Kii­min­gin Hal­pa­Hal­lin laa­jen­nuk­sen ava­jai­sis­sa säpi­nää aamus­ta alkaen

Kiimingin HalpaHallin laajennuksen avajaisissa väkeä riitti heti aamun tunneista alkaen.(Kuva: Teea Tunturi)

Kii­min­gin Hal­pa­Hal­lis­sa juh­li­taan tänään tors­tai­na laa­jen­ne­tun myy­mä­län ava­jai­sia. Uudis­tuk­ses­sa myy­mä­lä­ti­la kas­voi run­saa­seen 6 000 neli­öön, elin­tar­vi­ke­va­li­koi­mat laa­je­ni­vat ja pysä­köin­ti­ti­laa tuli lisää kym­me­niä auto­paik­ko­ja.

Kii­min­gin Hal­pa­Hal­lin myy­mä­lä­pääl­lik­kö Ant­ti Hei­nä­nen oli yhtä hymyä kii­rei­sen ava­jais­päi­vän aamu­na.

- Meil­lä on tääl­lä Kii­min­gis­sä niin hyvä työ­po­ruk­ka, että toi­min­taa on help­po kehit­tää. Tilat ovat todel­la valoi­sat ja ava­rat, hän ker­toi.

- Kii­min­gis­sä kau­pan­käyn­ti on ollut vil­kas­ta, ja tilat kävi­vät asiak­kail­lem­me ahtaik­si.

Laa­jen­nuk­sen yhtey­des­sä lisä­ti­laa sai­vat kaik­ki osas­tot, mut­ta eri­tyi­sen mer­kit­tä­vää on ollut elin­tar­vi­keo­sas­ton laa­jen­tu­mi­nen sekä neliöil­tään että vali­koi­mil­taan, sanoo Kok­ko­lan Hal­pa- Hal­li Oy:n vara­toi­mi­tus­joh­ta­ja Ari Iso­hel­la.

Lap­si­per­heet viih­tyi­vät ava­jai­sis­sa aamul­la. Pel­le­pa­ri Nel­li ja Nii­lo jär­jes­ti­vät lap­sil­le rat­sas­tus­ta.

Elin­tar­vi­keo­sas­tol­le asen­net­tiin lisää kyl­mä­ka­lus­te­met­re­jä. Uudet ener­gia­te­hok­kaat kyl­mä­ka­lus­teet ovat ovel­li­sia, ja ne toi­mi­vat ympä­ris­töys­tä­väl­li­ses­ti hii­li­diok­si­dil­la. Myös lou­nas­paik­ka­na suo­sit­tu HH Keit­tiö on päi­vi­tet­ty entis­tä viih­tyi­säm­mäk­si.

Laa­jen­nuk­sen raken­nut­ta­ja­na on toi­mi­nut Kiin­teis­tö Oy Kii­min­gin Arvo­kiin­teis­tö, ja KVR- ura­koit­si­ja­na Raken­nus­pal­ve­lu Kurt­ti Oy.