Sääs­tö­jä on vai­ke­aa enää löy­tää reu­na-alueil­ta

Pohjoisen aluefoorumissa Edwin Fischer (vas.), Kellon-Kiviniemen alueelta, kaupunginvaltuutettu Kalervo Ukkola ja Hannu Liljamo Haukiputaalta tarkastelemassa kaupungin investointisuunnitelmaa.

Miten löy­tää sääs­tö­koh­tei­ta, kun enti­siä­kin pal­ve­lui­ta on supis­tet­tu, poh­dit­tiin Oulun poh­joi­sen alu­een alue­foo­ru­mis­sa  Rita­har­jun moni­toi­mi­kes­kuk­ses­sa vii­me tors­tai-ilta­na. Alue­foo­ru­mit jär­jes­tet­tiin ensim­mäis­tä ker­taa yhtä aikaa nel­jäl­lä alu­eel­la. Rita­har­juun oli kut­sut­tu poh­joi­sen väkeä miet­ti­mään miten Oulun kau­pun­gis­sa voi­tai­siin vähen­tää meno­ja ja saa­da lisää tulo­ja tai miten inves­toin­te­ja pitäi­si  arvot­taa.

Rita­har­jun alue­foo­ru­mis­sa osa­not­ta­jia oli kol­mi­sen­kym­men­tä, jois­ta liki puo­let oli kau­pun­gin viran­hal­ti­joi­ta tai val­tuu­tet­tu­ja. Mar­tin­nie­mes­tä Pate­nie­men kaut­ta Rita­har­juun oli jär­jes­tet­ty bus­si­kul­je­tus, mut­ta sil­lä tuli vain vii­si osa­not­ta­jaa. Toi­saal­ta Face­boo­kin kaut­ta Oulun kes­kus­tan alue­foo­ru­mis­ta kau­pun­gin­teat­te­ril­ta väli­te­tyl­lä live­stream-lähe­tyk­sel­lä oli 660 kat­so­jaa. Lähe­tys­tä kat­sot­tiin myös  alue­foo­ru­meis­sa.

Kau­pun­gin yhteys­pääl­li­kön Kar­ri Oika­ri­sen juon­ta­mas­sa foo­ru­mis­sa teat­te­ril­la vas­taa­ji­na oli­vat kau­pun­gin­joh­ta­ja Päi­vi Laa­la­jan lisäk­si viran­hal­ti­jat Mat­ti Matin­heik­ki, Kirs­ti Yli­ta­lo-Kata­jis­to ja Pek­ka Fredriks­son ja pai­kal­la oli myös ylei­söä. Sekä kuvan että äänen välit­ty­mi­ses­sä oli aika-ajoin ongel­mia, eikä ylei­sö­ky­sy­myk­sis­tä saa­nut sel­vää.

Mis­tä sääs­te­tään?

Alue­foo­ru­meis­sa  poh­ja­na oli kau­pun­gin­joh­ta­ja Päi­vi Laa­ja­lan talous­ar­vio­esi­tys vuo­del­le 2020. Alueil­ta tule­vien ideoi­den ohel­la talou­den tasa­pai­not­ta­mi­seen päät­tä­jät saa­vat ehdo­tuk­sia myös ulko­puo­li­sel­ta arvioit­si­jal­ta tila­tus­ta sel­vi­tyk­ses­tä.

Kau­pun­gin ei tar­vit­se ottaa uut­ta vel­kaa käyt­tö­me­noi­hin eli syön­ti­vel­kaa, mut­ta inves­toin­tei­hin lai­naa tar­vi­taan. Talous­ar­vios­ta päät­tää kau­pun­gin­val­tuus­to jou­lu­kuus­sa.

Poh­joi­sen alue­foo­ru­mis­sa ideoi­ta työs­tet­tiin pöy­tä­kun­nit­tain ja mie­li­pi­teet vaih­te­li­vat. Nyt ensim­mäis­tä ker­taa  jär­jes­tet­tyä foo­ru­mia pidet­tiin hyvä­nä kuu­le­mis­ti­lai­suu­te­na, mut­ta ”kun kau­pun­gil­la on vel­vol­li­suus jär­jes­tää täl­lai­sia, onko näis­tä lopul­ta mitään hyö­tyä, ote­taan­ko mie­li­pi­teet tosis­saan huo­mioon, tun­tuu, että ollaan tääl­lä  kuu­le­mas­sa  mitä on jo ennal­ta pää­tet­ty”.

