio­työ­tään jo hyvän tovin ja nyt on asu­ka­sil­to­jen puheen­joh­ta­ja Bir­ger Yli­sauk­ko-ojan mukaan aika ottaa harp­paus oman asui­na­lu­een brän­dää­mis­työs­sä teo­rias­ta käy­tän­töön.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus