Jää­lin alue­foo­ru­mis­sa inves­toin­nit näh­tiin veto­voi­ma­te­ki­jöi­nä – Itäi­sen alu­een oli vai­kea löy­tää sääs­tö­koh­tei­ta omal­ta osal­taan

Itäisen aluefoorumin puheenjohtajana oli ylikiiminkiläinen Maija Pitkänen. Aluefoorumiin järjestettiin bussikuljetukset Ylikiimingistä ja Sanginsuusta, mutta Pitkänen tai muut tilaisuuden vastuuhenkilöt eivät nähneet, että bussit olisivat saapuneet. Oletus on, että kukaan ei ollut tarvinnut kaupungin järjestämää bussikyytiä Jäälin tilaisuuteen.

Jos ei huo­mioi­da luo­ka­ton­ta äänen tasoa teat­te­ril­ta tule­vas­sa Face­book-live­lä­he­tyk­ses­sä Oulun itäi­sen alu­een alue­foo­ru­mis­sa Jää­lis­sä, piti­vät osal­lis­tu­jat uuden­lais­ta kon­sep­tia mel­ko toi­mi­va­na. Eri pöy­dis­sä vir­ka­mie­het, päät­tä­jät ja kun­ta­lai­set kes­kus­te­li­vat aktii­vi­ses­ti kau­pun­gin tulois­ta, menois­ta ja inves­toin­tien prio­ri­soin­nis­ta.

Kau­pun­gin tulo­ja ei itäi­sel­lä alu­eel­la halut­tai­si kerä­tä lisää asia­kas­mak­su­ja korot­ta­mal­la, mut­ta kes­kus­te­luis­sa nousi kui­ten­kin esiin yhä useam­pien mak­su­jen por­ras­ta­mi­nen tulo­jen mukaan. Vero­tuk­sen kiris­tä­mi­sel­le löy­tyi puo­lus­ta­jan­sa ja vas­tus­ta­jan­sa.

Jää­lin alue­foo­ru­mis­sa oli osal­lis­tu­jia kaik­ki­aan noin 50. Kes­kus­te­lu oli vil­kas­ta ja kum­pui­li uima­hal­lis­ta syn­ty­vyy­den las­kuun sekä kou­lu­tus­vien­nis­tä kul­ku­yh­teyk­sien paran­ta­mi­seen.

Vero­jen ja mak­su­jen koro­tuk­sia mie­luum­min Jää­lin alue­foo­ru­mis­sa näh­täi­siin, että kau­pun­ki inves­toi­si, tuki­si yrit­tä­jyyt­tä ja kas­vat­tai­si työl­li­syyt­tä sekä ehkäi­si­si syr­jäy­ty­mis­tä. Myös panos­tuk­sia mat­kai­luun toi­vot­tiin.

– Hyvä työl­li­syys lisäi­si elin­voi­maa ja pito­voi­maa. Tar­vi­taan enem­män ihmi­siä, joil­ta kau­pun­ki sai­si tulo­ja. Hyvä­ta­soi­set pal­ve­lut vai­kut­ta­vat sii­hen, että ihmi­set pysyi­si­vät tääl­lä, arvio kii­min­ki­läi­nen nuo­ri­so­val­tuus­ton jäsen Niko Pel­ko­nen.

Kes­kus­te­lus­sa ver­rat­tiin Oulun ja Tam­pe­reen inves­toin­te­ja ja toi­vot­tiin vaik­ka hie­man uhka­roh­kei­ta­kin rat­kai­su­ja.

– Kävi­si­kö lopul­ta niin, että roh­keat rat­kai­sut aiheut­tai­si­vat posi­tii­vis­ta viret­tä alu­eel­le, itäi­sen alu­een sivis­tys- ja kult­tuu­ri­pal­ve­lui­den alue­pääl­lik­kö Pasi Mäki­ky­rö poh­ti pöy­tä­kes­kus­te­lus­sa.

Toi­vee­na Jää­lin tilai­suu­des­sa oli, ettei kau­pun­kia sääs­tet­täi­si hen­gil­tä.

– Jo nyt ollaan vähän kehi­tyk­ses­tä jäl­jes­sä. Roh­keut­ta oli­si pitä­nyt löy­tyä jo vuo­sia sit­ten, Niko Pel­ko­nen sanoi.

Jää­lin asu­ka­sil­to­jen puheen­joh­ta­ja Bir­ger Yli­sauk­ko-oja ker­too ajat­te­le­van­sa, että Oulun kes­kus­taa kehit­tä­mäl­lä saa­daan näky­vyyt­tä ja veto­voi­maa, joka saat­tai­si sii­vit­tää kau­pun­gin nousuun.

– Mei­dän tääl­lä alueil­la pitää raken­taa tule­vai­suus omien vah­vuuk­siem­me, joi­ta ovat muun muas­sa väl­jyys, luon­to ja yhtei­söl­li­syys, varaan. Täs­sä tar­vi­taan yhteis­työ­tä kau­pun­kior­ga­ni­saa­tion kans­sa.

Jää­li­läi­nen kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Jari Laru haluai­si puo­les­taan näh­dä, että myös peh­meät asiat kat­sot­tai­siin elin­voi­main­ves­toin­neik­si.

– Eivät sivis­tys- ja kult­tuu­ri­puo­leen tai hyvin­voin­ti­pal­ve­lui­hin sat­saa­mi­nen ole pelk­kiä kulu­ja.

Itäi­sen alu­een foo­ru­mis­sa todet­tiin, että kos­ka alue on maan­tie­teel­li­ses­ti suu­ri ja pal­ve­lu­ja on jo lak­kau­tet­tu, ei sääs­tö­koh­tai­ta juu­ri­kaan alu­eel­ta löy­dy. Panos­tuk­sia eri­tyi­ses­ti jouk­ko­lii­ken­tee­seen toi­vot­tiin.