Rita­har­jun tilai­suu­des­ta yhteen­ve­to­na lop­pu­pa­nee­liin teh­tiin esi­tyk­siä, jois­sa pidet­tiin tär­keä­nä muun muas­sa  ennal­taeh­käi­se­vän työn tehos­ta­mis­ta, kol­man­nen sek­to­rin työn tuke­mis­ta ja yri­tys­tont­tien saa­ta­vuu­den paran­ta­mis­ta, mikä vai­kut­taa myös työl­li­syy­teen.

Päi­vi Laa­ja­la vakuut­ti, että Oulu pyr­kii ole­maan kai­kin kei­noin hou­kut­te­le­va ja veto­voi­mai­nen myös yri­tyk­sil­le. Työl­li­syy­den paran­ta­mi­nen on tavoit­tee­na, mut­ta on myös koh­taan­tu­mi­son­gel­ma, sil­lä avoi­mia työ­paik­ko­ja on Oulun alu­eel­la täl­lä het­kel­lä 2500 ja työt­tö­miä yli 12 000.

Asia­kas­mak­su­ja ei pitäi­si poh­joi­sen osan asuk­kai­den mie­les­tä nos­taa, sil­lä ne koh­dis­tu­vat lap­si­per­hei­siin. Ter­veys­pal­ve­lut tuli­si saa­da jous­ta­vim­mik­si ja ter­veys­pis­tei­den toi­min­ta kat­ta­vak­si eri alueil­le. Kau­pun­gin kiin­teis­tö­jen kuten kou­lu­ti­lo­jen käyt­töä pitää tehos­taa ja saa­da jous­ta­vam­mak­si.

Kirs­ti Yli­ta­lo-Kata­jis­to vas­ta­si, että Rita­har­jun kou­lu­kes­kuk­seen on avau­tu­mas­sa eri­tyi­ses­ti lap­sil­le ja nuo­ril­le suun­nat­tu hyvin­voin­ti­pis­te. Tilo­jen jous­ta­vas­sa käy­tös­sä ei ole onnis­tut­tu riit­tä­väs­ti, myön­si Pek­ka Fredriks­son.

Vero­jen koro­tuk­ses­ta mie­li­pi­teet jakaan­tui­vat kah­tia. Jos vero­ja koro­te­taan, ne pitäi­si koh­den­taa ”oikei­siin” koh­tei­siin. Kau­pun­ki­pyö­rä  Syk­ke­lit sai­vat kri­tiik­kiä. Talous­ar­vio­esi­tyk­ses­sä verot on pysy­tet­ty ennal­laan, mut­ta nii­den tar­kis­ta­mi­nen voi nous­ta esil­le myö­hem­min.

Nuo­ri­so­ti­lo­ja ja -toi­min­taa tuli­si  paran­taa ja nuor­ten asioi­hin panos­taa yli­pää­tään, sil­lä se on paras­ta ennal­taeh­käi­se­vää työ­tä. Asu­kas­tu­pien toi­min­ta näh­dään tär­keä­nä, myös ilmai­sia kokoon­tu­mis­paik­ko­ja tar­vi­taan. Pal­ve­lui­den kes­kit­tä­mis­tä kuten ei myös­kään suu­ria kou­lu­ja ja iso­ja luok­ka­ko­ko­ja näh­dä hyvä­nä suun­ta­na. Lähi­lii­kun­ta­paik­ko­ja tar­vi­taan. Monin pai­koin ties­töä kun­nos­te­taan hyvin, mut­ta eri aluei­den välil­lä on vaih­te­lua ja epä­ta­sa-arvoa.

Asia­kas­mak­sui­hin vai veroi­hin koro­tuk­sia?

Ryh­mis­sä poh­dit­tiin myös, onko kau­pun­gil­la pal­ve­lui­ta, jot­ka eivät  ole laki­sää­tei­siä, ja niis­tä voi­si nipis­tää. Oulus­sa on edel­leen­kin lii­kun­ta­ti­lo­jen käyt­tö nuo­ril­le ilmais­ta, mitä ei kaik­kial­la ole. Etu­na on myös 40 euroa/vuosi elä­ke­läis­kort­ti yli 65-vuo­tiail­le, jot­ka voi­vat käyt­tää uima­hal­lin ja kun­to­sa­lin pal­ve­lui­ta päi­vä­ai­kaan. Voi­si­ko tämän kor­tin hin­taa jopa nos­taa? Osa oli­si val­mis nos­ta­maan myös jäte­mak­su­ja.

