Kii­min­gis­sä kes­kus­tel­tiin Väli­maan kier­to­ta­lous­a­lu­ee­seen liit­ty­vis­tä huo­le­nai­heis­ta – Kier­to­kaa­ri Oy aloit­taa raken­nus­työt aikai­sin­taan 2021, Lassila&Tikanoja raken­taa par­hail­laan

Välimaan kierotalousaluetta esiteltiin työpajamuodossa kiiminkiläisille. Työpajoissa pohdittiin viestintään, turvallisuuteen ja ympäristöön liittyviä asioita. (Kuva: Teea Tunturi)

Väli­maan alu­eel­le Kii­min­kiin on raken­tu­mas­sa kier­to­ta­lous­a­lue, jos­sa tule­vai­suu­des­sa käsi­tel­lään teol­li­suu­den sivu­vir­to­ja eli esi­mer­kik­si voi­ma­lai­tos­ten tuh­kia, pilaan­tu­nei­ta mai­ta tai teol­li­suu­den pro­ses­soi­tu­ja jät­tei­tä. Täl­lä het­kel­lä Kier­to­kaa­ri Oy:llä eli enti­sel­lä Oulun Jäte­huol­lol­la sekä Lassila&Tikanojalla on suun­ni­tel­mia alu­eel­le. Väli­maan alue on Oulun yleis­kaa­vas­sa sekä maa­kun­ta­kaa­vas­sa mer­kit­ty jät­teen­kä­sit­te­ly­alu­eek­si.

Vii­me kesän aika­na Väli­maal­le on raken­net­tu ras­kaan teol­li­suu­den käyt­töön sovel­tu­va tie ja pui­ta on kaa­det­tu alu­eel­ta. Infra val­mis­tuu kesään 2020 men­nes­sä. Alu­eel­la on myös teh­ty eri­lai­sia tut­ki­muk­sia ja kokei­lu­ja vesien suo­da­tuk­seen ja kas­vis­toon liit­tyen, mut­ta min­kään­lais­ta var­si­nais­ta toi­min­taa siel­lä ei ole vie­lä ollut.

Lassila&Tikanoja on aloit­ta­nut mate­ri­aa­li­te­hok­kuus­kes­kuk­sen raken­ta­mi­sen täs­sä kuus­sa. Ensim­mäi­ses­sä vai­hees­sa yhtiö raken­taa Väli­maal­le noin 1,5 heh­taa­rin suu­rui­sen käsit­te­ly­ken­tän sekä noin heh­taa­rin kokoi­set alu­eet sekä tavan­omai­sen että vaa­ral­li­sen jät­teen lop­pusi­joi­tuk­seen.

– Han­ke on suun­ni­tel­tu 30–50 vuo­den aika­jän­teel­le suun­ni­tel­tu han­ke, jota vai­heit­tain raken­ne­taan eteen­päin, ker­too Lassila&Tikanojan lii­ke­toi­min­ta­joh­ta­ja Ari -Pek­ka Heik­ki­lä, jon­ka mukaan jätet­tä ote­taan hei­dän kes­kuk­seen­sa vas­taan noin 350 000 ton­nia eri­lais­ta jätet­tä.

– Jät­teet vas­taa­no­te­taan, esi­kä­si­tel­lään, käsi­tel­lään ja sit­ten hyö­dyn­ne­tään niin pal­jon kuin mah­dol­lis­ta. Se mitä ei pys­ty­tä, se lop­pusi­joi­te­taan, Heik­ki­lä sanoo.

Kie­ro­ta­lous­a­lu­een esit­te­ly kiin­nos­ti kii­min­ki­läi­siä.

Kier­to­kaa­rel­la on Väli­maan alu­eel­la ympä­ris­tö­lu­pa Väli­maal­le sijoit­tu­val­le pilaan­tu­nei­den mai­den käsit­te­ly­kes­kuk­sel­le. Lopul­lis­ta AVINn lupa­pää­tös­tä Kier­to­kaa­ren toi­min­noil­le vie­lä odo­tel­laan. Myös Väli­maan van­han kaa­to­paik­ka-alu­een uudem­man osan lopul­li­nen sul­ke­mi­nen odot­taa vie­lä AVIn lupaa. Kier­to­kaa­ri odot­taa pää­se­vän­sä raken­ta­maan aluet­ta vuo­den 2021 aika­na.

Kii­min­gin lukiol­la jär­jes­te­tet­tiin työ­pa­ja Väli­maan kier­to­ta­lous­a­lu­een asiois­ta. Ihmi­set haas­tet­tiin kes­kus­te­le­maan vies­tin­tään, tur­val­li­suu­teen ja ympä­ris­töön liit­ty­vis­tä asiois­ta. Eni­ten illan aika­na pai­kal­le saa­pu­nei­ta huo­let­ti­vat alu­een vesi­asiat sekä lii­ken­ne­tur­val­li­suu­teen liit­ty­vät sei­kat.

Oulun Kier­to­kaa­ren toi­mi­tus­joh­ta­ja Mark­ku Illi­kai­nen ker­toi, että vuo­sien takai­sis­ta suun­ni­tel­mis­ta poi­ke­ten Väli­maan alu­een kaik­ki vedet hule­ve­siä lukuu­not­ta­mat­ta joh­de­taan vie­mä­riin ja sitä pit­kin Tas­ki­lan jäte­ve­den­puh­dis­ta­mol­le.

Kii­min­ki­läi­nen Esko Pyky nos­ti esiin sen, onko Natu­ra2000-suo­je­lu­koh­teet huo­mioi­tu hank­kees­sa riit­tä­vän hyvin. Hän ja moni muu­kin tilai­suu­teen osal­lis­tu­nut oli edel­leen sitä miel­tä, että kier­to­ta­lous­a­lue ei kuu­lui­si Väli­maal­le.

– Kaik­ki käsit­te­ly­ve­det, jot­ka ovat jät­teen kans­sa olleet teke­mi­sis­sä vie­mä­röi­dään. Lisäk­si alu­eel­la pilo­toi­daan rat­kai­sua, jos­sa hule­ve­det joh­de­taan bio­hii­len ja puu­hak­keen läpi maa­pe­rään. Suun­nit­te­lus­sa on var­mas­ti Natu­ra-asiat huo­mioi­tu YVA-käsit­te­ly­vai­hees­sa, Kier­to­kaa­ren ympä­ris­tö­pääl­lik­kö Hel­mi Rii­hi­mä­ki ker­toi.

Kii­min­gin Väli­maal­le raken­net­ta­va kier­to­ta­lous­a­lue herät­tää kii­min­ki­läi­sis­sä edel­leen monia kysy­myk­siä. Esko Pyky (kes­kel­lä) oli huo­lis­saan sii­tä, onko Natu­ra saa­nut suun­ni­tel­mis­sa riit­tä­väs­ti huo­mio­ta.

Susan­ne Pui­ra­va puo­les­taan esit­ti huo­len­sa Puron­tien ja Kuusa­mon­tien liit­ty­mäs­tä sekä Taka­lon­tien mah­dol­li­ses­ti kas­va­vas­ta lii­ken­tees­tä. Sep­po Heik­ki­nen ELY-kes­kuk­ses­ta ker­toi, että Puron­tien ja Kuusa­mon­tien liit­ty­mään on jo ole­mas­sa van­has­taan paran­ta­mis­suun­ni­tel­mat ali­kul­kui­neen, mut­ta rahoi­tus­ta toteut­ta­mi­sel­le hae­taan.

– Ei puu­tu kuin se 1,2 mil­joo­naa, Heik­ki­nen sanoi lukion tilai­suu­des­sa.

Yli-Iin ja Kii­min­gin väli­sen Kii­min­gin­tien perus­pa­ran­nuk­sen val­mis­tu­mi­nen on jon­kin ver­ran rau­hoit­ta­nut aiem­min kuu­ma­na­kin käy­nyt­tä Väli­maan alu­ee­seen liit­ty­vää lii­ken­ne­tur­val­li­suus­kes­kus­te­lua.

Täl­lä het­kel­lä Oulun seu­dul­ta ja koko Poh­jois-Suo­men alu­eel­ta jat­kos­sa Väli­maal­la käsi­tel­tä­viä jät­tei­tä kul­je­te­taan ete­läi­seen Suo­meen, mut­ta uuden kier­to­ta­lous­a­lu­een myö­tä kul­je­tus­mat­kat lyhe­ne­vät ja mate­ri­aa­lit saa­daan nopeam­min hyö­ty­käyt­töön. Kii­min­gin lukiol­la yri­tet­tiin löy­tää kier­to­ta­lous­a­lu­ees­ta myös jotain posi­tii­vis­ta, mut­ta kovin help­poa se ei ollut. Lopul­ta todet­tiin, että ehkä­pä se tuo uusia työ­paik­ko­ja Kii­min­kiin ja aut­taa tule­vai­suu­den kier­rä­ty­s­asiois­sa.

Työ­pa­jois­sa uhkien ja heik­kouk­sien löy­tä­mi­nen oli hel­pom­paa kuin vah­vuuk­sien ja mah­dol­li­suuk­sien.