Ans­si Kela, Erin, Hap­po­ra­dio ja Ato­mi­rot­ta sekä monet muut hui­put nouse­vat Koi­te­li elää -fes­ti­vaa­lin laval­le ensi elo­kuus­sa

Suo­men kau­nein fes­ti­vaa­li on edel­leen pien­tä ja kau­nis­ta, vaik­ka laa­je­nee­kin kym­men­vuo­tis­juh­lan­sa kun­niak­si kak­si­päi­väi­sek­si ja täräyt­tää laval­le sekä aiem­min Koi­te­lis­sa näh­ty­jä, että fes­ta­reil­la ennen näke­mät­tö­miä bän­de­jä.

Per­jan­tain upea kat­taus käyn­nis­tää juh­la­vii­kon­lo­pun ennen näke­mät­tö­mäl­lä taval­la, kun laval­le nouse­vat muun muas­sa Tom­mi Län­ti­nen, Erin, Hap­po­ra­dio, Mar­ko Siek­ki­nen ja Toi­vo­nie­men Reser­vaat­ti, Hea­ring, Elon­ker­juu sekä uuden­lai­sen kokoon­pa­non kans­sa ensi vuon­na vain muu­ta­man kei­kan teke­vä Vesa­la.

Erin nousee Koi­te­li elää -fes­ti­vaa­lin laval­le per­jan­tai­na. (Kuva: Vili­kas­per Kanth)

Lau­an­tai­na fes­ta­reil­la esiin­ty­vät muun muas­sa Ans­si Kela Band, Auro­ra, Jon­na Ter­vo­maa, Ato­mi­rot­ta, Emma Salo­kos­ki & Ilmi­liek­ki Quar­tet, Lanai, Stac­he, Eva & Manu, Samae Kos­ki­nen, Jark­ko Mar­ti­kai­nen.

Kak­si­päi­väi­syy­teen pää­dyt­tiin ylei­sö­pa­laut­teen perus­teel­la.

– Tapah­tu­man vil­kas lipun­myyn­ti on joh­ta­nut sii­hen, että osa haluk­kais­ta jää aina ilman lip­pu­ja ja ajat­te­lim­me, että juh­la­vuo­si voi­si olla se, kun pyri­tään mah­dol­lis­ta­maan fes­ti­vaa­lio­sal­lis­tu­mi­nen mah­dol­li­sim­man monel­le kiin­nos­tu­neel­le. Kah­del­la päi­väl­lä se onnis­tu­nee hie­nos­ti ja molem­mis­sa päi­vis­sä on oma eri­tyi­nen Koi­te­li elää – jut­tun­sa, joten ihan saman­lai­sia nämä päi­vät eivät muu­toin­kaan ole.

Sir­pa Esko­la ker­too, että fes­ti­vaa­li­joh­ta­jan yöunet ovat olleet kor­til­la jo pari viik­koa ennen ohjel­mis­ton jul­kis­ta­mis­ta.

– Jän­nit­tää joka vuo­si ihan hir­veäs­ti se, miten ihmi­set otta­vat ohjel­mis­ton vas­taan. Vaik­ka fes­ta­ri on aina myy­ty nopeas­ti lop­puun, en pidä mitään itses­tään­sel­vyy­te­nä.

Lau­an­tain ohjel­mis­to on koot­tu sel­lais­ten artis­tien ympä­ril­le, jot­ka ovat aiem­min­kin olleet Koi­te­li elää -fes­ti­vaa­lis­sa esiin­ty­mäs­sä. Hei­dän kans­saan on vuo­sien var­rel­la koet­tu yllät­tä­viä ja usko­mat­to­mia het­kiä Koi­te­lin tun­nel­mas­sa, satoi tai pais­toi.

– Läh­te­mät­tö­mä­nä vuo­sien var­rel­ta on itsel­le­ni jää­nyt mie­leen Ato­mi­ro­tan esiin­ty­mi­nen meil­lä. Buuk­ka­sim­me bän­din ennen kuin heil­tä oli tul­lut ensim­mäis­tä levyä ja jän­nit­ti tie­tys­ti, että miten tämä vie­lä hie­man tun­te­ma­ton kokoon­pa­no ote­taan meil­lä vas­taan. Vet­tä oli tul­lut tai­vaan täy­del­tä koko päi­vän ja illan ajan. Ato­mi­rot­ta nousi laval­le, kun sade lop­pui ja sai ylei­sön lie­keh­ti­mään, meno oli ihan sanoin­ku­vaa­ma­ton. Sit­ten vie­lä kei­kan lopuk­si revon­tu­let alkoi­vat loi­mu­ta Koi­te­lin tai­vaal­la. Sii­nä oli het­ki, joka ei unoh­du, Esko­la muis­te­lee.

Ato­mi­rot­ta näh­dään jäl­leen Koi­te­lis­sa. Edel­li­sen ker­ran esi­tys sai Sir­pa Esko­lan mukaan ylei­sön ja tai­vaan lie­keh­ti­mään. (Kuva: Ato­mi­rot­ta)

Hän lupaa koko fes­ta­ri­työ­ryh­män puo­les­ta, että kak­si­päi­väi­syy­den ja uuden graa­fi­sen ilmeen lisäk­si fes­ta­reil­la tul­laan näke­mään yllät­tä­viä ele­ment­te­jä juh­la­vuo­den kun­niak­si.

– Odo­tan, että Koi­te­li elää #suo­men­kau­nein­fes­ti­vaa­li on hie­noim­mas­sa lois­tos­saan so far ja tun­nel­ma juu­ri niin läm­min ja iha­na, kuin se meil­lä yleen­sä­kin on. Koi­te­lin tun­nel­mas­sa­han haus­kin­ta on se, että iki­nä ei voi tie­tää, mikä bän­di saa ylei­sön vil­liin­ty­mään ja vuo­ro­vai­ku­tuk­seen. Sii­nä on se mei­dän jut­tu!

Lipun­myyn­ti aloi­te­taan 16.12. kel­lo 18. Vii­me vuon­na liput myy­tiin lop­puun kol­mes­sa minuu­tis­sa. Lipun­myyn­ti­ka­na­va ver­kos­sa on Tiket­ti ja lisäk­si pie­nem­pi mää­rä lip­pu­ja myy­dään aiem­pien vuo­sien tapaan Kii­min­gis­sä K-Super­mar­ke­tin aulas­sa. Myyn­tiin tulee eril­li­set liput molem­mil­le päi­vil­le.