Uuden uima­hal­lin raken­ta­mi­nen ja sen paik­ka on puhut­ta­nut jo vuo­si­kausia. Näyt­tää sil­tä, että Lin­nan­maal­le kaa­vail­lun uuden uima­hal­lin raken­ta­mi­nen on siir­ty­mäs­sä. Hau­ki­pu­taa­lais­ten ryh­mä­työ­pöy­däs­sä tuli esil­le myös ihmet­te­ly, mik­si Hau­ki­pu­taan uima­hal­lin aukio­loa­jat eivät ole yhtä laa­jat kuin mui­den Oulun hal­lien. Kesä­ai­ka­na on myös pit­kä tau­ko.

Nyt tar­vi­taan kaik­kia lukioi­ta

Pal­ve­lu­verk­ko, johon myös kou­lut kuu­lu­vat, on kuu­ma puhee­nai­he ja ollut peik­ko­na aina­kin reu­na-alueil­la kun­ta­lii­tok­ses­ta läh­tien. Lii­pa­si­mel­la ovat Kii­min­gin ja Oulun­sa­lon ja aiem­min myös Hau­ki­pu­taan lukio.

Val­tuus­to päät­ti vii­me vuon­na, että lukio­verk­koa käsi­tel­lään pal­ve­lu­ver­kos­ta eril­li­se­nä asia­na. Nyt kui­ten­kin Pek­ka Fredrik­son tote­si, että lukioi­den oppi­las­mää­rät ovat kaik­kial­la niin pal­jon kas­vus­sa, että kaik­kia lukio­ti­lo­ja tar­vi­taan, eikä lukio­verk­koa voi­da irrot­taa eril­li­sek­si pal­ve­lu­ver­kos­ta. Lyseon perus­kor­jaus on toteu­tu­mas­sa, ja sin­ne siir­tyi­si­vät jat­kos­sa Pate­ni­men lukio­lai­set, kuten aiem­min on pää­tet­ty. Pate­nie­mes­sä ei sula­te­ta lukion lak­kaut­ta­mis­ta, vaan sii­tä aio­taan vie­lä kir­jel­möi­dä.

Hyvään raken­ta­mi­sen suun­nit­te­luun ja teke­mi­seen toi­vo­taan kiin­ni­tet­tä­vän huo­mio­ta, ettei teh­täi­si home­ti­lo­ja. Reu­na-alueil­la pitäi­si jouk­ko­lii­ken­net­tä kehit­tää, yhteys tuli­si saa­da esi­mer­kik­si Vir­pi­nie­meen. Ensi­lu­men­la­tua tar­vi­taan muu­al­la­kin kuin San­ki­vaa­ras­sa. Kau­pun­gin jär­jes­tä­miä ilmai­sia kult­tuu­ri­ta­pah­tu­mia ja elä­myk­siä tar­vi­taan, mut­ta esi­mer­kik­si Lumo-fes­ti­vaa­lit ja ilo­tu­li­tus sai­vat myös arvos­te­lua.

Seu­raa­van ker­ran alue­foo­ru­mi jär­jes­te­tään nel­jäl­lä Oulun alu­eel­la ensi kevää­nä. Poh­joi­sen alu­ee­seen kuu­lu­vat Hau­ki­pu­das, Kivi­nie­mi-Kel­lo, Pate­nie­mi-Raja­ky­lä sekä Rita­har­ju-Kui­vas­jär­vi-Pöl­lön­kan­gas. Vii­mek­si mai­nit­tua nimiyh­dis­tel­mää ihme­tel­tiin yhdes­sä ryh­mäs­sä: mik­sei se voi olla yksin­ker­tai­ses­ti Kui­vas­jär­vi, his­to­rial­lis­ta perin­net­tä nou­dat­taen?

Poh­joi­sen alu­een foo­ru­mis­sa Mika Kent­tä­maa (vas.), Ale Luok­ka­nen, Eli­na Mätä­sa­ho ja Edwin Fischer.